Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

09.04.2014

Tymczasowe obiekty budowlane mogą być opodatkowane

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonym składzie rozstrzygnął doniosłą praktycznie kwestię dopuszczalności opodatkowania podatkiem od nieruchomości tymczasowych obiektów budowlanych.

Istota wątpliwości wyrażonych we wniosku o podjęcie uchwały skierowanym do NSA przez Prokuratora Generalnego sprowadzała się do rozumienia definicji budowli w myśl przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych [dalej: u.p.o.l.], a jednocześnie w myśl przepisów Prawa budowlanego [dalej: pr.bud.]. Zgodnie z uregulowaniami u.p.o.l., opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Budowla zdefiniowana została jako obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Natomiast stosowanie do treści art. 3 pkt 1 pr.bud., ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym, należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury.

W Uchwale Siedmiu Sędziów z dnia 3 lutego 2014 r. (sygn. II FPS 11/13), NSA stanął na stanowisku, że powyższe wyliczenie ma charakter wyczerpujący, zatem każdy obiekt budowlany można zaliczyć wyłącznie do jednej z trzech wymienionych kategorii. W związku z powyższym tymczasowe obiekty budowlane (zdefiniowane osobno w art. 3 pkt 5 pr.bud.) nie tworzą odrębnej kategorii obiektów budowlanych. Zdaniem NSA są one pewną odmianą wszystkich obiektów budowlanych, wobec czego również w kategoriach budynków, budowli czy obiektów małej architektury mogą mieścić się takie, które spełniają ich cechy i są tymczasowymi obiektami budowlanymi.

W związku z powyższym NSA, opierając się na tezach z wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. P 33/09) uznał, że każdy tymczasowy obiekt budowlany może zostać uznany za budowlę w rozumieniu u.p.o.l., a w konsekwencji będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w wysokości 2% jego wartości, jeżeli kumulatywnie zostaną spełnione następujące warunki:

 • będzie budowlą wprost wymienioną w art. 3 pkt 3 pr.bud. lub w innych przypisach tej ustawy oraz załączniku do niej;
 • będzie stanowić całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b) pr.bud.;
 • będzie związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Istotnym jest, że NSA dodatkowo zwrócił uwagę, na moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. Przepis art. 6 ust. 2 u.p.o.l. głosi bowiem, że jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli lub jej części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli lub jej części przed jej ostatecznym zakończeniem. Oznacza to, że jeżeli tymczasowy obiekt budowlany powstanie i przestanie istnieć w trakcie trwania jednego roku (zanim powstanie obowiązek podatkowy), to nie powstanie obowiązek zapłaty tego podatku. Dla przykładu można wyobrazić sobie sytuację, że przedsiębiorca rozstawił pawilon handlowy w kwietniu 2014 r., który zostanie zdemontowany w listopadzie tego samego roku. Podatek musiałby być płacony dopiero od 1 stycznia 2015 r., ale jeżeli do tego czasu obiekt przestanie istnieć to obowiązek podatkowy nie powstanie.

Oprócz powyższego, przy opodatkowywaniu tymczasowych obiektów budowlanych, Gminy powinny mieć także na uwadze treść art. 16 u.p.o.l. – może się bowiem okazać, że nałożenie podatku od nieruchomości na obiekty tymczasowe będzie wiązało się z koniecznością zwolnienia z opłaty targowej, w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj