Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

28.02.2014

Więcej Internetu w Ordynacji

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Dnia 10 lutego 2014 roku w Dzienniku Ustaw została ogłoszona nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, mocą której wprowadzono również szereg zmian w Ordynacji podatkowej.

W zakresie Ordynacji podatkowej omawiana nowelizacja odnosi się w szczególności do zwiększenia roli usług świadczonych przez organy podatkowe przy pomocy Internetu. Istotną nowością jest umożliwienie organowi podatkowemu zwrócenia się do podatnika lub innego uczestnika postępowania podatkowego o zgodę na porozumiewanie się z nim przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Po wejściu w życie nowelizacji, organ podatkowy - po otrzymaniu zgody od podatnika - będzie uprawniony do doręczenia w formie dokumentu elektronicznego każdego rodzaju pisma, w każdej prowadzonej przez siebie sprawie podatkowej (także interpretacji indywidualnych, wezwań, decyzji i postanowień, zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej). Możliwość ta nie będzie ograniczona wyłączeniami i będzie aktualna dopóki podatnik nie zrezygnuje z elektronicznej formy komunikacji z organem podatkowym.

W konsekwencji powyższego ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu do Ordynacji podatkowej szczegółowej regulacji dotyczącej doręczeń dokumentów w postaci elektronicznej i uwierzytelniania e-dokumentów przez organy podatkowe. Przykładowo, w celu dokonania skutecznego doręczenia, organ podatkowy będzie przesyłał podatnikowi informację w formie elektronicznej o możliwości odbioru pisma i wskazywał adres elektroniczny, z którego podatnik będzie mógł odebrać (pobrać) kierowane do niego pismo. Jeżeli podatnik w ciągu 7 dni od takiego zawiadomienia nie zaloguje się pod wskazanym adresem internetowym, organ dokona ponownego zawiadomienia. Jeżeli pismo nie zostanie odebrane po 14 dniach od pierwszego elektronicznego zawiadomienia przyjmuje się że pismo zostało skutecznie doręczone (fikcja e-doręczenia).  

Kolejnym elementem nowelizacji Ordynacji podatkowej jest umożliwienie podatnikowi elektronicznego wglądu do akt sprawy. Z uprawnienia takiego podatnik będzie mógł jednak skorzystać dopiero wtedy, gdy organ podatkowy dokona jego identyfikacji przy zastosowaniu profilu zaufanego ePUAP lub tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ponadto nowelizacja przewiduje także dopuszczenie formy elektronicznej dla takich czynności jak udzielenie pełnomocnictwa, złożenie wyjaśnień lub zeznań w postępowaniu podatkowym, a także sporządzenie przez urzędnika adnotacji służbowej.

Jednym z ważniejszych punktów nowelizacji jest wprowadzenie nowego narzędzia – portalu podatkowego. To system teleinformatyczny służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami. Służyć ma upowszechnieniu aktualnych informacji istotnych dla ogółu podatników (zmiany w przepisach, wykładni przepisów, itp.), jak i przekazywaniu podatnikom zindywidualizowanych informacji (np. o zbliżających się terminach złożenia oczekiwanych od podatnika deklaracji, terminach płatności należności podatkowych).
W systemie podatnik będzie mógł uzyskać informacje na temat stanu załatwienia jego indywidualnej sprawy, dostarczyć lub odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego.

Usługi na portalu podatkowym będą udostępniane stopniowo. Planuje się, iż w pierwszej kolejności  przez portal podatkowy obsługiwać będzie się notariuszy jako płatników podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-2) i podatku od spadku i darowizn (SD-2). Ustawodawca wskazuje, iż takie rozwiązanie umożliwi szybką obsługę ww. deklaracji, a tym samym znacznie usprawni przekazywanie gminom przez urzędy skarbowe kwot pobranych podatków.

Tytuł aktu: Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Publikator: Dz.U. poz. 183

Wejście w życie: po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia tj. 11 maja 2014 roku.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj