Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

25.03.2014

Panele słoneczne a podatek od nieruchomości

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W przypadku paneli fotowoltanicznych – z uwagi na ich budowę i funkcje – budowlę opodatkowaną podatkiem od nieruchomości stanowią jedynie części budowlane.

Taką tezę postawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 9 stycznia 2014 r. (I SA/Sz 854/13). Sprawa dotyczyła Spółki prowadzącej działalność gospodarczą związaną z pozyskiwaniem energii elektrycznej przy użyciu paneli (ogniw) fotowoltaicznych (słonecznych). Spółka wystąpiła o interpretację indywidualną dotyczącą kwalifikacji w podatku od nieruchomości planowanej inwestycji, polegającej na montażu paneli na otwartym terenie. Wskazała we wniosku, że urządzenia te będą mocowane do gruntu za pomocą systemu kotew, palowania czy też przy użyciu płyt betonowych, dzięki czemu w razie potrzeby – bez uszczerbku dla całej inwestycji –możliwe byłoby ich wymontowanie i np. wymiana na inne urządzenie prądotwórcze. W konsekwencji zdaniem spółki panele nie są – jako całość – budowlą w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. W świetle przepisów prawa za budowlę można uznać wyłącznie system mocowania urządzeń technicznych do gruntu.

Organ wydający interpretację stanowisko Spółki zakwestionował, twierdząc, że panel fotowoltaiczny stanowi całość techniczno-użytkową. Wywiedziono w interpretacji, że urządzenia prądotwórcze wraz z systemem mocowania są trwale związane z gruntem i jako całość realizują funkcję gospodarczą: służą wytwarzaniu energii elektrycznej (element służący do zamiany energii jest jednocześnie elementem tworzącym panel).

Uwzględniając skargę Spółki, WSA podkreślił, że ze względu na budowę paneli oraz pełnioną przez nie funkcję, tj. zamianę energii słonecznej na elektryczną, jako budowlę traktujemy jedynie system mocowań paneli do gruntu i w związku z tym tylko on podlega podatkowi od nieruchomości, a nie cała konstrukcja (panele + system mocowań).

Podstawą powyższego stanowiska stała się definicja budowli z art. 1a ust.1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który stanowi, że budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Mając na względzie to, że sprawa dotyczyła paneli montowanych „w terenie”, Sąd uznał, że wykluczona jest ich kwalifikacja jako urządzenia budowlanego (nie zachodzi związek z obiektem budowlanym, o którym mowa w przepisie). Jak wskazano w wyroku, brak również było podstaw do przyjęcia, że ogniwa fotowoltaiczne jako całość mogły stanowić budowlę. Byłoby to możliwe jedynie wówczas, gdyby przepisy prawa budowlanego w wyliczeniach obiektów budowlanych stanowiących budowlę wprost wymieniały tego rodzaju urządzenia wśród bądź, gdyby można było stwierdzić podobieństwo tych urządzeń i obiektów kwalifikowanych w przepisach prawa budowlanego jako budowle. Owe podobieństwo należy oceniać wziąwszy pod uwagę budowę, wygląd i funkcję obiektów budowlanych. Żadne z tych kryteriów nie są wspólne dla paneli i budowli wymienionych przykładowo w prawie budowlanym. Funkcja zamiany energii słonecznej na elektryczną, czyli wytwarzania energii, występuje natomiast w przykładach urządzeń technicznych, których jedynie części budowlane stanowią budowle. Na tej podstawie WSA w Szczecinie uznał, że panele (ogniwa) fotowoltaiczne są urządzeniami technicznymi, w przypadku których za budowle uznać można jedynie części budowlane (system mocowania do gruntu).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Natalia Lukasiewicz

asystent, prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj