Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

15.05.2014

Gmina odzyska nadwyżkę VAT zlikwidowanej jednostki budżetowej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Gmina posiada interes prawny, efektem którego jest uzyskanie przymiotu strony postępowania podatkowego w sprawie o zwrot nadwyżki wykazanego podatku naliczonego, wynikającego z deklaracji złożonej przez jej zlikwidowaną jednostkę. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny [dalej: NSA] w wyroku o sygn. I FSK 643/13.

Rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym: gmina wskazując, że jest następcą prawnym zlikwidowanej jednostki budżetowej (Miejski Ogród Zoologiczny), zwróciła się do organu podatkowego o zwrot kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wynikającej z korekt deklaracji VAT-7 złożonych przez tę jednostkę. Organ podatkowy I instancji odmówił wnioskującej Gminie wszczęcia postępowania w sprawie, argumentując, że nie jest ona następcą podatkowym zlikwidowanej jednostki budżetowej. W jego opinii przedmiotowy wniosek został wniesiony przez osobę nieuprawnioną. Pogląd ten podzielił organ odwoławczy.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego gmina argumentowała, iż podnoszony przez organy podatkowe brak regulacji w zakresie następstwa prawno-podatkowego gmin i jednostek budżetowych, nie oznacza, że w tej sytuacji nie wystąpi sukcesja praw i obowiązków podatkowych. Likwidacja jednostki budżetowej każdorazowo oznacza zniesienie jej wyodrębnienia organizacyjnego. Jednocześnie, w myśl ustawy o finansach publicznych, wszelkie należności i zobowiązania likwidowanej jednostki (także publicznoprawne) przejmuje gmina (jej urząd). Konsekwencją takiego stanu rzeczy, w opinii gminy jest to, że jest ona uprawniona do domagania się jako następca prawny jednostki, zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Uwzględniając skargę, WSA we Wrocławiu również odwołał się do przepisów o finansach publicznych, argumentując, iż organ, który utworzył likwidowaną jednostkę, określając przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie jednostki, przejmuje jej należności i zobowiązania. Do tych należności i zobowiązań przejętych po jednostce likwidowanej, należą m. in. podatki, w tym podatek od towarów i usług. Na tej podstawie należy przyjąć, że gmina jest uprawniona do występowania o zwrot nadwyżki VAT, wykazany w deklaracji podatkowej złożonej przez zlikwidowaną jednostkę budżetową.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego, a w uzasadnieniu swojego wyroku podkreślił, że sytuacja, w której gmina nie mogłaby odzyskać powstałej nadwyżki podatku VAT, w sposób oczywisty prowadziłaby do naruszenia zasady neutralności podatku od wartości dodanej. Ze względu na tę zasadę należało przyjąć wykładnię, która prawo do zwrotu podatku od towarów i usług czyniłaby realnym i możliwym do przeprowadzenia. NSA odwołał się również do uchwały z 24 czerwca 2013 r. wydanej przez ten Sąd w składzie 7 sędziów (sygn. akt I FPS 1/13), wskazującej na brak odrębnej względem gmin podmiotowości jednostek budżetowych na gruncie VAT. Ta okoliczność zdaniem Sądu II instancji również potwierdza, że gmina jako tworząca i likwidująca samorządową jednostkę budżetową ma prawo po jej likwidacji, do wystąpienia w charakterze strony o zwrot podatku naliczonego zadeklarowanego w ustawowym terminie przez tę jednostkę.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj