Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

15.09.2014

Częstotliwość zwoływania zwyczajnych posiedzeń zgromadzenia związku międzygminnego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Wśród wszystkich zapisów statutowych, liczne kontrowersje wzbudzają zapisy dotyczące częstotliwości zwoływania zwyczajnych posiedzeń zgromadzenia związku.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Wśród wszystkich zapisów statutowych, liczne kontrowersje wzbudzają zapisy dotyczące częstotliwości zwoływania zwyczajnych posiedzeń zgromadzenia związku.

Tworzenie związków międzygminnych jest, w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jednym ze sposobów wspólnego wykonywania przez gminy zadań publicznych.

Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, rady gmin chcących utworzyć związek międzygminny podejmują uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku. Na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym statut związku powinien określać:

 • nazwę i siedzibę związku,
 • uczestników i czas trwania związku,
 • zadania związku,
 • organy związku, ich strukturę, zakres i tryb działania,
 • zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku,
 • zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat związku,
 • zasady przystępowania i występowania członków oraz zasady rozliczeń majątkowych,
 • zasady likwidacji związku,
 • inne zasady określające współdziałanie.

Liczne kontrowersje (zwłaszcza w orzecznictwie organów nadzoru) budzi kwestia uregulowania w statucie częstotliwości zwoływania zwyczajnych posiedzeń zgromadzenia związku.

Dzieje się tak z powodu brzmienia art. 69 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, stanowiącego o odpowiednim stosowaniu do zgromadzenia związku przepisów dotyczących rady gminy.

W związku z powyższym należy przywołać brzmienie art. 20 ust. 1 in principio ustawy o samorządzie gminnym, który stwierdza, że rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

W związku z powyższym pojawia się pytanie, czy „odpowiednie stosowanie” przepisów dotyczących rady gminy dotyczy również uregulowań w sprawie częstotliwości zwoływania zgromadzenia związku międzygminnego. W orzecznictwie organów nadzoru przyjmuje się, że „odpowiednie stosowanie” dotyczy również tego zagadnienia, w związku z czym nie można w statucie zawrzeć zapisu, iż zwyczajne posiedzenia zgromadzenia powinny być zwoływane co najmniej 2 razy w roku (patrz np.: rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN.Le.5.0911-136/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. oraz rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.AL4.0911-16/10 z dnia 2 lipca 2010 r.).

Powyższa interpretacja organów nadzoru jest jednak dyskusyjna, zwłaszcza z uwagi na uregulowanie zawarte w art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym statut związku międzygminnego powinien określać organy związku, ich strukturę, zakres i tryb działania. W tym wyliczeniu znajduje się również kwestia związana z uregulowaniem częstotliwości zwoływania posiedzeń zgromadzenia związku międzygminnego, na co zwrócono uwagę również w piśmiennictwie (por.: R. Cybulska, Komentarz do art. 67 [w:] B. Dolnicki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010).

Na potwierdzenie dopuszczalności odmiennego od tego zawartego w art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uregulowania kwestii częstotliwości zwoływania posiedzeń zgromadzenia związku przemawiają ponadto dwa kolejne argumenty. Po pierwsze, wykładnia celowościowa analizowanych przepisów prowadzi do wniosku, iż w przypadku rady gminy wprowadzony przez ustawodawcę obowiązek zwoływania posiedzeń rady gminy nie rzadziej niż raz na kwartał, powiązany jest z ilością zadań publicznych ciążących na gminie. Z kolei w przypadku związków międzygminnych ilość zadań publicznych przekazanych im do realizacji przez gminy członkowskie jest znacznie mniejsza, w związku z tym częstotliwość zwoływania posiedzeń zgromadzenia związku nie może być analogicznie określana, jak w przypadku posiedzeń rady gminy.

Drugim argumentem na potwierdzenie powyższej tezy są inne obowiązujące i niekwestionowane ani przez organy nadzoru, ani też ministra właściwego do spraw administracji publicznej statuty związków międzygminnych, które zawierają zapisy o zwoływaniu zwyczajnych posiedzeń zgromadzenia związku rzadziej niż raz na kwartał. Takie zapisy zawierają statuty Łużyckiego Związku Gmin (§ 14 ust. 1 – „nie rzadziej niż raz na pół roku”), Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie (§ 13 ust. 3 – „co najmniej raz w roku”), czy też Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich (§ 12 in principio – „co najmniej 2 razy w roku”).

Pomimo tego, że ustawodawca nakazuje do zgromadzenia związku stosować przepisy dotyczące rady gminy, to nakazuje to czynić „odpowiednio”. W teorii prawa przyjmuje się, że „o odpowiednim stosowaniu przepisu mówimy wówczas, gdy sama norma prawna nakazuje nam zastosować przepis prawny lub przepisy prawne należące do innej instytucji prawnej. Użycie w tym kontekście formuły, która mówi o odpowiednim stosowaniu przepisu nakazuje interpretatorowi uwzględnienie ewentualnych różnic między instytucjami, do których należy przepis odsyłający i przepis odesłania. Odpowiednie zastosowanie przepisu nie musi być więc jego zastosowaniem wprost, ale może oznaczać konieczność wprowadzenia odpowiednich modyfikacji do przepisu odesłania” (tak: L. Morawski, Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002, s. 294).

Powyższa analiza wskazuje jednoznacznie na konieczność podjęcia stosownych środków legislacyjnych zmierzających do wyraźnego uregulowania kwestii związanej z częstotliwością zwoływania zwyczajnych posiedzeń zgromadzenia związku międzygminnego.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj