Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

14.03.2014

Spółdzielnie mieszkaniowe a opłata za gospodarowanie odpadami.

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Z faktu że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest daniną publicznoprawną, nie wynika, że spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą być nią obciążone i rozliczać jej jako kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.

Takie rozstrzygnięcie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie [dalej: WSA, sąd] (sygn. I SA/Ol 760/13).

W przedmiotowej sprawie Spółdzielnia Mieszkaniowa, kwestionując decyzje organów podatkowych, utrzymywała, że w świetle przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach brak jest podstaw do przyjęcia, iż jest ona zobowiązana do składania deklaracji i uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za osoby władające lokalami jak właściciele.

Spółdzielnia odwołała się do ustawowej definicji pojęcia „właściciel nieruchomości”, która obejmuje swoim zakresem każdy podmiot, który posiada jakikolwiek tytuł prawny do nieruchomości. Zdaniem Skarżącej, konsekwencją takiego rozumienia powyższego pojęcia jest uznanie za właściciela nieruchomości m.in. samoistnych posiadaczy nieruchomości, użytkowników, najemców, dzierżawców a także innych podmiotów posiadających władztwo nad nieruchomością. Na takiej podstawie, Spółdzielnia przyjęła, że posiada obowiązek składania deklaracji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, które stanowią jej własność i nad którymi sprawuje wyłączne władztwo (np. siedziba Spółdzielni lub nie wynajmowane lokale użytkowe). Co do reszty lokali, obowiązkiem składania deklaracji i uiszczania opłaty w jej opinii obarczone powinny zostać osoby dysponujące odpowiednimi spółdzielczymi prawami do lokalu, które również należy traktować jako właścicieli nieruchomości.

WSA w Olsztynie powyższego stanowiska Spółdzielni nie podzielił.  Zdaniem Sądu, w odniesieniu do gruntów zabudowanych budynkami, w których nie nastąpiło wyodrębnienie własności chociażby jednego lokalu, podmiotem zobowiązanym do zadeklarowania i uiszczenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi jest Spółdzielnia, ponieważ to ona jest ich właścicielem. Osoby, które dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego lub własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego nie mają bowiem tytułu prawnego do władania nieruchomością, tj. gruntem i budynkiem trwale z gruntem związanym, w którym to budynku posiadają lokale. W związku z powyższym

W odniesieniu natomiast do budynków należących do Spółdzielni, w których ustanowiono odrębną własność lokali, zdaniem WSA w Olsztynie, obowiązki właściciela nieruchomości także obciążają Spółdzielnię. Dzieje się tak dlatego, iż w opinii Sądu Spółdzielnia sprawuje z mocy ustawy zarząd nieruchomością wspólną, wykonywany jak zarząd powierzony w rozumieniu przepisów o własności lokali. Z kolei na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach okoliczność ta w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi pozwala uznać Spółdzielnię za podmiot, na którym ciążą „obowiązki właściciela nieruchomości”.

Powyższe pozwala przyjąć, że koszty związane z odpadami, które zobowiązana jest ponosić Spółdzielnia należą do zwykłych kosztów eksploatacyjnych, które podlegają rozliczeniu na ogólnych zasadach. W opinii WSA w Olsztynie nic nie stoi na przeszkodzie aby spółdzielnie mieszkaniowe były obciążane kosztami opłaty za gospodarowanie odpadami a następnie rozliczały je jako koszty utrzymania nieruchomości.   

____________________________________________________________________________________

Jeśli interesuje Cię ta tematyka i potrzebujesz wsparcia merytorycznego, ODWIEDŹ STRONĘ:

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj