Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

20.05.2014

Wniosek o nadpłatę nie zawsze będzie powodował wszczęcie postępowania wymiarowego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Jeżeli organ podatkowy zakwestionuje prawidłowość złożonej korekty deklaracji wraz z wnioskiem o nadpłatę nie musi zawsze wszczynać postępowania wymiarowego. Tak orzekł NSA w uchwale „siódemkowej”.

Uchwała podjęta została na wniosek Prezesa NSA, w którym zwrócono uwagę na istotne rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych w zakresie ustalenia wzajemnych relacji pomiędzy postępowaniem o stwierdzenie nadpłaty a postępowaniem określającym wysokość zobowiązania podatkowego.

Uogólniając, do tej pory część składów orzekających wskazywała, że postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty powinno być zawsze poprzedzone postępowaniem, w którym zostanie określone zobowiązanie podatkowe, a dopiero wynik postępowania wymiarowego pozwoli na rozstrzygnięcie o nadpłacie.

Z kolei inne sądy administracyjne wypowiadały się przeciwko każdorazowemu, obowiązkowemu i wcześniejszemu wydawaniu przez organy podatkowe decyzji określającej przed rozpoznaniem wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

Powiększony skład NSA w uchwale z dnia 27 stycznia 2014 r. (sygn. II FPS 5/13), dokonując analizy treści obowiązujących przepisów, także z uwzględnieniem wykładni historycznej uznał, że „w przypadku zakwestionowania prawidłowości skorygowanej deklaracji podatkowej złożonej wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty (…), organ podatkowy nie ma obowiązku przed rozpatrzeniem tego wniosku wszczynać w każdej sprawie postępowania celem określenia wysokości zobowiązania podatkowego

Uzasadniając powyższą tezę wskazał, że pierwszymi czynnościami postępowania w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty wszczynanego na wniosek podatnika są czynności sprawdzające. Wynika to z tego, że jeżeli do wniosku o stwierdzenie nadpłaty załączona jest skorygowana deklaracja podatkowa, to - jak każda deklaracja - podlega ona badaniu przez organ podatkowy, między innymi w obszarze poprawności formalnej, jak również ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. Jeżeli wyniki tych czynności uzasadniają, że prawidłowość wykazującej nadpłatę skorygowanej deklaracji nie budzi wątpliwości, organ zwraca nadpłatę bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę.

Nie oznacza to jednak, że w przeciwnym przypadku tj. w sytuacji zakwestionowania deklaracji podatkowej złożonej wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty potrzebne, a przez to uzasadnione będzie wszczynanie za każdym razem postępowania określającego wysokość zobowiązania.

Sąd podkreślił, że nadpłata podatku nie zawsze musi wynikać z błędnej subsumcji, może być bowiem wynikiem np. błędnego wyliczenia podatku czy nieprawidłowego wypełnienia deklaracji, co niewątpliwie nie wymaga przeprowadzenia postępowania wymiarowego. Wszczynanie za każdym razem postępowania określającego wysokość zobowiązania mogłoby prowadzić do zbędnego zaangażowania podatnika w różne postępowania, zwiększenia kosztów, a przede wszystkim odwlekałoby czas merytorycznego rozstrzygnięcia o nadpłacie.

Jeżeli jednak podatnik wraz z wnioskiem o nadpłatę składa zeznanie podatkowe, w którym koryguje całość albo znaczną część samoobliczenia podatku, wówczas organ powinien z urzędu wszcząć postępowanie określające.

W założeniu celem uchwały było rozstrzygnięcie wątpliwości pojawiających się w omawianym zakresie. NSA nie sprecyzował jednak, co należy rozumieć przez „skorygowanie całości lub znacznej części podatku”. Powoduje to, że nie jest jasne, gdzie dokładnie przebiega granica wskazująca, kiedy postępowanie ma być wszczynane z urzędu, a kiedy nie jest to konieczne. Czy przykładowo skorygowanie deklaracji na podatek od nieruchomości (mającej wymiar roczny) poprzez całkowite wyłączenie przez przedsiębiorcę jednej z kilku posiadanych budowli, oznacza że skorygowano „całość lub znaczną część podatku”? Możliwe zatem, że stanowisko NSA nie zakończy sporów organów podatkowych z podatnikami w omawianym zakresie.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj