Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

08.08.2014

Który wójt zinterpretuje przepisy o podatkach i opłatach lokalnych?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Spory kompetencyjne pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego rozstrzyga Naczelny Sąd Administracyjny.

Jeden z takich sporów dotyczył ustalenia organu właściwego do wydania indywidualnej interpretacji w zakresie podatku od nieruchomości dotyczącej inwestycji zlokalizowanej w jednej gminie, podczas gdy siedziba wnioskodawcy znajdowała się na terenie innej gminy.

W postanowieniu z dnia 30 maja 2014 r. (sygn. II FW 15/13) rozstrzygając spór o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy Wierzchosławice a Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawa, NSA wskazał, że organem właściwym do wydania interpretacji indywidualnej w sprawie jest Wójt Gminy Wierzchosławice – organ gminy na obszarze, której zlokalizowana jest nieruchomość będąca przedmiotem wniosku.

Spór rozpoczął się od wniosku spółki skierowanego do Wójta Gminy Wierzchosławice o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do budowy elektrowni fotowoltaicznej. Z uwagi na fakt, że wnioskodawca ma siedzibę w Warszawie, a na terenie gminy Wierzchosławice nie posiada oddziałów ani też nie prowadzi działalności gospodarczej Wójt uznał się za organ niewłaściwy w sprawie. W związku z powyższym przekazał wniosek do organu według niego właściwego, informując o tym wnioskodawcę. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wniosek jednak odesłał, wskazując, że w jego ocenie organem właściwym będzie Wójt. Wobec konsekwentnego stanowiska Wójta, w myśl którego planowanie inwestycji w danej miejscowości nie przesądza o właściwości organu podatkowego, ostatecznie sprawa trafiła do NSA.

Sąd, dokonując analizy przepisów Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jednoznacznie stwierdził, że właściwym w sprawie zarówno prowadzenia postępowań podatkowych, jak i wydawania interpretacji indywidualnych jest organ zawiadujący jednostką podziału administracyjnego kraju, na której terytorium położona jest nieruchomość (grunt, budynek, budowla) podlegająca opodatkowaniu. Zgodnie bowiem z art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2. Oznacza to, że zasadniczo właściwość miejscową organów podatkowych powinny określać poszczególne ustawy podatkowe. Dopiero wskutek braku odpowiednich regulacji materialnoprawnych zastosowanie ma reguła wskazana w Ordynacji podatkowej. A jak wynika z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o właściwości miejscowej samorządowych organów podatkowych, właściwych w sprawach podatku od nieruchomości przesądza miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

W analizowanej sprawie istotnym jest, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczył realizacji inwestycji w zakresie podatku od nieruchomości, która planowana była w gminie Wierzchosławice. Tym samym to ta okoliczność, a nie siedziba spółki zadecydowała o właściwości organu podatkowego.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj