Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

14.05.2014

Szykują się zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Rada Ministrów 29 kwietnia 2014 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Potrzeba nowelizacji tej ustawy wynika z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 30/12), w którym stwierdzono niezgodność jej przepisów z Konstytucją RP.

Projekt ustawy nowelizującej wprowadza nowe zasady pobierania opłat za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przyjęto, iż co do zasady udostępnianie materiałów z zasobu jest odpłatne. Bezpłatnie będą udostępniane wszystkim zainteresowanym zbiory danych:

 1. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
 2. państwowego rejestru nazw geograficznych, zawarte w bazie danych,
 3. zawarte w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych,
 4. dotyczące numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m.

Ponadto nieodpłatny dostęp do wszystkich zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci elektronicznej będzie przysługiwał m.in. na cele edukacyjne takim podmiotom, jak jednostki oświaty czy szkoły wyższe.

Istotną zmianę stanowi także doprecyzowanie zasad koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Proponowane rozwiązania prawne mają na celu wyeliminowanie zbędnych barier w procesie inwestycyjnym. Proponuje się rozszerzenie zakresu informacyjnego geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu o dane dotyczące obiektów projektowanych. Ponadto sytuowanie na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zabudowy obszarów wiejskich, projektowanych sieci uzbrojenia terenu będzie podlegało obowiązkowemu uzgodnieniu na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę.

Projekt przewiduje ponadto zmianę przepisów określających zawartość ewidencji gruntów i budynków poprzez znowelizowanie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz dodanie ustępu 2 określającego, że w ewidencji wskazuje się:

 1. właścicieli nieruchomości, a w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – oprócz właścicieli także inne osoby państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne lub organy administracji publicznej, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu odrębnych przepisów, znajdują się te nieruchomości,
 2. gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli – osoby lub jednostki organizacyjne, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania,
 3. miejsce pobytu stałego lub adres siedziby osób, jednostek organizacyjnych oraz organów o których mowa w pkt 1),
 4. informację o wpisie do rejestru zabytków,
 5. informację, czy wyróżniony w ewidencji gruntów i budynków obszar gruntu, w całości lub w części jest objęty formą ochrony przyrody wskazaną w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,wartość katastralną nieruchomości, oraz
 6. informacje dotyczące umów dzierżawy (jeżeli od wykazania takich informacji w ewidencji uzależnione jest nabycie praw wynikających z odrębnych przepisów.

Przyjęta nowelizacja zmienia także przepisy dotyczące ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Od teraz, poza danymi dotyczącymi budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych do przebywania ludzi, znajdują się w niej także takie obiekty jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku. Zmiany te są zgodne z wnioskami jednostek gminnego samorządu terytorialnego odpowiedzialnego za system adresowy w Polsce.

Z uwagi na niejednolitą interpretację przepisów ogólnych projekt nowelizacji ustawy wprowadza w nich zmiany, które mają na celu doprecyzować i uzupełnić definicje w nich zawarte. W związku z powyższym zredagowano na nowo art. 1 ustawy oraz dodano lub zmieniono definicje zawarte w art. 2 ustawy (m.in. definicje: prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych). 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Agata Legat

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz planowania przestrzennego.

Marta Bokiej

aplikant radcowski, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj