Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

23.06.2014

Czy można uniknąć korekty finansowej w projekcie unijnym? – część I

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Pomimo dwóch okresów programowania (2000-2006 i 2007-2013) oraz wielu zrealizowanych projektów, do dziś nie wypracowano satysfakcjonującego modelu wymierzania korekt finansowych, który z jednej strony - umożliwiałby rzeczywistą ochronę budżetu UE przed nieuzasadnionymi wydatkami, a jednocześnie – stwarzałby beneficjentom możliwość obrony ich praw i interesów w przypadku nieuzasadnionego czy nieprawidłowego wymierzenia korekty finansowej przez instytucję zarządzającą.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Pomimo dwóch okresów programowania (2000-2006 i 2007-2013) oraz wielu zrealizowanych projektów, do dziś nie wypracowano satysfakcjonującego modelu wymierzania korekt finansowych, który z jednej strony - umożliwiałby rzeczywistą ochronę budżetu UE przed nieuzasadnionymi wydatkami, a jednocześnie – stwarzałby beneficjentom możliwość obrony ich praw i interesów w przypadku nieuzasadnionego czy nieprawidłowego wymierzenia korekty finansowej przez instytucję zarządzającą.

Kończący się okres programowania 2007-2013 (pamiętajmy, że niektóre projekty mogą być realizowane w ramach tej perspektywy nawet do końca 2015 r.) oznacza, że coraz częściej aktywność instytucji zarządzających koncentruje się w obszarach monitoringu i kontroli projektów, a co za tym idzie – lawinowo rośnie liczba korekt finansowych wymierzanych beneficjentom. W dalszej konsekwencji rośnie również kwota środków podlegających zwrotowi. Pojawia się zatem pytanie – czy rzeczywiście skala nieprawidłowości w projektach realizowanych w naszym kraju jest tak znacząca, czy może raczej to skrajny formalizm i nadgorliwość instytucji zarządzających powoduje taką lawinę korekt finansowych i zwrotów dotacji?

Podstawy nakładania i ustalania stopy korekt finansowych nie zostały określone w prawie krajowym, lecz wynikają z przepisów UE. Mechanizm korekty finansowej polega na anulowaniu części lub całości wkładu pochodzącego ze środków europejskich, przeznaczonego na realizację danego projektu i – co najistotniejsze - powinien znajdować zastosowanie wyłącznie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w rozumieniu przepisów UE. Nieprawidłowością jest każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI*, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem. Aby instytucja zarządzająca danym programem operacyjnym mogła zastosować sankcję w postaci korekty finansowej wymierzanej beneficjentowi, powinny być spełnione łącznie poniższe warunki:

-                beneficjent naruszył prawo UE z zakresu udzielania zamówień publicznych lub naruszył prawo krajowe w zakresie, w jakim wdraża ono przepisy prawa UE z zakresu zamówień publicznych (lub ewentualnie uchybił innym przepisom prawa zamówień publicznych, naruszając jednocześnie zasadę przejrzystości, równego traktowania wykonawców czy uczciwej konkurencji),

-                w wyniku naruszenia wystąpił lub mógł wystąpić skutek w postaci szkody finansowej (np. wynikającej ze zbyt wysokiej ceny zakontraktowanego zamówienia publicznego) w budżecie ogólnym.

Przy ustalaniu wysokości korekt finansowych należy brać pod uwagę rodzaj lub stopień naruszenia przepisów prawa w dziedzinie zamówień publicznych, a jednocześnie – skutki finansowe naruszenia dla wydatków ze środków funduszy UE. Zawarte w Wytycznych MIiR (a właściwie w załączniku do nich, tzw. Taryfikatorze) stawki procentowe stanowią jednie zalecane stawki maksymalne - przy czym mogą one ulec obniżeniu, o ile zaistnieją okoliczności przemawiające za takim obniżeniem. Dodatkowo MIiR w swoich Wytycznych wskazuje wyraźnie na brak obowiązku nakładania korekt finansowych za naruszenia, które mają wyłącznie charakter formalny i nie wywołują żadnych skutków finansowych. Pamiętać należy, że w każdym przypadku dane naruszenie prawa zamówień publicznych musi oddziaływać ujemnie na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadząc do wydatkowania większych kwot, niż byłoby to konieczne – ze szkodą dla budżetu ogólnego. Co istotne, Wytyczne MIiR (w tym załączony do nich Taryfikator) nie stanowią samoistnej podstawy prawnej do dokonywania korekt finansowych przez instytucję zarządzającą danym programem operacyjnym, tj. już za sam fakt jakiegokolwiek uchybienia przepisom, które jest zobowiązany stosować beneficjent. Ani Taryfikator, ani też Wytyczne MIiR nie mogą służyć instytucji zarządzającej do ustalenia czy nastąpiło naruszenie prawa, ewentualnie nieprawidłowość w rozumieniu przepisów UE.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 15a ustawy o polityce rozwoju - ustalanie i nakładanie korekt finansowych stanowi jedno z zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym. Jednocześnie procedura wymierzania korekt nie jest uregulowana w żadnym z dokumentów składających się na podstawy systemu realizacji polityki rozwoju w Polsce. Również Wytyczne MIiR, stanowiące instrukcję dla instytucji zarządzających w zakresie wymierzania korekt, nie odnoszą się w żaden sposób do kwestii proceduralnych.


* tzn. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR).

Czy można uniknąć korekty finansowej w projekcie unijnym? – część II

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Katarzyna Dudziak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, szczególnie w zakresie procesów inwestycyjnych, doradca z zakresu projektów finansowanych z dotacji UE i pomocy publicznej

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj