Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

06.08.2014

Odrębne obwody głosowania w przypadku referendum lokalnego?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Do Sejmu wpłynął komisyjny projekt nowelizacji ustawy o referendum lokalnym umożliwiający tworzenie odrębnych obwodów głosowania.

Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym.

Projektodawcy przewidują zmianę art. 54 ustawy o referendum lokalnym, który obecnie stanowi, że referendum przeprowadza się w stałych obwodach głosowania utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

W projekcie wskazuje się na dwie zmiany mające być wprowadzone do tego przepisu.

Po pierwsze, w związku z pojawiającymi się opiniami, że tworzenie odrębnych obwodów głosowania w przypadku referendum lokalnego nie jest ustawowo nakazane, uważa się, że należy wprowadzić do tekstu ustawy taki obowiązek, w celu stworzenia warunków organizacyjnych, ułatwiających części osób uprawnionych do głosowania udział w referendum lokalnym. W związku z tym proponuje się wprowadzenie nowego brzmienia art. 54 ustawy o referendum lokalnym, gdzie w ust. 1 będzie wprost wskazane, że głosowanie w referendum przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania, o których mowa w art. 12 § 1 Kodeksu wyborczego.

Po drugie, proponuje się wprowadzenie ust. 2, który ma stanowić, że do tworzenia odrębnych obwodów głosowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 12 § 4-6 i 10 Kodeksu wyborczego, a więc przepisy m.in. ułatwiające głosowanie osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym, przebywającym w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej oraz podobnych instytucjach.

Projektodawcy w uzasadnieniu wskazują, że na konieczność wprowadzenia proponowanych przepisów zwrócił uwagę również Rzecznik Praw Obywatelskich, wskazując, że krąg osób korzystających z praw wyborczych powinien być jak najbardziej szeroki.

Powyższe zmiany mają przyczynić się w głównej mierze do ułatwień w głosowaniu w referendum lokalnym, a cel, jaki przyświeca projektodawcom należy ocenić pozytywnie.

Projektodawcy proponują, aby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Obecnie projekt został skierowany do Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych do zaopiniowania.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj