Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

30.09.2014

Jak prawidłowo wydać decyzję określającą zobowiązanie w opłacie śmieciowej?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Decyzja określająca wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna odrębnie wskazywać wysokość opłaty za poszczególne miesiące.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Decyzja określająca wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna odrębnie wskazywać wysokość opłaty za poszczególne miesiące.

Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być m.in. pokłosiem kontroli, w toku której ustalono, że uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według niższej, przewidzianej dla odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie, stawki jest nieuzasadnione.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wypadku stwierdzenia, że wysokość zobowiązania w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest inna (bo np. właściciel nieruchomości nie segreguje odpadów) niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość  tego zobowiązania.

Obligatoryjne elementy decyzji wskazuje Ordynacja podatkowa. Należą do nich m.in. oznaczenie organu podatkowego, data wydania decyzji, oznaczenie strony, rozstrzygnięcie (por. art. 210 Op). Zgodnie z ukształtowanymi poglądami, rozstrzygnięcie decyzji podatkowej jest jej głównym elementem, bez którego decyzja w ogóle by nie istniała. Z tego względu, jego formułowaniu towarzyszą ściśle sformalizowane zasady. Rozstrzygnięcie decyzji powinno być ukształtowane w sposób zrozumiały, precyzyjny i wyczerpujący, tak aby z niej wyraźnie wynikało, jakie obowiązki, za jaki okres, w jakiej wysokości i walucie zostały na stronę nałożone. Z rozstrzygnięcia powinno wynikać w sposób nie budzący wątpliwości, jakie uprawnienia zostały przyznane lub jakie obowiązki zostały na stronę nałożone[1].

Rozstrzygnięcie powyższej decyzji powinno uwzględniać, że obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc (w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec bądź w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne). Wydanie jednej decyzji odnośnie kilku okresów rozliczeniowych uznać należy za dopuszczalne jedynie w wypadku precyzyjnego sformułowania rozstrzygnięcia, które w odrębnych punktach powinno kształtować wymiar opłaty za poszczególne okresy rozliczeniowe (w wypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są to miesiące). Określenie zobowiązania w opłacie nie powinno odnosić się do miesiąca, w którym ujawniono nieprawidłowości lub miesiąca, w którym decyzja jest wydawana i określać dla tego miesiąca jednego zobowiązanie poprzez zsumowanie wszystkich zobowiązań w opłacie za poszczególne miesiące.

WSA w Łodzi[2] – poza tym, że decyzja określająca powinna wprost wskazywać okres, którego dotyczy – podkreśla, że określenie opłaty możliwe jest jedynie za okresy, w których powstał obowiązek jej uiszczenia (jako odpowiednik obowiązku podatkowego) oraz uległ on konkretyzacji.   


[1] Por. wyrok NSA – oz. W Poznaniu z dnia 31.10.1995 r., sygn. akt SA/Po 1024/95 (Lexis.pl nr 313962) oraz wyrok NSA z 2.08.1995 r., sygn. akt III SA 1225/94 (Lexis.pl nr 313134).

[2] w wyroku z dnia 28 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 304/14).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Piotr Koźmiński

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, jego zainteresowania obejmują obszar finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych.

Natalia Lukasiewicz

asystent, prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj