Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

03.04.2014

Ostatnie miesiące na uzupełnienie wykształcenia przez kierowników USC

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy  zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej.

Obecne przepisy prawne przewidują, że kierownicy i zastępcy kierowników USC, którzy nie ukończyli studiów prawniczych lub administracyjnych z tytułem magistra lub podyplomowych studiów administracyjnych mają obowiązek uzupełnienia wykształcenia do dnia 29 października 2014 r. Wynika to z art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej. Nowelizacja, która wprowadziła obowiązek uzupełnienia wykształcenia w przeciągu 6 lat skomplikowała sytuację wielu osób w momencie wydłużenia wieku emerytalnego. Projektodawcy wskazują, że osoby, które nie podjęły wyżej wskazanych studiów uzasadniają ten fakt m.in. trudną sytuacją materialną, złym stanem zdrowia lub po prostu osoby te obliczyły, że zastosowanie ustawy zbiegnie się z momentem ich przejścia na emeryturę. Przyczyny braku uzupełnienia wykształcenia są różne, natomiast efekt tego zaniechania będzie jednakowy. Szacunkowo około 400 kierowników USC i ich zastępców zostanie w konsekwencji zdegradowanych na stanowiska referentów lub inspektorów. Powyższa sytuacja jest niekorzystna z punktu widzenia wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) ze względu na to, że zatrudnienie nowego kierownika USC będzie generowało dodatkowe koszty. Dodatkowo wójt, burmistrz, prezydent miasta będzie musiał zapewnić ciągłość zatrudnienia dla poprzedniego kierownika USC, co również wiąże się z poniesieniem dodatkowych wydatków.

W związku z powyższym posłowie SLD wnieśli do Sejmu projekt ustawy w którym proponują wydłużenie okresu przejściowego na uzupełnienie wykształcenia do 9 lat. Powyższa inicjatywa związana jest przede wszystkim z faktem wydłużenia wieku emerytalnego.

Istotnym argumentem przemawiającym za wydłużeniem do 9 lat okresu na uzupełnienie wykształcenia jest również planowane wejście w życie nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Nowa ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., co w praktyce oznacza, że odbędzie się to w dwa miesiące po planowanej utracie uprawnień przez kierowników USC. W ocenie projektodawców planowane zmiany będą wiązały się z potrzebą zmierzenia się z nowymi obowiązkami, a sama ilość zmian może być tak duża, że niedoświadczeni nowi kierownicy bez ugruntowanej wiedzy mogą sobie z nimi nie poradzić. Osoby nowozatrudnione już od początku będą musiały sprostać sytuacjom związanym z wieloma niuansami związanymi w szczególności z wdrożeniem elektronicznej rejestracji stanu cywilnego. Dojdą również nowe obowiązki związane z ustawą o ewidencji ludności m.in. związane z nadawaniem nr ewidencyjnego PESEL. W kontekście proponowanych zmian osoby z wieloletnim doświadczeniem prawdopodobnie mają większe szanse na sprostaniu wyżej wskazanym wyzwaniom.

Warto zaznaczyć, że obowiązek uzupełnienia brakującego wykształcenia wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej nie dotyczy wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast samodzielnie sprawujących funkcje kierownika USC. Należy przypomnieć bowiem, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dn. 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt (burmistrz, prezydent), a w gminach liczących powyżej 50 000 mieszkańców wójt, (burmistrz, prezydent) zatrudnia kierownika USC. W gminach liczących poniżej 50 000 mieszkańców przepisy pozwalają na pewną dowolność, a mianowicie w takim przypadku wójt (burmistrz, prezydent) może zatrudnić kierownika, albo sam może sprawować tę funkcję.  

Reasumując projektowane zmiany wydają się najbardziej racjonalnym rozwiązaniem z punktu widzenia dalszego sprawnego funkcjonowania USC.

W dniu 4 marca b.r. poselski projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Więcej na ten temat jak i cały proces legislacyjny mogą Państwo śledzić klikając TUTAJ.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Martyna Kabacińska

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, wspiera KN Ad Rem, uczestniczy w inicjatywach związanych z prawem administracyjnym.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj