Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

12.08.2014

Urząd Gminy administratorem mienia komunalnego?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

NSA orzekł, iż rada gminy w drodze uchwały nie może ustanowić Urzędu Gminy administratorem obiektów sportowych stanowiących mienie komunalne.

Rada Gminy podjęła uchwałę w przedmiocie regulaminów korzystania z obiektów sportowych znajdujących się na terenie gminy, którą objęła między innymi kompleks „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz boiska sportowe gminy.

Wojewoda Dolnośląski zaskarżył część wspomnianej wyżej uchwały, wnosząc o stwierdzenie nieważności punktów 1 oraz 2 we fragmencie ”i administrowany jest przez Urząd Gminy z siedzibą w (…)” oraz kilku innych punktów traktujących o zasadach i trybie korzystania z obiektów sportowych.

W uzasadnieniu organ nadzoru zaznaczył, iż „wadliwość pierwszych punktów obu regulaminów, w części wskazującej podmiot administrujący obiektami sportowymi, których dotyczą, polega na nieuprawnionym, imiennym wskazaniu tych podmiotów”.

Wyrokiem z dnia 4 października 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. II SA/Wr 353/12) uwzględnił wnioski Wojewody, z wyjątkiem cytowanych fragmentów regulaminów, bowiem w tej części skarga została oddalona.

Według sądu żądania Wojewody zasługiwały jedynie w części na aprobatę ze względu na fakt, iż punkty odnoszące się do zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych powielają materię uregulowaną przepisami ustaw bądź z nią kolidują.

Natomiast uzasadniając nieuwzględnienie części zarzutów, WSA we Wrocławiu podkreślił, że wykorzystane w regulaminach sformułowanie „administrowany”, zostało użyte w sposób „kolokwialny”, by wyłącznie wskazać „miejsce wykonywania czynności czysto technicznych”. Poparciem owej interpretacji jest w ocenie sądu zawarcie w regulaminach stwierdzenia, że boiska stanowią „własność gminy”. Powyższe w połączeniu z wyrażeniem „i administrowany jest przez Urząd Gminy z siedzibą w (…)” daje podstawę do zastosowania art. 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym [dalej: u.s.g.], zgodnie z którym „wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy”.

Wojewoda Dolnośląski wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w której zażądał uchylenia zaskarżonego wyroku w części oddalającej skargę i w tym zakresie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Organ podniósł zarzut naruszenia przepisów postępowania tj.:

- art. 141 § 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi poprzez niewyjaśnianie w sposób adekwatny podstawy prawnej zaskarżonego rozstrzygnięcia

oraz naruszenie prawa materialnego tj.:

- art. 33 ust. 1 oraz art 30 ust. 2 pkt 3 u.s.g. poprzez błędną wykładnię przyjmującą, że określenie Urzędu Gminy jako podmiotu administrującego jest wyłącznie „wskazaniem miejsca wykonywania czynności technicznych, a nie wskazanie konkretnego podmiotu administrującego gminnymi obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej”.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 maja 2014 r. (sygn. OSK 3045/12) uwzględnił skargę kasacyjną w całości, uchylając zaskarżony wyrok w punkcie oddalającym skargę i w tym zakresie przekazując sprawę WSA we Wrocławiu do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu NSA podzielił pogląd Wojewody Dolnośląskiego w kwestii błędnej wykładni art. 33 ust 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 u.s.g. przez sąd I instancji. W uzasadnieniu swej oceny sąd wykazał, iż według powołanego wyżej art. 30 ust. 2 pkt 3 u.s.g., gospodarowanie mieniem komunalnym jest jednym z zadań wójta i z tego względu obowiązków tych nie można powierzać żadnemu innemu podmiotowi - również poprzez określenie administratora terenów kompleksów sportowych w uchwale Rady Gminy – jak w przedstawionej sprawie. Ponadto sąd podkreślił, iż stanowisko WSA we Wrocławiu nie ma poparcia w art. 33 ust. 1 u.s.g., bowiem urząd gminy to wyłącznie „jednostka organizacyjna, która zapewnia obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną wójta gminy”, przez co nie może on przejmować jakichkolwiek kompetencji wójta wynikających z u.s.g. Urząd winien wyłącznie wspomagać wójta w wykonywaniu jego uprawnień. Na zakończenie NSA zwrócił uwagę fakt, iż administratora terenów obiektów sportowych stanowiących mienie komunalne Gminy wyznaczyć powinien w przedmiotowej sprawie Wójt.

Powołane orzeczenie zwraca uwagę na problem przekazywania kompetencji wójta związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym. Słuszne wydaje się stanowisko NSA w tej materii, ponieważ art. 30 ust. 2 pkt 3 u.s.g. wyszczególnia gospodarowanie mieniem komunalnym jako zadanie wójta danej gminy, zatem przyjęcie przez Radę Gminy innego niż wójt „administratora” obiektów sportowych nie znajduje uzasadnienia w powołanym przepisie. Podobne podejście zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny w innym ze swych wyroków z dnia 8 listopada 2012 r. (sygn. II OSK 2072/12), gdzie stwierdził, że „w świetle dyspozycji art. 30 ust. 2 pkt 3 u.s.g. do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym, stąd rada gminy (miasta) nie może w tym zakresie przejmować tych zadań związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym, w tym także określać administratora terenów parków miejskich”. Z tego względu należałoby uznać, iż wszelkie uchwały podejmowane przez Rady Gminy przekazujące zarządzanie mieniem komunalnym urzędom gmin, nie mają oparcia w u.s.g., gdyż te ostatnie są wyłącznie jednostkami organizacyjnymi, nieposiadającymi odrębnej osobowości prawnej.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Dorota Dobroch

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj