Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

20.02.2014

Zmiana stawek podatku i doprecyzowanie przedmiotu opodatkowania w trakcie roku

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Niekiedy przepisy prawa nie zakazują gminom uchwalania w trakcie roku podatkowego stawek podatku od nieruchomości czy też uszczegóławiania obowiązującego przedmiotu opodatkowania.

Powyższą tezę postawił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 października 2013 r. (sygn. II FSK 2772/11).

W analizowanej sprawie Rada Gminy Somianka w lutym 2011 r. podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały z grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W uchwale określono stawkę podatku od „budynków letniskowych (budynków rekreacji indywidualnej) lub użytkowanych na te cele”.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdziło nieważność uchwały, wskazując, że rada gminy określa wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości, które nie mogą być zmieniane w ciągu roku podatkowego. Tak samo jak nie można wyodrębniać nowych kategorii przedmiotów opodatkowania w trakcie roku podatkowego.

WSA w Warszawie oddalił skargę Rady Gminy, a sprawa ostatecznie została skierowana do NSA. Sąd kasacyjny nie podzielił stanowiska Kolegium RIO ani sądu I instancji. Stwierdził, że uchwała zmieniająca nie narusza prawa, gdyż po pierwsze obowiązuje od dnia wejścia jej w życie a nie od początku roku, po drugie w stosunku do „budynków letniskowych (budynków rekreacji indywidualnej) lub użytkowanych na te cele” w istocie wprowadziła taką samą wysokość stawki podatku jak uchwała podstawowa z grudnia 2010 r. w zakresie „budynków pozostałych”, do których budynki letniskowe były zaliczone.

Odnosząc się do pierwszej kwestii, NSA przywołał treść art. 5 ust. 1 oraz art. 20 a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (u.p.o.l.), z których wynika, że stawki podatku od nieruchomości określa w uchwale rada gminy, będąc związana granicami wskazanymi w ustawie, a w przypadku gdy rada nie uchwali stawek stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym. Zdaniem sądu pojęcie „rada nie uchwali stawek” oznacza, iż przepis ten ma zastosowanie tylko w przypadku niepodjęcia uchwały na dany rok do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy. Jeżeli rada spóźni się z uchwaleniem stawek i będzie chciała je uchwalić w następnym roku (od dnia 1 stycznia) – to nie będzie już uprawniona, gdyż z mocy prawa obowiązywać będą stawki obowiązujące w poprzednim roku kalendarzowym.

Z powyższej argumentacji NSA wyprowadził pogląd, iż wskazane przepisy nie wprowadzają zakazu uchwalania przez radę gminy stawek podatku od nieruchomości także w trakcie roku podatkowego. Jeżeli więc rada gminy uchwali stawki (zmieni stawki podatku już uchwalone na dany rok podatkowy) w trakcie roku podatkowego wyłącznie w granicach stawek określonych w u.p.o.l. i stawki te będą obowiązywać dopiero od daty wejścia w życie uchwały zmieniającej – to uchwała taka nie narusza prawa.

Natomiast w zakresie drugiej kwestii NSA stwierdził, iż w przedmiotowej sprawie doszło jedynie do wyodrębnienia trzech podgrup, w miejsce dwóch, z grupy przedmiotów opodatkowania określonych jako „budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego”. W ocenie NSA, jeżeli dopuszczalne jest wprowadzenie przez radę gminy w trakcie roku podatkowego nowych, zmienionych stawek podatku to także niezrozumiałym byłoby przyjęcie poglądu przeciwnego w stosunku do wyodrębnienia przez radę gminy w uchwale zmieniającej odrębnej podgrupy przedmiotów opodatkowania. Takie wyodrębnienie jest bowiem wyłącznie doprecyzowaniem uchwały, modyfikującym jej dotychczasową treść.

Omawiany wyrok wpisuje się w dotychczasowy pogląd orzecznictwa i piśmiennictwa, który potwierdza, że zmiana stawek podatku od nieruchomości w trakcie roku podatkowego jest możliwa, pod warunkiem, że taka zmiana będzie dokonana w granicach stawek określonych w ustawie, a stawki te będą obowiązywały dopiero od daty wejścia w życie uchwały zmieniającej. Dodatkowo NSA rozszerzył tę zasadę na możliwość doprecyzowania / uszczegółowienia przez radę gminy przedmiotu opodatkowania w trakcie roku podatkowego. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj