Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

25.07.2014

Łatwiejszy dostęp do ksiąg wieczystych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Od dnia 1 lipca 2014 r. obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece[1] ułatwiające dostęp do ksiąg wieczystych.

W dniu 24 maja 2013 r. uchwalono nowelizację ustawy o księgach wieczystych i hipotece[2], dzięki której dostęp do ksiąg wieczystych ma być możliwy za pośrednictwem Internetu. Ustawa weszła w życie z dniem 1 grudnia 2013 r., jednak z uwagi na konieczność stworzenia odpowiedniego systemu informatycznego, termin wejścia w życie poszczególnych jej rozwiązań został przesunięty na dzień 1 lipca 2014 r.

W wyniku zmiany przepisów, Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych [dalej również: CIKW] może wydawać odpisy prowadzonych w systemie informatycznym ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o ich zamknięciu. Swoiste novum stanowi wyciąg obejmujący dane ze wskazanych działów księgi wieczystej. Wydanie tego dokumentu jest nie tylko tańsze od wydania odpisu, ale pozwala wnioskodawcy uzyskać konkretne, potrzebne mu w danych okolicznościach informacje. Obecnie złożenie wniosku o wydanie wskazanych powyżej dokumentów możliwe jest nie tylko w wersji papierowej, ale także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. CIKW umożliwia wówczas wnioskodawcy samodzielne wydrukowanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń. Tak uzyskane wydruki mają moc dokumentów wydawanych przez sąd.

Nadal istnieje możliwość bezpłatnego przeglądania, po podaniu prawidłowego numeru księgi wieczystej jej treści za pośrednictwem Internetu. Wydruki treści wyświetlonych w trybie przeglądania nie posiadają jednak mocy dokumentów wydawanych przez sąd.

Dodatkowo możliwe jest wyszukiwanie przez Internet ksiąg wieczystych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych według zdefiniowanego kryterium np. adresu nieruchomości czy danych osobowych jej właściciela. Taką możliwość mają jednak wyłącznie wskazane w ustawie podmioty publiczne m.in. sądy, prokuratura, organy podatkowe, komornicy sądowi, ZUS czy notariusze. Uprawniony podmiot musi wystąpić co do zasady do Ministra Sprawiedliwości o zgodę na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych. Dopiero po otrzymaniu takiej zgody, CIKW umożliwia wyszukiwanie. Nowy sposób wyszukiwania ksiąg wieczystych pozwoli szybko ustalić składniki majątku dłużnika, a w konsekwencji zwiększy efektywność prowadzonych przeciwko niemu egzekucji, ponadto – przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami.

Co istotne z perspektywy samorządów – na skutek nowelizacji, CIKW w celu weryfikacji zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w księgach wieczystych, umożliwia organom prowadzącym kataster nieruchomości bezpłatne pozyskiwanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych zawartych w dziale pierwszym i drugim ksiąg wieczystych.

Omawianą nowelizację ocenić należy pozytywnie jako zmianę na lepsze. Pozostaje ona bowiem w zgodzie z aktualnym postępem cywilizacji, rozwojem techniki oraz realizuje w pełni potrzeby dzisiejszego społeczeństwa.


[1] t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 707.

[2] Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz. 941).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Prawo cywilne

Autorzy artykułu

Ewa Skrzypczyńska

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj