Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

30.05.2014

Termin do stwierdzenia nieważności zarządzenia organu wykonawczego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

WSA w Poznaniu wskazał roczny termin do stwierdzenia nieważności zarządzeń gminy, które nie podlegają obowiązkowi przedłożenia organowi nadzoru z urzędu.

Wójt wydał zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych bez konkursu.

Po upływie 1 roku i 28 dni od podjęcia, Wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, którym stwierdził nieważność tego zarządzenia.

Na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze Wójt złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzucił m. in. naruszenie art. 91 ust. 1 i art. 94 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) [dalej: u.s.g.] oraz art. 91 ust. 3 u.s.g. w związku z art. 107 § 1 w zw. z art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) [dalej: k.p.a.] i wniósł o jego uchylenie.

W uzasadnieniu skargi skarżący podkreślił, że rozstrzygnięcie nadzorcze, zgodnie z art. 91 ust. 3 k.p.a., powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Natomiast w niniejszej sprawie uzasadnienie rozstrzygnięcia nadzorczego nie zawiera uzasadnienia prawnego. W jego treści brakuje wskazania naruszenia konkretnych przepisów prawa, które uzasadniałoby stwierdzenie jego nieważności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 27 marca 2014 r. (sygn. akt IV SA/Po 1169/13) uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody. W uzasadnieniu wyroku wskazał, że podstawę materialną podjętego rozstrzygnięcia stanowił art. 91 ust. 1 u.s.g. Zgodnie z jego treścią uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, trybie określonym w art. 90 u.s.g. Przepisy nie przewidują jednak przedkładania wszystkich zarządzeń wójta.

Sąd I instancji podkreślił, że w odniesieniu do zarządzeń wójta, do których odnosi się niniejsza sprawa, ustawa o samorządzie gminnym nie wprowadza obowiązku ich przedkładania wojewodzie. W tej sytuacji pojawia się wątpliwość, czy możliwe jest zastosowanie w odniesieniu do zarządzeń organów gminy, niezawierających przepisów porządkowych, rozwiązania wskazanego w art. 91 ust. 1 u.s.g., tj. 30 dniowego terminu od dnia doręczenia, w którym organ nadzoru może stwierdzić nieważność zarządzenia.

WSA stwierdził, że jeżeli zarządzenie zostanie przedstawione organowi nadzoru, to termin do stwierdzenia jego nieważności powinien wynosić 30 dni od dnia jego przedłożenia.

Sąd wskazał jednak, że ustawa o samorządzie gminnym wskazuje także końcowy termin do stwierdzenia nieważności zarządzenia wójta gminy, które nie zostało wojewodzie przedłożone z uwagi na brak ustawowego wymogu. Stosownie do art. 94 u.s.g. nie stwierdza się nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy po upływie jednego roku od dnia ich podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi ich przedłożenia w terminie wskazanym w art. 90 ust. 1 u.s.g., albo jeżeli są one aktem prawa miejscowego.

Powyższe wywody doprowadziły do wniosku, że skoro nie wszystkie zarządzenia wójta podlegają obowiązkowi ich przedłożenia organowi nadzoru, to w przypadku takich aktów nie można mówić o uchybieniu obowiązkowi ich przedłożenia w wyznaczonym terminie. WSA doszedł więc do przekonania, że w niniejszej sprawie organ administracji publicznej, wydając zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze naruszył art. 94 ust. 1 u.s.g. Zdaniem Sądu I instancji zaskarżone zarządzenie nie należało do kategorii zarządzeń porządkowych. Ponadto zarządzenie to nie podlegało obowiązkowi doręczenia z urzędu organowi nadzoru ani nie jest aktem prawa miejscowego.

W związku z powyższym roczny termin do stwierdzenia nieważności tego zarządzenia należy liczyć od dnia jego podjęcia. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Marta Bokiej

aplikant radcowski, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj