Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

28.04.2014

Karty miejskie i ulgi dla mieszkańców w opłatach za przejazdy

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Jednostki samorządu podejmują decyzje o wprowadzeniu spersonalizowanych kart miejskich i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym dla mieszkańców, w tym dla osób płacących podatki na terenie danej gminy czy aglomeracji. 

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Jednostki samorządu podejmują decyzje o wprowadzeniu spersonalizowanych kart miejskich i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym dla mieszkańców, w tym dla osób płacących podatki na terenie danej gminy czy aglomeracji.

Coraz częściej jednostki samorządu podejmują decyzje o wprowadzeniu spersonalizowanych kart miejskich i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym dla mieszkańców, w tym dla osób płacących podatki na terenie danej gminy czy aglomeracji. Z tymi działaniami wiążą się istotne kwestie prawne, w tym dotyczące legalności podejmowanych uchwał w tym przedmiocie czy możliwości późniejszego ich wykonania zgodnie z obowiązującym prawem. Zasadniczy problem we wprowadzaniu tego rodzaju ulg wynika stąd, iż nie przewidują ich wprost przepisy obowiązującego prawa, tak jak w przypadku ulg np. dla osób niepełnosprawnych, emerytów, rencistów czy studentów. Brak jest dla tego rodzaju ulg wprost określonych prawnie kryteriów, według których mogą być one przyznawane i określenia zasad umożliwiających weryfikację ich spełnienia przez daną osobę.

Wobec powyższego istotne jest, aby przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu ww. ulg – już na etapie projektowania treść uchwały rady gminy - nastąpiło właściwe rozeznanie się w treści przepisów obowiązującego prawa, które dotyczą jej przedmiotu. Szczególne znaczenie mają tu zarówno regulacje prawa Unii Europejskiej w kontekście ewentualnego zarzutu naruszenia prawa do równego traktowania, postanowień Konstytucji RP w tym zakresie, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w kontekście ewentualnego zarzutu naruszenia przepisów tej ustawy poprzez stosowanie niejednolite warunki umów czy też przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w kontekście dopuszczalnego zakresu przetwarzanych danych osobowych i czynności w tym zakresie, czy też dopełnienia obowiązków wynikających z tej regulacji, w tym wykazania przesłanek dla legalnego przetwarzania danych osobowych.

Z informacji medialnych wynika, że praktyka w zakresie prawnego ujęcia ww. kwestii dopiero się kształtuje. W szczególności istotne znaczenie będą miały wnioski wynikające z kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i ewentualne rozstrzygnięcia w sprawie Warszawskiej Karty Miejskiej, o których informacje pojawiły się na początku br., a także końcowe rozstrzygnięcie wydane wobec zawiadomienia złożonego pod koniec 2013 r. przez jedno ze stowarzyszeń, które wystąpiło do UOKiK o wszczęcie postępowania ws. uznania – uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z października 2013 r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób – za naruszające przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez stosowanie niejednolitych warunków umów w stosunku do konsumentów polegającego na zróżnicowaniu cenowym w zależności od miejsca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych ze wskazaniem na przepis art. 9 ust. 2 pkt 3) ww. ustawy oraz wydania decyzji nakazującej zaniechania ww. praktyk. W sprawie tego zawiadomienia Prezes UOKIK udzielił już odpowiedzi, w której stwierdzi, że przedstawione w nim informacje nie dają podstaw do przyjęcia, iż w opisanej przez ww. stowarzyszenie sprawie mogło dojść do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ale z tej przyczyny ze wskazany przepis art. 9 ust. 2 pkt 3) ww. ustawy ma ograniczony zakres podmiotowy obejmujący tylko osoby będące przedsiębiorcami. Treść uzasadnienia tego rozstrzygnięcia nasuwa wątpliwości, dlatego być może sprawa ta będzie miała swój dalszy ciąg.

Wskazane jest, aby treść ww. rozstrzygnięć pozwoliła określić dopuszczalne ramy prawne działań jednostki samorządu w zakresie wprowadzenia ww. ulg, co pozwoliłoby też wypracować właściwą praktykę w tym zakresie. W przypadku jednak decyzji o wprowadzeniu ww. ulg przed ich wydaniem właściwe jest wprowadzanie rozwiązań ograniczających ryzyko naruszenia przepisów prawa.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Grzegorz Gryciuk

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego, postępowania cywilnego oraz w zakresie ochrony danych osobowych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj