Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

31.03.2014

Czy spółki komunalne wykonują na rzecz gminy czynności opodatkowane VAT?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem NSA, czynności wykonywane przez spółkę komunalną, powołaną w celu realizacji zadań własnych gminy, powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Stan faktyczny omawianej sprawy był następujący. Spółka ze 100 % udziałem gminy została powołana do wykonywania zadań publicznych w zakresie gospodarki komunalnej, m. in. w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy. Zadania te były jej powierzane przez gminę na podstawie polecenia, bez zawierania umów cywilnoprawnych. Spółka, wnosząc o wydanie interpretacji indywidualnej zapytała, czy wykonywanie zadań własnych gminy podlega opodatkowaniu VAT i powinno być udokumentowane fakturą.

Organ podatkowy, wydając interpretację stwierdził, że czynności wykonywane przez spółkę na rzecz gminy noszą znamiona odpłatnego świadczenia usług, podlegającego opodatkowaniu VAT. Wprawdzie organ przyznał, że spółka wykonuje czynności związane z realizacją zadań gminy na podstawie powierzenia, ale wykonuje te czynności jako odrębny podmiot posiadający status podatnika VAT, za które otrzymuje wynagrodzenie.

Odmienne stanowisko zajął WSA w Poznaniu, który - rozpatrując skargę spółki - uznał, że jako komunalna osoba prawna jest ona podmiotem w znacznym stopniu zależnym od samorządowej jednostki terytorialnej. Zależność ta obejmuje wiele sfer: funkcjonalną, organizacyjną i majątkową. Sąd I instancji zaznaczył, iż nie można przyjąć, że spółka świadczy usługi na rzecz gminy. Działania spółki nakierowane są bowiem na zaspokajanie potrzeb danej wspólnoty samorządowej, zatem nie można uznać, że świadczy ona usługi, których odbiorcą i konsumentem jest gmina.

Z tym poglądem z kolei nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z dnia 30 października 2013 r., sygn. I FSK 1397/12). Według NSA stopień zależności spółki komunalnej od gminy nie może automatycznie przesądzić o braku możliwości uznania wykonywania zadań własnych gminy powierzonych spółce za odpłatne świadczenie usług, opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Istotne jest, że w rozważanej sytuacji, między spółką komunalną a gminą nawiązuje się stosunek prawny, w którym następuje wymiana świadczeń wzajemnych, co mieści się w ramach świadczenia usług.

Spółka, działając jako spółka prawa handlowego (sp. z o.o.) nie wchodzi w skład administracji samorządowej, lecz prowadzi niezależną działalność gospodarczą. Powyższe, zdaniem NSA przesądza o tym, że czynności wykonywane przez Spółkę (mimo, że związane z realizacją zadań własnych Gminy) mieszczą się w zakresie przedmiotowym VAT i powinny być udokumentowane fakturą VAT.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj