Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

24.03.2014

Podwyższenie progu bagatelności do 30.000 euro – czy już niebawem?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W dniu 14 marca 2014 r., po rozpatrzeniu zgłoszonych przez Senat poprawek, Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Kluczowa zmiana wynikająca z przedmiotowej ustawy dotyczy podwyższenia tzw. progu bagatelności z 14.000 euro do 30.000 euro.

Nowy próg

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [dalej również: ustawa pr.z.p.] w brzmieniu uwzględniającym zmianę, którą przewiduje nowela, ustawy pr.z.p. nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Mając na względzie obowiązujący od dnia 1 stycznia br. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (4,2249), próg bagatelności po zmianach wyniesie więc 126.747,00 zł (bez podatku od towarów i usług).

Wejście w życie noweli – kiedy?

Uchwalona przez Sejm ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta RP w dniu 17 marca 2014 r. Zgodnie z Konstytucją RP Prezydent podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia (art. 122 ust. 2 Konstytucji RP). W związku z tym, iż w tym wypadku nie należy spodziewać się zastrzeżeń natury politycznej bądź prawnej Prezydenta do przedmiotowej ustawy – i korzystania przez niego z uprawnień przewidzianych w art. 122 ust. 3 i ust. 5 Konstytucji RP – podpisanie ustawy powinno nastąpić do dnia 7 kwietnia 2014 r.

Po podpisaniu przez Prezydenta ustawa zostanie skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw RP, a następnie wejdzie w życie po upływie 14 dnia od dnia tej publikacji – co powinno nastąpić w drugiej połowie kwietnia, ewentualnie w pierwszej połowie maja br.

Co trzeba zmienić w związku z podwyższeniem progu?

Podwyższenie progu będzie miało istotny wpływ na funkcjonowanie „zamawiających” w rozumieniu ustawy pr.z.p., w tym jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw), ich związków, jednostek budżetowych (np. szkół, przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej), samorządowych zakładów budżetowych, samorządowych instytucji kultury, spółek komunalnych itd. Zmiany trzeba będzie z całą pewnością uwzględnić między innymi w następujących obszarach:

 1. sporządzanie planów zamówień,
 2. ustalanie wartości szacunkowej zamówień,
 3. prowadzenie ewidencji zamówień podprogowych,
 4. opracowywanie sprawozdań z udzielonych zamówień (art. 98 ustawy pr.z.p.),
 5. treść wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień podprogowych.

Co jeszcze poza podwyższeniem progu?

Omawiana ustawa – poza kilkoma innymi zmianami – wprowadza także szereg nowych wyłączeń obowiązku stosowania ustawy pr.z.p., – z których część będzie istotna dla samorządu terytorialnego. Zmiany te mogą, między innymi, zainteresować samorządowe instytucje kultury, które nie będą miały obowiązku stosować ustawy zamówień pr.z.p., udzielając zamówień – o wartości mniejszej niż 207.000 euro (874.554,30 zł bez podatku od towarów i usług) – na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie będą służyć wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności [dalej również: zamówienia z zakresu działalności kulturalnej].

Brak obowiązku stosowania ustawy pr.z.p. przy udzielaniu opisanych wyżej zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej nie będzie jednoznaczny z całkowitą swobodą zamawiającego przy zawieraniu takich umów. W związku z wprowadzeniem wskazanego wcześniej wyłączenia, przedmiotowa nowelizacja obejmuje też bowiem zmiany w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – które wprowadzają odrębne zasady udzielania zamówień wyłączonych z reżimu przepisów ustawy pr.z.p. Wedle tychże odrębnych zasad, zamawiający będą zobligowani do udzielania wspomnianych zamówień z zakresu działalności kulturalnej w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie. Dodatkowo, zamawiający udzielając omawianego zamówienia z zakresu działalności kulturalnej będzie obowiązany do zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także do niezwłocznego zamieszczania informacji o udzieleniu zamówienia.

Przepisy przejściowe

Omawiana nowela wskazuje między innymi, że przepisy dotychczasowe (w tym te przewidujące próg bagatelności wynoszący 14.000 euro) stosuje się: 1) do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie noweli, 2) do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych po dniu wejścia w życie noweli w następstwie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych przed dniem wejścia w życie noweli.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Michał Prętnicki

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym oraz negocjacjach i opracowywaniu kontraktów.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj