Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.05.2014

Nie będzie nowej definicji budowli

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Projekt tzw. „nowelizacji samorządowej” przechodzi kolejne modyfikacje. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wycofało się z niektórych najdalej idących zmian.

Opis planowanych zmian w zakresie podatków samorządowych przedstawialiśmy Państwu w  marcowych artykułach (zob. Nowelizacja samorządowa – zmiany również w podatkach! cz. I oraz cz. II). Jednakże pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów trafiła kolejna, istotnie zmieniona wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Za najważniejszą modyfikację wśród zmian dotyczących podatków samorządowych należy uznać rezygnację z nowej definicji „budowli” w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Zdaniem MAiC wyniki konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych wskazały, że projektowane zmiany budzą szereg wątpliwości prawnych i finansowych, przez co ich wprowadzenie powinno być poprzedzone dalszymi pogłębionymi analizami i konsultacjami.

Wygląda na to, że w najbliższym czasie nie zostanie wyjaśniona i doprecyzowana przez ustawodawcę sprawa opodatkowania budowli, która w praktyce wzbudza wiele kontrowersji. Dlatego tylko częściowo trafny jest argument projektodawców, którzy wskazali, że na bazie obecnego stanu prawnego powstało już bardzo bogate orzecznictwo i praktyka samorządów, a zmiana w przepisach mogłaby wywołać nowe wątpliwości i niejasności.

Oprócz powyższego zrezygnowano z ujednolicenia stawek dla wszystkich garaży (tych wyodrębnionych jak i niewyodrębnionych) - początkowo planowano objęcie ich jedną wyższą stawką właściwą dla budynków pozostałych. Jednocześnie nie zrezygnowano z wyłączenia zasady odpowiedzialności solidarnej przy opodatkowaniu garaży wielostanowiskowych. Projekt przewiduje opodatkowanie garaży będących przedmiotem współwłasności stanowiących odrębne nieruchomości według wielkości udziałów.

W zmodyfikowanym projekcie nowelizacji nowa definicja gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności przewiduje wyłączenie dla budynków i budowli, opierające się nie tylko na ostatecznej decyzji organu nadzoru budowlanego nakazującej rozbiórkę, lecz również na decyzji ostatecznej organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

Ponadto, po głośnych apelach przedstawicieli parków narodowych, zrezygnowano z całkowitej likwidacji zwolnienia od podatku dla budowli znajdujących się na terenach parków narodowych. Wprowadzono jednak ograniczenie, iż zwolnienie to dotyczyć będzie jedynie budowli wykorzystywanych wyłącznie do realizacji zadań parków narodowych, a nie na działalność komercyjną.

Warto też wskazać, że w celu kompleksowego uregulowania zagadnień związanych ze stosowaniem zwolnień i ulg w podatkach samorządowych zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej dodano szczegółowe przepisy dotyczące pomocy de minimis. Powyższe ma umożliwić podatnikom stosowanie przepisów dotyczących ulg i zwolnień zgodnie z wymogami unijnymi, a samorządowym organom podatkowym dostarczyć podstawę prawną do stosowania pomocy publicznej po wejściu w życie 1 stycznia 2014 r. nowych rozporządzeń Komisji UE w zakresie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis i pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Należy mieć na uwadze, że projekt nowelizacji nie został jeszcze skierowany pod obrady Sejmu, pozostaje w toku prac rządowych. Obecnie ma się nim zająć Stały Komitet Rady Ministrów. Oznacza to, że ostateczny kształt przepisów, które mają wejść w życie już z początkiem przyszłego roku, stanowi w dalszym ciągu niewiadomą.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj