Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

02.04.2014

Grunt zabudowany w świetle VAT może być traktowany jako niezabudowany

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Sprzedaż gruntu, na którym faktycznie znajdują się budynki (części budynków), w niektórych sytuacjach może być objęta zwolnieniem z VAT dla terenów niezabudowanych (sygn. I SA/Wr 1914/13).

W opisywanej sprawie gmina występowała jako właściciel nieruchomości gruntowych, które podczas ustanawiania odrębnej własności lokali, wydzielane były zgodnie z granicą budynków, przez co nie spełniały warunków dla działek budowlanych. Właściciele wyodrębnionych lokali otrzymali udział w prawie do nieruchomości gruntowej, której granice każdorazowo wyznaczały fundamenty budynków. Dokonane wyodrębnienie spowodowało, że niezbędne urządzenia do obsługi budynków, takie jak – wybudowane przez właścicieli budynków - schody, czy ganki znalazły się w obrębie innej działki należącej do gminy. W następstwie tego, że sytuacja ta utrudniała korzystanie z obu działek, Gmina postanowiła na mocy przepisów o gospodarce nieruchomościami, przenieść prawo własności gruntów na których znajdowały się części budynków, na rzecz właścicieli lokali.

Wobec wątpliwości związanych z planowaną sprzedażą, gmina zwróciła się do Ministra Finansów z zapytaniem, czy wobec braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy, w opisanym stanie faktycznym, sprzedaż gruntu będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT. Minister stanął na stanowisku, że sprzedaż gruntu, na którym znajduje się część budynku w postaci np. schodów czy ganku, nie podlega zwolnieniu, o którym mowa w przepisach. Działka taka bowiem, w rzeczywistości jest faktycznie zabudowana i nie może korzystać ze zwolnienia dla terenów niezabudowanych.

Rozpatrując sprawę, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przyjął, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolniona z podatku jest dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Zgodnie z powyższym, grunty zabudowane oraz grunty niezabudowane stanowiące tereny budowlane nie są objęte zwolnieniem na podstawie tego przepisu. W omawianej sprawie sąd stwierdził jednak, iż mimo tego, że grunt podlegający sprzedaży jest w rzeczywistości zabudowany, to celem ekonomicznym transakcji będzie sprzedaż gruntu niezabudowanego. Przemawia za tym specyfika prawa podatkowego i konieczność uwzględnienia argumentów celowościowych.

Uwzględnić zatem należało, że schody i ganki stanowią część składową budynku, położonego na innej działce gruntu. To z kolei powoduje, że sprzedaż działki (gruntu), na której owe części składowe budynku się znajdują (nie należące w sensie ekonomicznym i prawnym do sprzedawcy), nie może być postrzegana jako sprzedaż gruntu zabudowanego. Celem ekonomicznym (gospodarczym) transakcji będzie w takiej sytuacji sprzedaż gruntu niezabudowanego, a nie gruntu zabudowanego elementami, które nie pełnią samodzielnych funkcji budowlanych i których celem jest normalne korzystanie z budynku, usytuowanego na innym gruncie.

W konsekwencji w omawianym wyroku WSA we Wrocławiu podzielił stanowisko gminy i uznał, iż opisywana transakcja będzie stanowiła dostawę terenów niezabudowanych, zwolnioną przedmiotowo z VAT.  

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj