Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

17.07.2014

Czy deklaracja „śmieciowa” może zawierać numer telefonu?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

WSA w Krakowie stwierdził, iż wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładający na właścicieli nieruchomości obowiązek podania numerów telefonów oraz zawierający klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych jest w tej części nieważny.

Rada Miejska podjęła uchwałę, w której to ustaliła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze gminy. Stanowił on załącznik do aktu.

Prokurator Rejonowy wniósł skargę na wspomnianą uchwałę, wnioskując o stwierdzenie jej nieważności w zaskarżonym zakresie. Podniósł on zarzut rażącego naruszenia prawa materialnego, tj. art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [dalej: u.s.g.], art. 6n ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [dalej: u.c.p.g.] w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [dalej: u.o.d.o.] oraz art. 6 ust. 1 – 3 u.o.d.o. poprzez nałożenie na właściciela nieruchomości obowiązku podawania we wzorze deklaracji jego numeru telefonu oraz „zawarcie w pouczeniach stwierdzenia, iż przez podpisanie deklaracji właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

W uzasadnieniu autor skargi wykazał, iż obowiązek podawania numeru telefonu w załączniku uchwały, nie ma umocowania w żadnym z obowiązujących przepisów oraz iż owa informacja wymagana przez Radę Miejską wykracza poza dane niezbędne do prawidłowego obliczenia opłaty. Ponadto, przywołując przepisy art. 6n ust. 1 pkt 1 u.c.p.g. w związku z art. 23 ust. 1 u.o.d.o., zaznaczył, że umieszczenie w deklaracji wyżej wymienionego pouczenia „jest zbędne i wykracza poza zakres kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do kształtowania zawartości uchwały ustalającej wzór deklaracji”.

Burmistrz, odpowiadając na skargę, uznał ją w części związanej z art. 6n ust. 1 pkt 1 zdanie pierwsze u.c.p.g. za zasadną, jednak nie zgodził się z zarzutem rażącego naruszenia art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 u.s.g.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, wyrokiem z dnia 20 maja 2014r. (sygn. II SA/Kr 645/14) stwierdził nieważność załącznika zaskarżonej uchwały w części dotyczącej obowiązku podania numeru telefonu oraz składania przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

WSA podzielił pogląd prokuratora rejonowego, iż brak jest podstawy prawnej umożliwiającej zobowiązanie właścicieli nieruchomości do podawania swych numerów telefonów w deklaracjach. Zwrócił również uwagę na fakt, iż mogą znaleźć się osoby składające deklarację, które nie posiadają telefonu, mimo powszechności korzystania z usług telefonicznych przez społeczeństwo i z tego względu wypełnienie przez nie dokumentu byłoby niepełne. Pokreślił przy tym, że numer telefonu może znaleźć się w deklaracji jako jej część fakultatywna, o której wypełnieniu decyduje składający dokument. Ponadto sąd zauważył, iż „podanie numeru telefonu stanowi podanie danych osobowych w rozumieniu 6 ust. 1-3 u.o.d.o., ponieważ te dane pozwalają na szybkie zidentyfikowanie konkretnej osoby” oraz że gromadzenie tego typu danych osobowych winno mieć miejsce wyłącznie w sytuacji, gdyby były one niezbędne celem ich przetwarzania dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku lub do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego (się. 23 ust. 1 pkt 2 i 4 u.o.d.o.). W ocenie WSA brak jest owej niezbędności w odniesieniu do ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Także zarzuty odnoszące się do składania przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zdaniem sądu zasługują na uwzględnienie. Powołując się na się. 23 ust 1 u.o.d.o., sąd stwierdził, że „ustalenie we wzorze deklaracji obowiązku oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wykonywania zadań wynikających z realizacji u.c.p.g. jest zbędne i wykracza poza zakres kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do kształtowania zawartości uchwały ustalającej wzór deklaracji”.

Wyrok nie jest prawomocny.

Istotą omawianego orzeczenia jest kwestia, czy we wzorze deklaracji organ może nałożyć na właścicieli nieruchomości obowiązek podania dodatkowych informacji – takich jak numer telefonu, czy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jak trafnie zauważył sąd zamieszczanie tego typu informacji może mieć charakter wyłącznie fakultatywny, a nie obowiązkowy. Także na uwagę zasługuje fakt, iż podobny wyrok w Krakowie zapadł 11 października 2013 roku (sygn. II SA/Kr 682/13), jest on prawomocny i zawiera praktycznie taką samą argumentację, jak prezentowane orzeczenie.

Na temat deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pisaliśmy również w artykułach:

 1. z dnia 14 maja 2013r. „Możliwość składania deklaracji śmieciowych w formie elektronicznej” – http://prawodlasamorzadu.pl/2013.04.11-mozliwosc-skladania-deklaracji-smieciowych-w-formie-elektronicznej.html
 2. z dnia 19 czerwca 2013r. „Odbiór odpadów komunalnych z terenów ogródków działkowych i domków letniskowych” – http://prawodlasamorzadu.pl/2013.06.19-odbior-odpadow-komunalnych-z-terenow-ogrodkow-dzialkowych-i-domkow-letniskowych.html
 3. z dnia 20 września 2013r. „Co powinna zawierać deklaracja śmieciowa, czyli dziwna interpretacja Ministerstwa” – http://prawodlasamorzadu.pl/2013.09.20-co-powinna-zawierac-deklaracja-smieciowa,-czyli-dziwna-interpretacja-ministerstwa.html
 4.  z dnia 16 grudnia 2013r. „Ciąg dalszy sporu o obowiązki spółdzielni mieszkaniowych w związku z ustawą „śmieciową”” – http://prawodlasamorzadu.pl/2013.12.16-ciag-dalszy-sporu-o-obowiazki-spoldzielni-mieszkaniowych-w-zwiazku-z-ustawa-%E2%80%9Esmieciowa%E2%80%9D.html&strona=3
 5. z dnia 10 lutego 2014r. „Uprawnienia nadzorcze RIO wobec uchwał określających wzór deklaracji „śmieciowych”” – http://prawodlasamorzadu.pl/2014.02.10-uprawnienia-nadzorcze-rio-wobec-uchwal-okreslajacych-wzor-deklaracji-%E2%80%9Esmieciowych%E2%80%9D.html
 6. z dnia 17 marca 2014r. „Kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?” – http://prawodlasamorzadu.pl/2014.03.17-kolejna-nowelizacja-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach.html&strona=4
 7. z dnia 23 kwietnia 2014r. „Spółdzielnie mieszkaniowe a deklaracje śmieciowe – niekończąca się opowieść” – http://prawodlasamorzadu.pl/2014.04.23-spoldzielnie-mieszkaniowe-a-deklaracje-smieciowe-%E2%80%93-niekonczaca-się-opowiesc.html

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Dorota Dobroch

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj