Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

11.06.2014

Pomoc de minimis – pomoc na starych zasadach tylko do końca czerwca

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Jeszcze tylko do końca czerwca tego roku będzie możliwe udzielanie pomocy de minimis na warunkach ustalonych dla okresu programowania 2007 – 2013.

Od 1 lipca 2014 r. udzielanie przedsiębiorcom pomocy de minimis przez gminę będzie musiało odbywać się zgodnie z rozporządzeniem ogólnym Komisji Europejskiej nr 1407/2013 z 17 grudnia 2013 r., które uchyliło dotychczasowe rozporządzenie Komisji [dalej: KE] 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r.

Zmiany wynikające z nowego rozporządzenia KE są korzystne zarówno dla podmiotów korzystających z pomocy de minimis, jak i dla gmin udzielających takiej pomocy. Podstawową różnicą, która wpłynie na tryb udzielania pomocy i zakres obowiązków pracowników urzędów JST będzie zasadniczo brak konieczności badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców ubiegających się o pomoc. Dotychczas bowiem istniał zakaz udzielania wsparcia przedsiębiorcom znajdującym się w trudniej sytuacji ekonomicznej, co skutkowało koniecznością dokonania przez urzędnika oceny tej sytuacji przed udzieleniem wsparcia i w praktyce sprowadzało się do mozolnego analizowania dokumentów składanych przez wnioskodawców, np. sprawozdań finansowych.

Od 1 lipca ten obowiązek zostanie zniesiony, co odzwierciedlać również będzie zmieniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawców (nowe rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis powinno wejść w życie lada dzień). Badanie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców będzie nadal konieczne dla obliczenia ekwiwalentu dotacji brutto i ustalania stopy referencyjnej, (czyli wówczas, gdy pomoc de minimis będzie obejmować np. udzielenie gwarancji lub pożyczki, a także w przypadku, gdy będzie ona polegać na rozłożeniu płatności na raty bądź na odroczeniu terminu płatności).

Utrzymano ponadto zakaz udzielania pomocy de minimis podmiotom będącym przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego lub spełniających kryteria objęcia zbiorowym postępowaniem upadłościowym na wniosek wierzycieli. W przypadku dużych przedsiębiorstw – beneficjent będzie musiał znajdować się w sytuacji porównywalnej co najmniej z oceną kredytową B.

Inną istotną zmianą będzie konieczność uwzględniania definicji „jednego przedsiębiorstwa” i sformułowanych przez Komisję Europejską kryteriów, dotyczących istniejących powiązań pomiędzy jednostkami gospodarczymi w toku badania dopuszczalności udzielania wsparcia z uwagi na limit pomocy de minimis dla „jednego przedsiębiorstwa” ustalony na pułapie 200.000 euro w okresie trzech lat podatkowych.

Już w poprzednim okresie programowania Trybunał Sprawiedliwości UE orzekał, że wszystkie podmioty, które są kontrolowane (faktycznie lub prawnie) przez jeden i ten sam podmiot – należy traktować jak jedno przedsiębiorstwo do celów stosowania zasady de minimis. Nowe rozporządzenie KE uwzględnia dotychczasowe orzecznictwo TS UE i wprowadza legalną definicję „jednego przedsiębiorstwa”, przy czym nie będzie ona mieć zastosowania do szczególnej sytuacji jednostek gospodarczych powiązanych ze sobą wyłącznie dlatego, że są kontrolowane przez ten sam organ publiczny (oczywiście, o ile każda z tych jednostek posiada niezależne uprawnienia decyzyjne).

Przy analizowaniu dopuszczalności pomocy de minimis i obliczaniu kwoty dotychczas uzyskanego przez danego wnioskodawcę wsparcia, pomocne również będą doprecyzowane czytelne zasady dotyczące obliczania kwot pomocy uzyskiwanej przez łączące się przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa powstałe w wyniku podziału.

Ułatwieniem dla podmiotów udzielających pomocy de minimis jest doprecyzowanie przez KE zasad kumulacji pomocy publicznej - i to zarówno w zakresie kumulacji pomocy de minimis udzielanej na różnych podstawach, (czyli w przypadku kumulacji pomocy de minimis objętej odrębnymi limitami kwotowymi), jak i w przypadku kumulacji pomocy de minimis z pomocą publiczną innego rodzaju.

Powyższe zmiany uwzględniać będą nowe wzory formularzy zaświadczeń o pomocy de minimis – zgodnie z treścią projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - przewidziane jest wprowadzenie aż trzech różnych wzorów zaświadczeń, uwzględniających okoliczność, iż od 1 stycznia tego roku możliwe jest udzielanie pomocy de minimis na zasadach określonych aż w trzech rozporządzeniach:

- rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym,

- rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,

- rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Katarzyna Dudziak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, szczególnie w zakresie procesów inwestycyjnych, doradca z zakresu projektów finansowanych z dotacji UE i pomocy publicznej

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj