Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

02.07.2014

Kompetencje rady gminy w zakresie obrotu nieruchomościami

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W przypadku braku określenia ogólnych zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, rada gminy ma kompetencje w przedmiocie wyrażania zgody m.in. na sprzedaż nieruchomości lub ich części.

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży lokali będących własnością Gminy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Rada postanowiła wyrazić zgodę na sprzedaż lokalu użytkowego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Jako materialnoprawną podstawę podjęcia niniejszej uchwały powołała przepisy art. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) [dalej: usg] oraz art. 13 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) [dalej: ugn].

Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym z sierpnia 2013 r. stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy w sprawie sprzedaży lokali będących własnością Gminy. Jego zdaniem uprawnienie Rady Gminy do podejmowania uchwał na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a usg stanowi wyjątek od generalnej zasady wyrażonej w art. 30 ust. 2 usg, że to wójt gospodaruje mieniem komunalnym, jak również od zasady wyrażonej w art. 25 ust. 1 ugn, że gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Rada gminy może natomiast podejmować tylko takie działania, do których została jednoznacznie upoważniona przez ustawodawcę, w pozostałych przypadkach czynności w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym gminy dokonuje samodzielnie wójt (burmistrz, prezydent miasta).W związku z powyższym podejmowanie przez radę uchwały w sprawie, która mieści się w kompetencjach organu wykonawczego jest działaniem istotnie naruszającym prawo. Organ nadzoru stwierdził, że w niniejszej sprawie Rada Gminy podejmując kwestionowany akt wkroczyła w uprawnienia Wójta Gminy.

Skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze złożyła Gmina. Skarżąca zarzuciła organowi nadzoru m.in. naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a usg w związku z art. 13 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ugn poprzez błędne przyjęcie, iż niniejszy przepis nie ma zastosowania w sytuacji, gdy lokal jest częścią składową nieruchomości i nie jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 21 listopada 2013 r. (sygn. akt II SA/Sz 1131/13) uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzając, iż przedmiotowa uchwała jest zgodna z prawem. Sąd wyjaśnił, że kompetencja rady gminy, o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a usg obejmuje m.in. wszelkie sytuacje nabywania, zbywania i obciążania lokali będących własnością gminy, które stanowią albo odrębną nieruchomość, albo część składową nieruchomości budynku będącego odrębną nieruchomością, albo część składową gruntu zabudowanego budynkiem niebędącym odrębną nieruchomością, w którym nie wydzielono samodzielnych lokali uznawanych za odrębne nieruchomości.

Zdaniem Sądu o ile rada gminy nie określi w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, to do czasu określenia tych zasad wójt (burmistrz, prezydent miasta) może dokonywać czynności z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym tylko i wyłącznie za zgodą rady gminy. Innymi słowy, mając na uwadze postanowienia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a usg, rada gminy ma kompetencje do wyrażania zgody na wymienione w tym przepisie czynności obrotu nieruchomościami.

Od powyższego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego organ nadzoru złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego wnosząc o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 maja 2014 r. (sygn. akt I OSK 274/14) stwierdził, iż skarga kasacyjna podlegała oddaleniu ze względu na brak zasadności zarzutów w niej podniesionych.

Zdaniem NSA uchwała Rady Gminy nie wykraczała poza jej ustawowe umocowanie wynikające z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a usg oraz właściwą wykładnię art. 13 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ugn.

Sąd II instancji podzielił także stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zgodnie, z którym w przypadku sprzedaży nieruchomości lokalowej tzn. wyodrębnionego lokalu i nieruchomości wspólnej, przy braku zasad sprzedaży nieruchomości gminnych, rada gminy obowiązana jest wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości lokalowej. Każda sprzedaż nieruchomości lub jej części należy do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem gminy, w związku z czym powstaje podstawa do zastosowania art. 18 ust.2 pkt 9 lit a usg.

Ponadto NSA podkreślił, że kompetencja rady gminy do podjęcia uchwały w przedmiocie sprzedaży lokali będących własnością gminy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obejmuje sytuacje zbycia zarówno odrębnych nieruchomości w rozumieniu art. 46 § 1 kc, jak i pomieszczeń będących częściami składowymi budynku będącego odrębną nieruchomością albo częściami składowymi gruntu zabudowanego budynkiem niebędącym odrębną nieruchomością, w którym nie wydzielono lokali.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że nie można uznać, że sprzedaż całej nieruchomości wymaga zgody rady gminy, natomiast sprzedaż jej części składowej już nie.

Reasumując w przypadku braku określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości, rada gminy ma kompetencje w przedmiocie wyrażenia zgody na wymienione w tym przepisie czynności obrotu nieruchomościami, a nieruchomościami szczególności na sprzedaż nieruchomości lub jej części. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Marta Bokiej

aplikant radcowski, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj