Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

20.06.2014

Rzeczowa zapłata podatku nie podlega VAT

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził w niedawnym wyroku stanowisko, wedle którego przeniesienie własności rzeczy lub prawa majątkowego na rzecz gminy w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Sprawa rozstrzygnięta przez NSA wyrokiem z 27 lutego 2014 r. (I FSK 555/13) dotyczyła interpretacji indywidualnej dotyczącej szczególnego sposobu wygasania zobowiązań podatkowych, przewidzianego w art. 66 Ordynacji podatkowej. Wnioskodawca dążył do wyjaśnienia wątpliwości, czy zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości może skutkować powstaniem po jego stronie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Minister Finansów uznał, że umowa opisana przez zainteresowanego podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatna dostawa towarów. W ocenie organu podatkowego w omówionej sytuacji podatnik przenosi na rzecz gminy prawo do rozporządzania rzeczą jak właściciel, za odpłatnością, którą jest kwota zaległości podatkowych.

Sądy obu instancji zajęły jednak odmienne stanowisko. Znaczący argument przy rozstrzyganiu sporu stanowiła uchwała 7 sędziów NSA z 8 października 2007, sygn. akt I FPS 2/07, dotycząca analogicznej kwestii na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy o VAT. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że tezy powołanej uchwały zachowują pełną aktualność w obecnym stanie prawnym. Jak wskazano, mimo że podatek zdefiniowano w Ordynacji podatkowej jako świadczenie pieniężne, nie można go traktować tożsamo ze świadczeniem pieniężnym (wynagrodzeniem) w znaczeniu ustawy o podatku od towarów i usług. Cechą podatku jest bowiem jego jednostronność i nieekwiwalentność. Pomimo więc wykorzystania przy przeniesieniu własności formy umowy, nie mamy do czynienia z odpłatną dostawą towarów. Organ samorządu terytorialnego i w tym przypadku realizuje jedynie swoje kompetencje w sferze imperium (egzekwowanie dochodów publicznych).

Jak wywodził NSA, istotne jest to, że w przypadku omawianej czynności mamy do czynienia z danym sposobem poboru jednej z danin publicznych, tj. podatku od nieruchomości, charakteryzującego się cechą mającą znaczenie w sprawie, tj. nieekwiwalentnoścą. Nie ma wpływu na rozstrzygnięcie fakt, że do takiego wygaśnięcia zobowiązania podatkowego dochodzi z inicjatywy podatnika, ani to, że między organem jednostki samorządu terytorialnego, a podatnikiem zostanie zawarta stosowna umowa cywilnoprawna, bo jest ona częścią omawianej instytucji szczególnej formy zapłaty podatku. Przesądzającym jest natomiast fakt, że chodzi o zapłatę podatku, która może nastąpić w pieniądzu bądź w naturze, jako należności jednostronnie określanej przez państwo bądź jednostkę samorządu terytorialnego, a więc w sposób charakterystyczny dla stosunków administracyjnoprawnych, wynikających ze stosunku podporządkowania, w odróżnieniu od cywilnoprawnych.  

Stanowisko powyższe należy uznać za utrwalone w orzecznictwie NSA. Wystarczy w tym zakresie zwrócić uwagę na rozstrzygnięcia NSA powołane w komentowanym wyroku: z dnia 13 maja 2011 r., sygn. akt I FSK 434/10, z dnia 9 grudnia 2008 r., sygn. akt I FSK 1524/07, z dnia 26 czerwca 2008 r., sygn. akt I FSK 714/07, z dnia 8 stycznia 2008 r., sygn. akt I FSK 1634/07, z dnia 8 stycznia 2008 r., sygn. akt I FSK 501/06.

Można liczyć, że takie podejście Naczelnego Sądu Administracyjnego przyczyni się do upowszechnienia takiego sposobu wygasania zobowiązań podatkowych wśród osób, które mają trudności z zapłatą podatku w pieniądzu, a dysponują atrakcyjnym dla fiskusa (w szczególności dla gmin) majątkiem.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Alicja Kornosz

asystent, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj