Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

28.03.2014

Nowa ustawa o funduszu sołeckim

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Brak obowiązku podejmowania uchwały o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w każdym roku, możliwość realizacji przez sołectwa wspólnych przedsięwzięć, zwiększenie wysokości zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu – to niektóre z nowych reguł dotyczących funduszu sołeckiego, wprowadzonych ustawą z dnia 21 lutego 2014 r.

Nowa ustawa o funduszu sołeckim weszła w życie 20 marca 2014 r. Jednocześnie moc utraciły przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2009 r.

Rozstrzygnięcie o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego

O wyodrębnieniu funduszu sołeckiego nadal decyduje rada gminy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. Nie zmieniło się również to, że podjęcie uchwały o wyodrębnieniu funduszu jest obligatoryjne i powinno nastąpić do 31 marca. Na podstawie nowych przepisów  uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu będzie miała jednak zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. W wypadku podjęcia takiej uchwały nie będzie więc potrzeby ponawiania rozstrzygnięcia w przedmiocie funduszu w każdym roku. Należy jednak pamiętać, że uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu wciąż będzie miała zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta.

Do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, rada gminy może zwiększyć środki funduszu, określając w drodze uchwały zasady zwiększania środków funduszu przypadających na poszczególne sołectwa.

Realizacja wspólnych przedsięwzięć

Nowa ustawa umożliwia sołectwom realizację wspólnych przedsięwzięć. Takie rozwiązanie umożliwia połączenie środków przypadających na poszczególne sołectwa, które są zainteresowane realizacją przedsięwzięcia istotnego z ich punktu widzenia. Należy jednak podkreślić, że każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek, zawierający wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa lub innego sołectwa w danej gminie.

Zmiana przedsięwzięcia

Zgodnie z nową ustawą o funduszu sołeckim, w trakcie roku budżetowego możliwe jest zmienianie przedsięwzięć (lub ich zakresu) przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. Modyfikacja taka może być dokonana na wniosek sołectwa złożony nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego. Proponowana we wniosku zmiana przedsięwzięcia nie może prowadzić do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej.

Zwiększenie kwoty zwrotu

Ustawodawca zwiększył również zaangażowanie budżetu państwa w fundusz sołecki. W stosunku do poprzednich regulacji o dziesięć punktów procentowych zwiększono wysokość zwrotu części wydatków gmin ponoszonych w ramach funduszu. W zależności od kwoty bazowej, zwrot wydatków będzie następować w wysokości 40, 30 lub 20%.

___________________________________________________________

Nowe regulacje dotyczące funduszu sołeckiego należy oceniać pozytywnie. Ich treść stanowi odpowiedź na problemy, które pojawiały się w dotychczasowej praktyce funduszu sołeckiego. Kształt nowej ustawy o funduszu sołeckim jest przy tym wyrazem preferencji ustawodawcy dla tej formy prowadzenia gospodarki finansowej przez sołectwa.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Piotr Koźmiński

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, jego zainteresowania obejmują obszar finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj