Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

24.07.2014

Dostęp do informacji publicznej a tajemnica przedsiębiorstwa

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Odmowa udostępnienia informacji publicznej z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa nie zawsze jest dopuszczalna.

Dopuszczalność wyłączenia jawności wnioskowanej informacji publicznej z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa nie zawsze jest dopuszczalna. Takie wnioski płyną z nieprawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2014 r. (sygn. II SA/Wa 274/14).

Orzeczenie to zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Wnioskodawca zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

 • wprowadzenia w ministerstwie nowej identyfikacji wizualnej wraz z nowym znakiem graficznym,
 • trybu zlecenia opracowania nowego znaku oraz całościowej identyfikacji wizualnej MSW,
 • autora projektu znaku graficznego oraz systemu identyfikacji wizualnej MSW,
 • zakresu opracowania systemu identyfikacji wizualnej MSW,
 • wartości wynagrodzenia za wykonanie projektu znaku graficznego oraz systemu identyfikacji wizualnej.

W związku z otrzymaniem tego wniosku, MSW zwróciło się do wykonawcy powyższego projektu z zapytaniem, czy zezwala na udostępnienie wnioskodawcy żądanych przez niego informacji w zakresie umowy dotyczącej przedmiotowego dzieła oraz logotypów wraz z księgą znaku.

W odpowiedzi przedsiębiorca stwierdził, że nie wyraża zgody na udostępnienie przedmiotowych informacji, powołując się na fakt, iż stanowią one tajemnicę jego przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym MSW odmówiło wnioskodawcy udostępnienia żądanych przez niego informacji w zakresie wartości wynagrodzenia oraz zapoznania się z opracowaniem w postaci Księgi Znaku MSW.

Wnioskodawca skierował do MSW wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w konsekwencji czego została wydana decyzja podtrzymująca w mocy wcześniejsze stanowisko o odmowie udostępnienia żądanej informacji publicznej.

Na powyższą decyzję wnioskodawca wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę, która wyrokiem z dnia 16 maja 2014 r. (sygn. II SA/Wa 274/14) została uwzględniona.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że bezspornym jest fakt, iż Minister Spraw Wewnętrznych jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej, a wnioskowana informacja nosi znamiona informacji publicznej.

WSA w Warszawie zgodził się, iż ustawa o dostępie do informacji publicznej zawiera regulację dopuszczającą możliwość odmowy udostępnienia informacji z powołaniem na dobro chronione takie np., jak prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, o czym stanowi art. 5 ust. 2 tej ustawy.

Sąd wskazał przy tym, iż zgodnie z ugruntowanym już orzecznictwem sądów administracyjnych, materię tajemnicy przedsiębiorcy należy badać przez pryzmat przepisu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w myśl którego informacja może być uznana za tajemnicę przedsiębiorstwa jeżeli ma charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny przedsiębiorstwa, nie została ujawniona do wiadomości publicznej, a także podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Jednakże ww. przesłanki muszą występować łącznie.

Przechodząc do stanu faktycznego, jaki występował w niniejszej sprawie Sąd wskazał, że przedsiębiorca będący wykonawcą przedmiotowej umowy nie objął jej tajemnicą przedsiębiorstwa ani na etapie jej zawierania, ani na etapie przekazywania do MSW jej efektów. Niedopuszczalne jest powoływanie się na tajemnicę przedsiębiorstwa dopiero na etapie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Sąd wskazał ponadto, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być tajemnicą od chwili ich wytworzenia i od tego momentu powinny być chronione przez przedsiębiorcę, a nie dopiero w momencie wystąpienia przez wnioskodawcę o ich udostępnienie, bowiem pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa winno być postrzegane w sferze obiektywnych faktów, a jego byt nie może być uzależniony od ewentualnego zainteresowania tajemnicą przez osoby trzecie.

Powyższy wyrok ma istotne znaczenie dla wszystkich podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwłaszcza dla organów jednostek samorządu terytorialnego, które nierzadko zawierają umowy z przedsiębiorcami.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj