Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

31.07.2014

Wieloletnia korekta inwestycji zgodna z dyrektywą VAT

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że wieloletnia korekta VAT od inwestycji jest zgodna z unijną Dyrektywą VAT.

Niespełna kilka miesięcy temu na łamach portalu ukazał się artykuł zatytułowany „Wieloletnia korekta VAT od inwestycji – czekamy na stanowisko unijnego Trybunału”. Prezentowaliśmy Państwu treść pytania prejudycjalnego, jakie Naczelny Sąd Administracyjny [dalej: NSA] skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [dalej: TSUE].

Przedmiotowe pytanie zadane zostało w efekcie wątpliwości, jakie NSA powziął na gruncie zgodności z Dyrektywą VAT polskich przepisów regulujących tryb odliczenia podatku naliczonego w przypadku, gdy przesłanki prawa do odliczenia zaktualizują się po oddaniu inwestycji do użytkowania.

Ustawa o podatku od towarów i usług w swej konstrukcji przewiduje, iż dla dóbr inwestycyjnych w postaci nieruchomości obowiązuje dziesięcioletni okres korekty, licząc od chwili oddania do użytkowania dóbr inwestycyjnych. Wedle owych przepisów roczna korekta, która może zostać dokonana dla tego rodzaju dóbr, dotyczy jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

NSA w swych rozważaniach wskazał, że o ile państwa członkowskie dysponują pewnym zakresem swobody przy ustalaniu trybów zwrotu nadwyżki podatku VAT, o tyle tryby te nie mogą podważać zasady neutralności systemu podatku VAT, przenosząc na podatnika, w całości lub w części, ciężar tego podatku. Co do zasady bowiem, z uwagi na zasadę neutralności VAT, prawo do odliczenia powinno być realizowane niezwłocznie. Dla NSA istotne było, czy w świetle przepisów Dyrektywy VAT możliwe było rozłożenie odliczenia na dziesięcioletni okres, czy też krajowe ustawodawstwo powinno dopuszczać możliwość korekty jednorazowej polegającej na dokonaniu odliczenia całości podatku naliczonego w deklaracji złożonej za okres, w którym zaktualizowało się prawo do odliczenia.

TSUE, odpowiadając na przedmiotowe pytanie dokonał szczegółowej analizy przepisów Dyrektywy VAT i zajął stanowisko, zgodnie z którym krajowe przepisy, w zakresie, w jakim formułują dziesięcioletni okres korekty w częściach ułamkowych, są „w sposób oczywisty” prawidłową transpozycją przepisów dyrektywy. Trybunał uznał, że przepisy dyrektywy wręcz sprzeciwiają się systemowi umożliwiającemu korektę odliczeń w przypadku dóbr inwestycyjnych w okresie krótszym niż 5 lat, co wyklucza możliwość stosowania w omawianej sytuacji odliczenia jednorazowego. Zdaniem TSUE umożliwienie korekty w przeciągu zaledwie jednego roku podatkowego prowadziłoby z kolei do powstania nieuzasadnionych korzyści lub strat dla podatnika, w szczególności w sytuacji, gdy po złożeniu deklaracji nastąpi zmiana czynników uwzględnionych przy ustalaniu kwoty podatku do odliczenia.

Ponad uwagi przedstawione powyżej, TSUE wskazał także, iż przewidziany przepisami ustawy VAT tryb dziesięcioletniej korekty, dla której roczna korekta wynosi 1/10 całego podatku naliczonego nie narusza wyrażonej w dyrektywie zasady neutralności. Sformułowany na gruncie unijnych przepisów wymóg co najmniej pięcioletniego okresu korekty dla dóbr inwestycyjnych stanowi istotny element systemu korekt, bowiem system ów pozwala uniknąć nieprawidłowości w obliczaniu kwot podlegających odliczeniu oraz powstania nieuzasadnionych korzyści lub strat dla podatnika i ma tym samym na celu zapewnienie neutralności obciążenia podatkowego.

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2014 r., w sprawie C-500/13.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj