Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.07.2014

Związki międzygminne bez zwolnienia z opłaty skarbowej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Na mocy art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [dalej: u.o.s.] zwalnia się od opłaty skarbowej m.in. jednostki samorządu terytorialnego. W praktyce pojawiają się wątpliwości, czy ze zwolnienia tego mogą korzystać również związki międzygminne.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Na mocy art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [dalej: u.o.s.] zwalnia się od opłaty skarbowej m.in. jednostki samorządu terytorialnego. W praktyce pojawiają się wątpliwości, czy ze zwolnienia tego mogą korzystać również związki międzygminne.

Katalog czynności podlegających opłacie skarbowej obejmuje m.in. dokonanie czynności urzędowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czy też złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (albo jego odpisu, wypisu lub kopii). Jednocześnie ustawodawca wskazuje w u.o.s. czynności wyłączone z zakresu opłaty skarbowej (np. dokonanie czynności urzędowej w sprawach alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia) oraz zwolnienia. Wśród tych ostatnich możemy wyróżnić zwolnienia podmiotowe (ich zamknięty katalog określa art. 7 u.o.s.) oraz zwolnienia przedmiotowe, wskazane w załączniku do u.o.s.

Zgodnie z art. 7 pkt 3 u.o.s., zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki samorządu terytorialnego. Na tle tej regulacji pojawia się pytanie o zastosowanie tego zwolnienia do związków międzygminnych, które mogą być tworzone przez gminy w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych.

W zakresie statusu prawnego związków międzygminnych wypowiedział się m.in. Naczelny Sąd Administracyjny [dalej: NSA], który w wyroku z 24 lutego 2010 r. wskazał, że ani w świetle Konstytucji, ani ustaw samorządowych związki międzygminne nie są, ani nie mogą być traktowane, jako jednostki samorządu terytorialnego.

Do kwestii zwolnienia z opłaty skarbowej związków międzygminnych odniosło się również Ministerstwo Finansów. W piśmie z dnia 24 października 2013 r. (sygn. PL/LM/835/69/KPV/13/RD-106109) jednoznacznie wskazuje, że związek międzygminny, z uwagi na to, że nie jest jednostką samorządu terytorialnego, nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 7 pkt 3 u.o.s. Zgodnie z art. 164 ust. 1 i 2 Konstytucji RP podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, zaś inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa. Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, jednostkami samorządu terytorialnego są odpowiednio powiat i województwo. W piśmie podkreślono również, że zwolnienie to ma charakter podmiotowy i stanowi odstępstwo od generalnej zasady powszechności opodatkowania, a wykładnia przepisów ustanawiających zwolnienia podmiotowe dokonywana jest w sposób ścisły.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Piotr Koźmiński

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, jego zainteresowania obejmują obszar finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych.

Alicja Kornosz

asystent, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj