Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

23.05.2014

Kolejna nowelizacja Ustawy o odpadach podpisana przez Prezydenta

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W dniu 20 maja b.r. Prezydent RP podpisał ustawę z dn. 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o odpadach.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach (druk nr 2119) wpłynął do Sejmu dn. 13 stycznia b.r. Zmierzał on do zmiany przepisów umożliwiających wprowadzanie zmian w decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części, a także w decyzjach o zamknięciu składowiska odpadów.

W dotychczasowym stanie prawnym decyzje wydawana na podstawie art. 54 ust. 1 art. 54c ust. 1nieobowiązującej już ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185) nie mogły być zmieniane. Jak wskazują projektodawcy przepisy przejściowe obecnej ustawy nie odnoszą się do decyzji dotyczących zamykania składowisk. Nie można ich również zmienić w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego [dalej: kpa] z powodu zmiany organu wydającego decyzję.

Wyżej wymienione decyzje określają między innymi: techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów, a także sposób sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów, w tym monitoringu, oraz warunki wykonania tego obowiązku. To właśnie trudności w terminowym dopełnieniu obowiązków wynikających z ww. decyzji były bodźcem do zaproponowania zmian. Jak wskazują posłowie praktyka pokazuje, że obecnie w odniesieniu do niektórych składowisk istnieje konieczność dokonania zmian wydanych decyzji przede wszystkim ze względu na niedotrzymanie terminów wskazanych w decyzjach. Skutkiem niedotrzymania terminów jest brak możliwości faktycznego zamknięcia składowiska związanego z brakiem rekultywacji. Przyczyną niedotrzymania terminów jest w większości brak środków pieniężnych na dokonanie rekultywacji.

W związku z powyższym posłowie PO zaproponowali by w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn.zm.)po art. 244 dodać artykuł 244a , który wprowadzałby następujące zmiany:

·        możliwość zmian zgody oraz decyzji wydawanych na podstawie art. 54 ust. 1 oraz art. 54c ust. 1 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185) w zakresie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów, harmonogramu działań dotyczących rekultywacji składowiska, a także kwestii sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem.

·        możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z powyższych decyzji na inny podmiot, jeśli daje on gwarancję prawidłowego wykonania tych obowiązków. Podmiot ten przyjmuje prawa i obowiązki poprzez wyrażenie zgody.

·        organem właściwym w wyżej wskazanych sprawach jest marszałek województwa.  W odniesieniu do przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych organem właściwym jest – regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Projektodawcy podkreślają, że aktualizacja harmonogramów rekultywacji składowisk odpadów stanowi jedyną możliwość skorzystania ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezbędnych do dokończenia prac rekultywacyjnych. W przypadku braku możliwości dopełnienia obowiązków wynikających ze zgody lub decyzji,  ze względów finansowych istotna będzie możliwość zmiany zgody lub decyzji w celu zakończenia całego procesu. Reasumując, możliwość zmiany zgody lub decyzji w wyżej wymienionych kwestiach niejednokrotnie może okazać się potrzebna w celu doprowadzenia do zgodnego z prawem zamknięcia składowiska odpadów.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP i wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Martyna Kabacińska

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, wspiera KN Ad Rem, uczestniczy w inicjatywach związanych z prawem administracyjnym.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj