Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.04.2014

Więcej udziałów i akcji w ręce JST

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W dniu 21 marca 2014 r. Sejm znowelizował ustawę o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

Celem tej nowelizacji jest rozszerzenie możliwości dokonywania bezpłatnego przekazywania na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa spółek, które powstały w innym trybie niż komercjalizacja lub na podstawie innych ustaw.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami komunalizacja jest możliwa wyłącznie w przypadku spółek z udziałem Skarbu Państwa powstałych w drodze komercjalizacji - przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę prawa handlowego w trybie art. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 216) [dalej: uokp]. Komunalizacja może zostać dokonana zarówno w stosunku do udziałów jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz udziałów spółek z większościowym, a także z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa.

Artykuł 4b ust. 1 uokp obecnie obowiązującej ustawy komercjalizacji i prywatyzacji ulegnie doprecyzowaniu tak, by wynikało z niego w sposób jednoznaczny, że na wniosek:

 1. organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się siedziba spółki, lub
 2. organu wykonawczego związku jednostek samorządu terytorialnego, na którego obszarze znajduje się siedziba spółki

można będzie być nieodpłatnie część lub wszystkie posiadane przez Skarb Państwa akcje spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego albo przez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki zgodnie z art. 49 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

Nowelizacja obejmuje także treść art. 4 b ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Zaproponowana zmiana odnosi się do zachowania uprawnień pracowniczych w spółkach powstałych w innym trybie niż komercjalizacja. Chodzi przede wszystkim o prawo do nieodpłatnego nabycia akcji przez uprawionych pracowników.

Przedmiotowa regulacja obejmuje także spółki, w których Skarb Państwa posiada akcje powstałe na podstawie odrębnych przepisów i innym trybie niż określony w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji.

Dodanie art. 69 ust. 1a-1c uokp umożliwi zbywanie nieodpłatnie na zasadach określonych w art. 4b uokp należących do Skarbu Państwa akcji w spółkach powstałych na podstawie odrębnych przepisów i w innym trybie niż określony w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji.

Nowelizacja przewiduje ponadto, że w przypadku sprzedaży przejętej spółki innemu inwestorowi jednostka samorządu terytorialnego będzie musiała w ciągu 3 miesięcy od uzyskania przychodów z tego tytułu przekazać ich część na fundusze celowe: reprywatyzacji, restrukturyzacji przedsiębiorców, Skarbu Państwa oraz nauki i technologii polskiej.

W uzasadnieniu do projektu niniejszej nowelizacji wskazuje się, że zaproponowane zmiany będą wpływały na sytuację i rozwój regionalny poprzez zwiększenie przychodów jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z prywatyzacji podmiotów.

Wskazuje się ponadto, że zwiększające się znaczenie samorządu terytorialnego w życiu publicznym powoduje, iż celowe jest szersze jego włączanie w proces komunalizacji spółek Skarbu Państwa, które nie powstały w wyniku komercjalizacji.

Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji bez poprawek. Obecnie ustawa została skierowana do podpisu przez Prezydenta RP.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Marta Bokiej

aplikant radcowski, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj