Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

13.08.2014

Test wypłacalności a odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o.

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W dniu 20 maja b.r. Rada Ministrów przyjęła projekt założeń nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, który przewiduje istotne zmiany w funkcjonowaniu spółek z o.o.


Krótko po tym fakcie, w komunikatach prasowych i komentarzach specjalistów, główny nacisk kładziony był na znaczącą zmianę w podejściu projektodawcy do kapitału zakładowego spółki z o.o., który - w przewidywanym nowym typie spółki z o.o. - wspólnicy będą mogli określić na poziomie symbolicznej złotówki. Zwracano również uwagę na plany wprowadzenia tzw. testu wypłacalności, który będzie przeprowadzany przez członków zarządu przy okazji każdej wypłaty na rzecz wspólników i pełnić ma funkcję zabezpieczającą interesy wierzycieli spółki. Jako znaczące udogodnienie dla przedsiębiorców wskazywano jednocześnie na zakładaną możliwość zawiązywania spółek osobowych: jawneji komandytowej, poprzez wykorzystanie wzorca umowy zamieszczonego w systemie teleinformatycznym (podobnie jak jest to już możliwe dla spółki z o.o.).


Z punktu widzenia odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o., kluczowe znaczenie ma przewidziany w założeniach nowelizacji test wypłacalności, który sprowadza się w swojej istocie do nałożenia na członków zarządu dodatkowego obowiązku polegającego na każdorazowym podejmowaniu uchwały poprzedzającej wypłatę na rzecz wspólników. Zgodnie z uzasadnieniem założeń nowelizacji: „każda wypłata na rzecz wspólników pod tytułem korporacyjnym wymagałaby złożenia przez zarząd oświadczenia, że spełnienie świadczenia przez spółkę nie doprowadzi do utraty przez nią zdolności do wykonywania zobowiązań, w toku zwykłej działalności, na przestrzeni jednego roku. Oświadczenie zarządu nie stanowiłoby gwarancji rezultatu, lecz oświadczenie wiedzy (prognozę). Zarząd odpowiadałby wobec spółki za dołożenie należytej staranności przy podejmowaniu uchwały zawierającej taką prognozę. Uchwała zarządu, stwierdzająca dopuszczalność wypłaty na rzecz wspólników pod tytułem korporacyjnym, podlegałaby złożeniu w sądzie rejestrowym w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia”.


Abstrahując od rzeczywistej doniosłości testu wypłacalności dla zabezpieczenia interesów wierzycieli spółki (której znaczenie poddało w wątpliwość m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia) warto rozważyć znaczenie jego przeprowadzania dla członków zarządu spółki z o.o. w kontekście ich ewentualnej odpowiedzialności wobec spółki.


W pierwszej kolejności, rozważając przesłanki uzasadniające podjęcie przez zarząd uchwały, należy wskazać, że obowiązek przeprowadzenia testu wypłacalności będzie aktualizował się z chwilą powzięcia zamiaru dokonania wypłaty na rzecz wspólników. Wypada podkreślić, że projekt założeń nie przewiduje takiego obowiązku w przypadku dokonywania wypłat na rzecz innych podmiotów, np. spółek zależnych. W związku z powyższym, należy przyjąć, że w przypadku dokonania wypłaty na rzecz podmiotu innego niż wspólnicy a bez uprzedniego podjęcia uchwały, członkowie zarządu nie będą odpowiadali, choćby taka wypłata skutkowała utratą zdolności spółki do wykonywania jej zobowiązań.


Po drugie, wątpliwości budzi formalny aspekt składania oświadczenia i podejmowania uchwały przez zarząd. Projekt założeń nie wskazuje precyzyjnie, czy oświadczenie zarządu powinno zostać podpisane przez wszystkich jego członków i czy uchwała zarządu powinna zostać podjęta jednogłośnie. W związku z powyższym otwarta pozostaje kwestia ewentualnej odpowiedzialności tych członków zarządu, którzy nie podpisali oświadczenia bądź nie brali udziału w głosowaniu, głosowali przeciw bądź wstrzymali się od głosu. Czy także oni będą odpowiadać wobec spółki w przypadku stwierdzenia, że oświadczenie oraz uchwała zostały przyjęte bezpodstawnie? Projekt nie rozstrzyga tej wątpliwości.


Niewątpliwie, w przypadku wejścia w życie przepisów opartych na przedstawionych powyżej założeniach, członkowie zarządu będą musieli w codziennej pracy wykazywać się co najmniej takim samym stopniem staranności wynikającym z zawodowego charakteru pełnionej funkcji, do którego dochowania zobowiązani są na podstawie aktualnie wiążących regulacji. Z pewnością przed podjęciem decyzji o dokonaniu wypłaty na rzecz wspólników członkowie zarządu będą wyjątkowo dokładnie analizować jej dopuszczalność z punktu widzenia kondycji finansowej spółki.


Rzetelna ocena sytuacji spółki dokonana przez zarząd będzie niezbędna również dlatego, że nie będzie ona podlegała weryfikacji przez sąd rejestrowy, któremu – według projektu założeń nowelizacji – nie zostaną przypisane żadne dodatkowe uprawnienia ani obowiązki w zakresie badania zasadności podjęcia złożonej przez zarząd uchwały. Takie ukształtowanie zasad przeprowadzania testu wypłacalności – z uwagi na ewentualną odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki - może skutkować podjęciem przez nich racjonalnej decyzji o uprzednim zasięgnięciu opinii wyspecjalizowanego podmiotu zewnętrznego. Należy bowiem pamiętać, że zasadniczą przesłanką odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki ma być niedochowanie przez nich należytej staranności przy podejmowaniu uchwały zawierającej prognozę sytuacji finansowej spółki.


Komentowane założenia mają stanowić podstawę nowelizacji, której wejście w życie ma następować dwuetapowo, tj. w styczniu 2015 r. oraz styczniu 2016 r. O ile prace nad projektem będą kontynuowane, nie można wykluczyć, że ostateczna treść ustawy będzie sformułowana w sposób rozwiewający wyżej przedstawione wątpliwości. Do tego czasu członkowie zarządu powinni mieć na uwadze, że po dokonanej nowelizacji, w stosunkowo niedalekiej perspektywie, mogą być konfrontowani z sytuacją stanowiącą nowe źródło ich ewentualnej odpowiedzialności cywilnej.
 

 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Dawid Dziendziela

radca prawny, specjalizuje się prawie spółek oraz prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj