Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

02.09.2014

Ustanowienie ulicy nie może być rozstrzygane w formie decyzji administracyjnej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wniosek o ustanowienie ulicy nie może być rozstrzygnięty w formie decyzji administracyjnej.

W 2011 roku skarżąca wraz z sześcioma innymi osobami złożyła wniosek do Burmistrza
o ustanowienie ulicy, która miała bezpośrednio dochodzić do należących do wnioskodawców działek, poprzez poszerzenie znajdującej się już na tym terenie drogi dojazdowej. Poszerzenie takie miałoby służyć zapewnieniu dostępu działek wnioskodawców do drogi publicznej. Burmistrz na podstawie art. 61a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [dalej: k.p.a.] odmówił wszczęcia postępowania w tym zakresie, wskazując, że żądanie wnioskodawców ma charakter cywilnoprawny i dotyczy ustanowienia drogi koniecznej. Postanowienie to zostało podtrzymane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w listopadzie 2011 r.

W związku z tym jeden z wnioskodawców złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego [dalej: WSA], podnosząc niewykonywanie przez Burmistrza obowiązku określonego art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty między innymi w sprawach gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Wyrokiem z dnia 26 lipca 2012 r. (sygn. akt II SA/Ke 18/12) WSA oddalił skargę, nie przychylając się do zarzutów skarżącego. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że „droga, której poszerzenia domaga się […] nie stanowi drogi gminnej, lecz została utworzona na gruncie stanowiącym m.in. jej własność, a brak jest przepisów, które nakładałyby na burmistrza obowiązek tworzenia bądź występowania o utworzenie drogi gminnej tak, aby każda nieruchomość położona na terenie gminy miała bezpośredni dostęp do takiej drogi i to dostęp o odpowiedniej prawem przepisanej szerokości”.

Dodatkowo WSA wskazał, że „w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta […] działka, kosztem której miałaby zostać poszerzona droga nie jest drogą gminną ani nie jest przeznaczona pod budowę drogi gminnej, co również nie daje podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego w tym zakresie”.

W związku z tym WSA podzielił zdanie organów obu instancji, że żądanie wnioskodawcy ma charakter cywilnoprawny i nie może być rozpoznawane w toku postępowania administracyjnego. Wskazał również, że Burmistrz słusznie powołał się na przepis art. 61a §1 k.p.a., odmawiając wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Wnioskodawca w całości zaskarżył wyrok WSA poprzez złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego [dalej: NSA], w której podniósł zarzuty dot. m.in. błędów w zakresie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez organy administracji oraz nieprawidłowości Sądu I instancji, w zakresie dopuszczenia dowodu uzupełniającego z dokumentu.

NSA w wyroku z dnia 25 czerwca 2014 roku (sygn. akt I OSK 2902/12) nie podzielił jednak zarzutów skarżącego, wskazując, że jeżeli organ administracji odmówił wszczęcia postępowania na podstawie art. 61a ust. 1 k.p.a. to nie mógł w żadnym wypadku prowadzić postępowania wyjaśniającego, a co za tym idzie dopuścić się w jego toku nieprawidłowości. Tą samą linię argumentacji NSA zastosował w przypadku zarzutów dot. etapu sądowoadministracyjnego, albowiem nie można mówić o dowodach uzupełniających z dokumentu, jeżeli odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego, skutkuje zakazem prowadzenia postępowania dowodowego.

Mając na uwadze powyższe argumenty, Naczelny Sąd Administracyjny uznał skargę kasacyjną za niemającą usprawiedliwionych podstaw i zdecydował o jej oddaleniu.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj