Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

01.07.2014

Rok rewolucji śmieciowej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Rok temu w większości polskich gmin rozpoczęła się tzw. „rewolucja śmieciowa”, która trwa do dziś. Jak ocenić pierwsze dwanaście miesięcy funkcjonowania nowego systemu?

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Rok temu w większości polskich gmin rozpoczęła się tzw. „rewolucja śmieciowa”, która trwa do dziś. Jak ocenić pierwsze dwanaście miesięcy funkcjonowania nowego systemu?

Założenia „rewolucji śmieciowej”

Dokładnie rok temu, 1 lipca 2013 roku, w większości polskich gmin rozpoczął funkcjonowanie nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Wdrożenie przepisów, uchwalonej dwa lata wcześniej ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r., Nr 152, poz. 897), określane jest często mianem tzw. „rewolucji śmieciowej”. Wynika to z  charakteru i zakresu zmian jakie wprowadzone zostały w gminnych systemach gospodarki odpadami komunalnymi. W poprzednio obowiązującym systemie odbiór i zagospodarowanie odpadów zapewniały przedsiębiorstwa, spełniające określone wymagania (określane częściowo przez rady gmin), samodzielnie wybierane przez „właścicieli” poszczególnych nieruchomości. Podmioty te świadczyły swoje usługi na podstawie umów cywilnoprawnych w zamian za określoną opłatę (także o charakterze prywatnoprawnym), której maksymalna wysokość nie mogła przekroczyć stawek określonych przez radę gminy. Organy gminy pełniły głównie funkcje reglamentacyjno-kontrolne. W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi rola organów gminy uległa diametralnej zmianie. Stały się one centralnym elementem systemu odpowiedzialnym za stworzenie jego podstaw prawnych (w oparciu o ramowe przepisy wyższego rzędu), a następnie organizację i wdrożenie. Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, których zakres ustala w drodze aktów prawa miejscowego rada gminy, zaczęły świadczyć podmioty wybierane przez gminy w drodze procedury przetargowej. Dotychczasowe opłaty cywilnoprawne zostały zastąpione publicznoprawną opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczaną w trybie administracyjnoprawnym pod rygorem jej wyegzekwowania w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

Powyższe zmiany miały przede wszystkim na celu:

 1. uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 2. prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u źródła";
 3. zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów;
 4. zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów;
 5. całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, a tym samym zmniejszenie zaśmiecenia w szczególności lasów i terenów rekreacyjnych;
 6. prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 7. zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, przez podział województw na regiony gospodarki odpadami, w ramach których prowadzone będą wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

„Rewolucyjne” wyzwaniem dla wszystkich

Przygotowanie i wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi stało się największym wyzwaniem kończącej się VI kadencji gminnego samorządu terytorialnego. Organy blisko 2.500 gmin w Polsce podjęły ogromny wysiłek organizacyjny, którego pozytywne efekty widoczne są w zdecydowanej większości przypadków. Co oczywiste w tego typu przypadkach nie uniknięto błędów i pomyłek, które znalazły swoje odzwierciedlenie w szeregu rozstrzygnięć nadzorczych czy wyrokach sądów administracyjnych. Zasadniczo udało się jednak uniknąć „czarnego scenariusza” zakładającego paraliż systemu odbioru odpadów komunalnych, skutkującego tonami odpadów zalegających na ulicach polskich miast i wsi, podobnie jak przed kilkoma laty miało to miejsce w Mediolanie. Pojedyncze przypadki przepełnionych pojemników, występujące zwłaszcza w pierwszym okresie funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, nie powinny być traktowane jako „wizytówka” nowych rozwiązań.

Sukces związany z wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi nie oznacza jednakże, iż wszystkie przyjęte przez organy gmin rozwiązania uznać należy za zgodne z prawem. W następstwie niejednoznacznych przepisów, których prawidłowa interpretacja stanowiła wyzwanie także nie lada wyzwanie dla organów nadzoru (wojewodowie, regionalne izby obrachunkowe), w systemie funkcjonuje szereg uchwał, których legalność (zgodność z przepisami hierarchicznie wyższymi) budzi uzasadnione wątpliwości. Dotyczy to w szczególności uchwał w sprawie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w niektórych gminach zostały oderwane od rzeczywistych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi i stały się przedmiotem doraźnej „rozgrywki politycznej” pomiędzy organami gminy. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały oparte na rzetelnie przygotowanych kalkulacjach opłat, lub które wprost zostały uchwalone w wysokości innej (z reguły dużo niższej), aniżeli wynikało to z kalkulacji nie mogą zostać uznane za prawidłowe. Podobnie nie sposób pozytywnie ocenić uchwał w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie przewidują możliwości samoobliczenia wysokości zobowiązania, umożliwiając „właścicielom” nieruchomości podanie wyłącznie informacji o danych stanowiących podstawę późniejszego ustalenia wysokości zobowiązania przez organ.

Wszelkie tego rodzaju przypadki wiążą się dla gmin ze znaczącym ryzykiem natury prawnej. Każda bowiem tego uchwała, będąca aktem prawa miejscowego, może zostać w każdym czasie zaskarżona do sądu administracyjnego, zarówno przez podmioty, których interes prawny został naruszony zawartymi w niej przepisami (głównie „właściciele nieruchomości”), jak i przez organy stojące na straży praworządności (organy nadzoru, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich). Sąd administracyjny, nie będąc związany zarzutami skargi, po stwierdzeniu niezgodności pomiędzy uchwałą rady gminy a aktami hierarchicznie wyższymi stwierdza nieważności w całości lub w części kontrolowanej uchwały. Wyrok taki wywiera skutki ex tunc (z mocą wsteczną), co oznacza iż wszelkie podejmowane na jej podstawie czynności (np. uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi), pozbawione było podstaw prawnych. Tego typu sytuacje, zwłaszcza w większych gminach, w których występują duże spółdzielnie mieszkaniowe (mające największy interes ekonomiczny w doprowadzeniu w uzyskaniu tego typu rozstrzygnięć), mogłyby zagrozić stabilności finansowej nie jednej polskiej gminy.

Rewolucja śmieciowa stała się także ogromnym wyzwaniem dla organów nadzoru, sądów administracyjnych, a także dla Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie te podmioty musiały się zmierzyć z oceną legalności podstaw prawnych nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Także w tym przypadku nie uniknięto „kontrowersyjnych” orzeczeń, co dotyczy zwłaszcza rozstrzygnięć nadzorczych i orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych. W licznych przypadkach skutkowało to zainicjowaniem kolejnych postępowań sądowoadministracyjnych, które trwają po dzień dzisiejszy. Stosunkowo krótki okres obowiązywania nowych przepisów nie pozwolił na wykształcenie się dotychczas „jednolitej linii orzecznictwa”, która pomogłaby przewidzieć rozstrzygnięcia tego typu sporów.

Problemy związane z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi nie ominęły także samorządowych kolegiów odwoławczych, będących organami odwoławczymi w sprawach kończących się wydaniem decyzji administracyjnych przez organy gminy dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Także w tym przypadku niejednolite orzeczenia, mające niekiedy kuriozalny charakter (np. w zakresie negowania właściwości organów związków międzygminnych w sprawach wydawania decyzji administracyjnych), zdają się potwierdzać trudności związane z przedmiotową materią.

Oceniając dwanaście miesięcy funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi nie sposób pominąć najważniejszej kategorii podmiotów zobligowanej przez ustawodawcę do zmierzenia się z nowymi rozwiązaniami prawnymi – „właścicieli nieruchomości” (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) lub szerzej mieszkańców gmin. Nowe rozwiązania prawne w tym zakresie w wielu przypadkach wymusiły zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń dotyczących sposobu pozbywania się odpadów komunalnych czy częstotliwości ich odbioru. Problem jest tym większy, iż rozwiązania przyjmowane w poszczególnych gminach mogą znacząco różnić się od siebie nawet wówczas gdy poszczególne gminy graniczą ze sobą. Przykładem trudności w tym zakresie mogą być chociażby zalegające w wielu gminach (zwłaszcza w zabudowie wielorodzinnej) odpady wielkogabarytowe, które w poprzednio obowiązującym systemie w szeregu przypadków odbierane były na każde „wezwanie” „właściciela nieruchomości”. Wprowadzenie w tym zakresie w wielu gminach cyklicznego odbioru tych odpadów kilka razy w roku skutkuje, iż do tego czasu odpady te zalegają w okolicach altan śmietnikowych lub trafiają na dzikie wysypiska. Pożądane zmiany w tym zakresie wynikać przede wszystkim muszą z działań edukacyjnych i informacyjnych. Żaden przepis nie jest bowiem w stanie zmienić z dnia na dzień mentalności czy przyzwyczajeń poszczególnych osób.

Kolejne nowelizacje ustawy śmieciowej

Przy okazji podwójnej rocznicy „rewolucji śmieciowej” nie sposób pominąć także wyzwań, które stały i nadal stoją przed ustawodawcą tworzącym ramy prawne gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. Pierwsze dwanaście miesięcy funkcjonowania nowych rozwiązań prawnych, w połączeniu z doświadczeniami zdobytymi przez okres trzech lat od uchwalenia nowelizacji inicjującej „rewolucję śmieciową”, stały się przyczynkiem do podjęcia kolejnych prac legislacyjnych zmierzających do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kilku innych powiązanych z nią ustaw. Obecnie trwają prace nad:

 1. poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali (druk sejmowy 2377) autorstwa posłów Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej;
 2. poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lokali (druk sejmowy 2404) autorstwa posłów Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej;
 3. projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 615) autorstwa Komisji Środowiska Senatu RP.

Wszystkie trzy projekty, mające na celu przede wszystkim doprecyzowanie obecnie obowiązujących przepisów, zawierają propozycje o charakterze systemowym mogące w istotny sposób wpłynąć na funkcjonowanie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. Szczególnie niepokojące zdają się być propozycje zmierzające do „usztywnienia” obowiązujących rozwiązań prawnych i próby częściowej ujednolicenia wdrożonych już rozwiązań. Koncepcje w tym zakresie, jakkolwiek interesujące, zdają się być co najmniej o kilkanaście miesięcy spóźnione. Obecnie każda tego typu zmiana musiałaby się wiązać z odstąpieniem od części przyjętych rozwiązań, co poza trudnościami organizacyjnymi, musiałoby się wiązać z dodatkowymi kosztami ponoszonymi finalnie przez „właścicieli nieruchomości”. Przy okazji trwający prac legislacyjnych na nowo ożyły dyskusje na temat „zamówień in-house” czy roli w systemie spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości. Dowodzi to jak trudnej i delikatnej społecznie materii dotyczą omawiane kwestie.

Jednocześnie należy podkreślić, iż w Ministerstwie Środowiska prowadzone są prace nad „systemową” nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która dotyczyć ma m.in. systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiąc realizację wytycznych Trybunału Konstytucyjnego zawartych w wyroku z dnia 28 listopada 2013 roku (sygn. K 17/12).

Ocena „rewolucji śmieciowej”

Minione dwanaście miesięcy funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi to zdecydowanie zbyt krótki okres na formułowanie globalnych ocen z nim związanych. Osiągnięcie celów zakładanych przez autorów „rewolucji śmieciowej” wymaga bowiem dłuższej perspektywy. Obecnie można jedynie stwierdzić, iż w zdecydowanej większości przypadków gminy pozytywnie zdały egzamin z nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi tworząc system zapewniający codzienne funkcjonowanie społeczności lokalnych w tym obszarze. Wszelkie błędy i niedociągnięcia w tym zakresie powinny być na bieżąco eliminowane przy okazji organizowania kolejnych przetargów na odbiór czy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych czy też przy okazji nowelizacji „uchwał śmieciowych”. Nie ulega przy tym wątpliwości, iż „rewolucja śmieciowa” nie jest jeszcze procesem zakończonym. Co więcej obliczu planowanych zmian ustawowych można wręcz stwierdzić, iż „Rewolucja śmieciowa trwa!!! ” i przez wiele kolejnych miesięcy trwać będzie.

O nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi pisaliśmy także w artykułach:

A. w dziale PRAKTYKA:

 1. Artykule z dnia 14.05.2013 pt. Zakłady budżetowe w nowym systemie gospodarki odpadami - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.03.29-zaklady-budzetowe-w-nowym-systemie-gospodarki-odpadami-komunalnymi.html
 2. Artykule z dnia 14.05.2013 pt. W śmieciowym labiryncie - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.04.25-w-smieciowym-labiryncie.html
 3. Artykule z dnia 22.05.2013 pt. Nowe interpretacje Ministerstwa Środowiska dotyczące „ustawy śmieciowej” - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.05.22-nowe-interpretacje-ministerstwa-srodowiska-dotyczace-%E2%80%9Eustawy-smieciowej%E2%80%9D.html
 4. Artykule z dnia 24.05.2013 pt. Gminne regulaminy utrzymania czystości i porządku kwestionowane przez wojewodów - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.05.24-gminne-regulaminy-utrzymania-czystosci-i-porzadku-kwestionowane-przez-wojewodow.html
 5. Artykule z dnia 05.06.2013 pt. Kto może zaskarżyć uchwały śmieciowe - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.06.05-kto-moze-zaskarzyc-uchwaly-smieciowe.html
 6. Artykule z dnia 18.06.2013 pt. Czy gmina może zlecić odbieranie odpadów z wolnej ręki? - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.06.18-czy-gmina-moze-zlecic-odbieranie-odpadow-z-wolnej-reki.htm
 7. Artykule z dnia 24.06.2013 pt. Spółdzielnia mieszkaniowa a rewolucja śmieciowa - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.06.24-spoldzielnia-mieszkaniowa-a-rewolucja-smieciowa.html
 8. Artykule z dnia 10.07.2013 pt. Swoistość nowego systemu gospodarki odpadami - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.07.10-swoistosc-nowego-systemu-gospodarki-odpadami.html
 9. Artykule z dnia 12.07.2103 pt. Związek międzygminny a opłata marszałkowska - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.07.12-zwiazek-miedzygminny-a-oplata-marszalkowska.html
 10. Artykule z dnia 19.07.2013 pt. Opłata za śmieci bez zaokrąglania - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.07.19-oplata-za-smieci-bez-zaokraglania.html
 11. Artykule z dnia 06.08.2013 pt. Skutki niezłożenia sprawozdania przez podmiot odbierający odpady komunalne - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.08.06skutki-niezlozenia-sprawozdania-przez-podmiot-odbierajacy-odpady-komunalne.html 
 12. Artykule z dnia 08.08.2013 pt. Kto ma rację w sporze spółdzielni mieszkaniowych z gminami? - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.08.08kto-ma-racje-w-sporze-spoldzielni-mieszkaniowych-z-gminami.html
 13. Artykule z dnia 14.08.2013 pt. Głos Ministerstwa Finansów w sykusji dot. zaokrąglania opłaty śmieciowej - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.08.16glos-ministerstwa-finansow-w-dyskusji-dot.-zaokraglania-oplaty-smieciowej.html
 14. Artykule z dnia 19.08.2013 pt. Co w zamian za opłatę śmieciową - kontrowersyjne orzeczenia WSA - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.08.19-co-w-zamian-za-oplate-smieciowa-kontrowersyjne-orzeczenia-wsa.html
 15. Artykule z dnia 27.08.2013 pt. Jednak nie zaokrąglamy? Głos Min. Środ. w dyskusji dot. zaokrąglania opłaty śmieciowej - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.08.27jednak-nie-zaokraglamy-glos.html
 16. Artykule z dnia 20.09.2013 pt. Co powinna zawierać deklaracja śmieciowa,czyli dziwna interpretacja Ministerstwa - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.09.20-co-powinna-zawierac-deklaracja-smieciowa,-czyli-dziwna-interpretacja-ministerstwa.html
 17. Artykule z dnia - 08.10.2013 pt. 100 dni rewolucji śmieciowej - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.10.08-100-dni-rewolucji-smieciowej.html
 18. Artykule z dnia - 29.10.2013 pt. Z góry czy z dołu - terminy wnoszenia opłat za odpady komunalne - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.10.29-z-gory-czy-z-dolu-%E2%80%93-terminy-wnoszenia-oplat-za-odpady-komunalne.html
 19. Artykule z dnia 31.10.2013 pt. Minister Finansów nie zmiwnia poglądu, co do zaokrąglania opłaty śmieciowej - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.10.31-minister-finansow-nie-zmienia-pogladu,-co-do-zaokraglania-oplaty-smieciowej.html
 20. Artykule z dnia 07.11.2013 pt. Rewolucja śmieciowa przed Trybunałem Konstytucyjnym - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.11.07-rewolucja-smieciowa-przed-trybunalem-konstytucyjnym.html
 21. Artykule z dnia 06.12.2013 pt. Porozumienia międzygminne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.12.06-porozumienia-miedzygminne-w-zakresie-gospodarki-odpadami-komunalnymi.html
 22. Artykule z dnia 16.12.2013 pt. Ciąg dalszy sporu o obowiązki spółdzielni mieszkaniowych w związku z ustawą "śmieciową" - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.12.16-ciag-dalszy-sporu-o-obowiazki-spoldzielni-mieszkaniowych-w-zwiazku-z-ustawa-%E2%80%9Esmieciowa%E2%80%9D.html
 23. Artykule z dnia 31.12.2013 pt. Rewolucja śmieciowa oczami NIK - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.12.31-rewolucja-smieciowa-oczami-nik.html
 24. Artykule z dnia 17.01.2014 pt. Uregulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami w imieniu podatnika - część I - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.01.17-uregulowanie-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-w-imieniu-podatnika-czesc-i.html
 25. Artykule z dnia 22.01.2014 pt. Granice swobody planistycznej sejmiku przy tworzeniu wojewódzkich planów gospodarki odpadami - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.01.22-granice-swobody-planistycznej-s.html
 26. Artykule z dnia 24.01.2014 pt. Uregulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami w imieniu podatnika - część II - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.01.23-uregulowanie-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-w-imieniu-podatnika-czesc-ii.html
 27. Artykule z dnia 26.02.2014 pt. Uregulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami w imieniu podatnika - część III - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.02.26-uregulowanie-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-w-imieniu-podatnika-%E2%80%93-czesc-iii.html
 28. Artykule z dnia 27.02.2014 pt. Nieważność regulaminu utrzymania czystości i porządku - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.02.27-niewaznosc-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku.html
 29. Artykule z dnia 19.05.2014 pt. Przenoszenie kompetencji wynikających z "ustawy śmieciowej" - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.05.19-przenoszenie-kompetencji-wynikajacych-z-ustawy-smieciowej.html
 30. Artykule z dnia 26.05.2014 pt. Wydatkowanie środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.05.26-wydatkowanie-srodkow-z-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.html
 31. Artykule z dnia 01.07.2014 pt. Rok rewolucji śmieciowej - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.07.01-rok-rewolucji-smieciowej.html

B. w dziale WOKANDA:

 1. Artykule z dnia 06.06.2013 pt. Uwaga na upoważnienia dla spółek komunalnych - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.06.06.-uwaga-na-upowaznienia-dla-spolek-komunalnych.html
 2. Artykule z dnia 11.06.2013 pt. "Opłata śmieciowa" bez VAT  http://prawodlasamorzadu.pl/2013.06.11-%E2%80%9Eoplata-smieciowa%E2%80%9D-bez-vat.html
 3. Artykule z dnia 26.06.2013 pt. Sporna właściwość organów nadzoru w sprawach uchwał śmieciowych - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.06.26-sporna-wlasciwosc-organow-nadzoru-w-sprawach-uchwal-smieciowych.html
 4. Artykule z dnia 22.08.2013 pt. Gmina ma obowiązek przeprowadzenia przetargu na odbiór odpadów komunalnych - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.08.22gmina-ma-obowiazek-przeprowadzenia-przetargu-na-odbior-odpadow-komunalnych.html
 5. Artykule z dnia 10.09.2013 pt. W jakiej formie gmina powinna przekazać zadania związane z prowadzeniem gospodarki komunalnej? - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.09.10-w-jakiej-formie-gmina-powinna-przekazac-zadania-zwiazane-z-prowadzeniem-gospodarki.html
 6. Artykule z dnia 29.11.2013 pt. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował część ustawy śmieciowej - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.11.29-trybunal-konstytucyjny-zakwestionowal-czesc-ustawy-smieciowej.html
 7. Artykule z dnia 10.12.2013 pt. Sądy administracyjne mogą kontrolować wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.12.10-sady-administracyjne-moga-kontrolowac-wysokosc-oplat-za-gospodarowanie.html
 8. Artykule z dnia 14.01.2014 pt. Wszystko albo nic, czyli o nieruchomościach niezamieszkałych w systemie odpadowym - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.01.14-wszystko-albo-nic,-czyli-o-nieruchomosciach-niezamieszkalych-w-systemie-odpadowym.html
 9. Artykule z dnia 27.01.2014 pt. Uzasadnienie wyroku TK w sprawie ustawy śmieciowej - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.01.27-uzasadnienie-wyroku-tk-w-sprawie-ustawy-smieciowej.html
 10. Artykule z dnia 28.01.2014 pt. Odpady komunalne trafią do instalacji wskazanej przez gminę - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.01.28-odpady-komunalne-trafia-do-instalacji-wskazanej-przez-gmine.html
 11. Artykule z dnia 05.02.2014 pt. Współpraca międzygminna w formie spółki prawa handlowego - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.02.05-wspolpraca-miedzygminna-w-formie-spolki-prawa-handlowego.html
 12. Artykule z dnia 10.02.2014 pt. Uprawnienia nadzorcze RIO wobec uchwał określających wzór deklaracji "śmieciowych" - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.02.10-uprawnienia-nadzorcze-rio-wobec-uchwal-okreslajacych-wzor-deklaracji-%E2%80%9Esmieciowych%E2%80%9D.html
 13. Artykule z dnia 25.02.2014 pt. Nikogo nie można wyłączyć z reformy śmieciowej - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.02.25-nikogo-nie-mozna-wylaczyc-z-reformy-smieciowej.html 
 14. Artykule z dnia 07.03.2014 pt. Przetargi śmieciowe obronione przez Trybunał Konstytucyjny - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.03.07-przetargi-smieciowe-obronione-przez-trybunal-konstytucyjny.html
 15. Artykule z dnia 14.03.2014 pt. Spółdzielnie mieszkaniowe a opłata za gospodarowanie odpadami - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.03.13-spoldzielnie-mieszkaniowe-a-oplata-za-gospodarowanie-odpadami.html
 16. Artykule z dnia 04.04.2014 pt. Prawidłowa kalkulacja tzw. "opłaty smieciowej" przez gminy - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.04.04-prawidlowa-kalkulacja-tzw.-%E2%80%9Eoplaty-smieciowej%E2%80%9D-przez-gminy.html
 17. Artykule z dnia 10.04.2014  pt. Warto zweryfikować "uchwały śmieciowe" - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.04.10-warto-zweryfikowac-%E2%80%9Euchwaly-smieciowe%E2%80%9D.html
 18. Artykule z dnia 17.04.2014 pt. Zwolnienia przedmiotowe w "opłacie śmieciowej" a wyrok TK - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.04.17-zwolnienia-przedmiotowe-w-%E2%80%9Eoplacie-smieciowej%E2%80%9D-a-wyrok-tk.html
 19. Artykule z dnia 23.04.2014 pt. Spółdzielnie mieszkaniowe a deklaracje śmieciowe – niekończąca się opowieść - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.04.23-spoldzielnie-mieszkaniowe-a-deklaracje-smieciowe-%E2%80%93-niekonczaca-sie-opowiesc.html
 20. Artykule z dnia 05.05.2014 pt. Deratyzacja w regulaminie utrzymania czystości i porządku, czyli jak nie wpaść w pułapkę - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.05.05-deratyzacja-w-regulaminie-utrzymania-czystosci-i-porzadku,-czyli-jak-nie-wpasc-w-pulapke.html
 21. Artykule z dnia 26.06.2014 pt. „Opłata śmieciowa” a wielkość gospodarstwa domowego - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.06.26-oplata-smieciowa-a-wielkosc-gospodarstwa-domowego.html

C. w dziale PRZEPISY:

 1. Artykule z dnia 14.05.2013 pt. Możliwość skłądania deklaracji śmieciowych w formie elektronicznej - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.04.11-mozliwosc-skladania-deklaracji-smieciowych-w-formie-elektronicznej.html
 2. Artykule z dnia 06.06.2013 pt. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.06.06-rozporzadzenie-ministra-srodowiska-w-sprawie-skladowisk-odpadow.html
 3. Artykule z dnia 10.06.2013 pt. Dyskusyjna interpretacja Ministerstwa Środowiska - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.06.10-dyskusyjna-interpretacja-ministerstwa-srodowiska.html
 4. Artykule z dnia 19.06.2013 pt. Odbiór odpadów komunalnych z terenów ogródków działkowych i domków letniskowych - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.06.19-odbior-odpadow-komunalnych-z-terenow-ogrodkow-dzialkowych-i-domkow-letniskowych.html
 5. Artykule z dnia 2013-08-07 pt. Mniej decyzji w sprawie opłat za śmieci - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.08.07mniej-decyzji-w-sprawach-oplat-za-smieci.html
 6. Artykule z dnia 2013-11-22 pt. Opłata marszałkowska - koniec problemów? - http://prawodlasamorzadu.pl/2013.11.22-oplata-marszalkowska-–-koniec-problemow.html
 7. Artykule z dnia 2014-02-11 pt. Kto powinien kontrolować przedsiębiorców odbierających odpady komunalne? - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.02.11-kto-powinien-kontrolowac-przedsiebiorcow-odbierajacych-odpady-komunalne.html
 8. Artykule z dnia 2014-03-13 pt. Gminne sprawozdania "śmieciowe" - Ministerstwo wyjaśnia wątpliwości - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.03.13-gminne-sprawozdania-„smieciowe”-ministerstwo-wyjasnia-watpliwosci.html
 9. Artykule z dnia 2014-03-17 pt. Kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach? - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.03.17-kolejna-nowelizacja-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach.html
 10. Artykule z dnia 2014-03-26 pt. Reformatorzy na start - kolejny projekt nowelizacji u.c.p.g. - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.03.26-reformatorzy-na-start-–-kolejny-projekt-nowelizacji-u.c.p.g.html
 11. Artykule z dnia 23.05.2014 pt. Kolejna nowelizacja Ustawy o odpadach podpisana przez Prezydenta http://prawodlasamorzadu.pl/2014.05.23-kolejna-nowelizacja-ustawy-o-odpadach-podpisana-przez-prezydenta.html
 12. Artykule z dnia 06.06.2014 pt. WPGO pod lupą Komisji Europejskiej - http://prawodlasamorzadu.pl/2014.06.06-wpgo-pod-lupa-komisji-europejskiej.html

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj