Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

26.08.2014

Zwolnienie z PCC nie dotyczy spółek z większościowym udziałem związków międzygminnych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych nie obejmuje zmiany umowy spółki, jeżeli wskutek tej zmiany większościowym udziałowcem spółki stanie się związek międzygminny.

Powyższe stanowisko wyraził w niedawnym orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Sprawa dotyczyła Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o., która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy. Jej wspólnikami są Gmina, posiadająca 2,6% udziałów uprzywilejowanych oraz Spółdzielnia Kółek Rolniczych - 97,4% udziałów. Spółka prowadzi swoją działalność, wykorzystując m.in. infrastrukturę wodociągową, która stanowi własność związku międzygminnego. W tych okolicznościach rozważano możliwość dokapitalizowania spółki poprzez wniesienie aportem do spółki infrastruktury wodociągowej lub/i kanalizacyjnej, w wyniku czego związek uzyska w spółce większościowy udział.

W związku z powyższym spółka wystąpiła o wydanie interpretacji podatkowej, pytając, czy taka zmiana umowy spółki jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 11 lit. d ustawy z dnia 9 września 200 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z treścią przywołanego przepisu zwalnia się od PCC m.in. zmiany umowy spółki kapitałowej, jeżeli przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, i w wyniku zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce (względnie już taki udział w chwili czynności posiada). 

         

Spółka, uzasadniając swoje stanowisko zwróciła uwagę na treść art. 64 ustawy o samorządzie gminnym, z którego wynika, że związki międzygminne mogą być tworzone wyłącznie przez gminy i wyłącznie w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, do których należą sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji. Prawa i obowiązki gmin związane z realizacją zadań, przechodzą z chwilą ogłoszenia statutu na tworzony przez nie związek, dlatego, zdaniem spółki, przedstawiona sytuacja powinna zostać objęta zwolnieniem z opodatkowania PCC (innymi słowy: pod pojęciem JST należy rozumieć także związki JST).

Minister Finansów nie zgodził się z takim poglądem, odwołując się do literalnego brzmienia przepisu. Organ podkreślił, że związku nie można uznać za podmiot, o którym mowa w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o PCC, gdyż ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego Państwa w Rzeczypospolitej nie wskazuje związku jako jednostki zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego (a związku JST nie można traktować tak jak samych JST).

Spółka wniosła skargę do WSA w Krakowie, którą ten oddalił (wyrok z dnia 11 czerwca 2014 r. sygn. I SA/Kr 705/14). Jak argumentował sąd, przepisy dotyczące zwolnień podatkowych muszą być interpretowane ściśle, przy uwzględnieniu ich wyjątkowego – w relacji do zasady powszechności opodatkowania – charakteru. Skoro zatem analizowany przepis ściśle wskazuje, że obejmować lub posiadać co najmniej połowę udziałów lub akcji w spółce w chwili zmiany umowy muszą Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego, a nie żaden inny podmiot, to w sytuacji, w której większościowym udziałowcem stanie się związek, a nie tworzące go gminy, nie zostanie spełniona przesłanka warunkująca skorzystanie ze zwolnienia.

Przywoływanie przez spółkę innych regulacji prawnych sąd uznał za bezzasadne z racji na tzw. zasadę autonomii prawa podatkowego. Zdaniem sądu do przepisów niepodatkowych zasadnie odwołać się można wtedy, gdy ustawa podatkowa zawiera stosowne odesłanie.

Spółki z udziałem związków komunalnych – w świetle powyższego stanowiska – powinny liczyć się z koniecznością zapłaty PCC od omawianych czynności.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
TAGI:
NIK
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Natalia Lukasiewicz

asystent, prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj