Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

08.01.2014

Nowelizacja ustawy – Prawo o zgromadzeniach znów w Sejmie

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W Sejmie trwają prace nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy – Prawo o zgromadzeniach zakazującym uczestnictwa m.in. osób z zakrytą twarzą.

Dnia 18 listopada zeszłego roku Prezydent RP skierował, po raz drugi w przeciągu dwóch lat, projekt nowelizacji ustawy – Prawo o zgromadzeniach, który zakłada zakaz uczestnictwa w zgromadzeniach osób, których identyfikacja z powodu ubioru, zakrycia twarzy lub zmiany jej wyglądu nie jest możliwa. Zmiany te są istotne z punktu widzenia organów gminy, gdyż, jak stanowi art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo o zgromadzeniach postępowanie w sprawach dotyczących zgromadzeń należy do zadań zleconych organów gminy.

Pierwszy taki projekt został skierowany przez Prezydenta RP do Sejmu dnia 24 listopada 2011 r. (patrz: druk sejmowy nr 35 obecnej VII kadencji Sejmu). Mimo że ostatecznie ustawa ta została podjęta przez Sejm i podpisana przez Prezydenta (patrz: ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach), zapisy dotyczące zakazu m.in. zakrywania twarzy w czasie uczestnictwa w zgromadzeniu zostały wyeliminowane w trakcie prac sejmowych. Jako główny argument wskazywano stanowisko Trybunału Konstytucyjnego wyrażone w wyroku z dnia 10 listopada 2004 r., sygn. Kp 1/04, w którym Trybunał uznał za niezgodny z Konstytucją RP zapis zakazujący uczestnictwa w zgromadzaniu „osobom, których wygląd wewnętrzny uniemożliwia ich identyfikację”.

Wolność pokojowych zgromadzeń zagwarantowana jest przepisami Konstytucji RP, jednakże wraz z możliwością jej ograniczania w drodze ustawy. Art. 31 ust. 3 Konstytucji RP stanowi, że ograniczenie wolności może zostać wprowadzone, gdy jest konieczne w demokratycznym państwie, dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo wolności i praw innych osób. Jak wskazują projektodawcy nowelizacji konstytucyjna gwarancja wolności zgromadzeń powinna podlegać ograniczeniom, kiedy cel lub przebieg zgromadzenia wskazują na potrzebę ochrony tak istotnych wartości jak zdrowie, życie ludzkie czy mienie w znacznych rozmiarach.

W związku z powyższym obecnie proponowana regulacja nie przewiduje bezwzględnego zakazu udziału w zgromadzeniach osób, których identyfikacja jest niemożliwa. Proponuje się wprowadzenie zapisu zobowiązującego organizatora zgromadzenia do wskazania w zawiadomieniu o jego organizacji związku pomiędzy celem zgromadzenia a uczestnictwem w nim osób, których identyfikacja z powodu ubioru, zakrycia twarzy lub zmiany jej wyglądu nie jest możliwa, o ile organizator przewiduje uczestnictwo takich osób w zgromadzeniu.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy jej celem jest stworzenie warunków do rozróżnienia osób przebywających w miejscu zgromadzenia, dla których niemożność ich identyfikacji jest środkiem ułatwiającym zakłócanie pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz takich, którzy ukrywają tożsamość lub utrudniają jej ustalenie z innych powodów, adekwatnych do celu pokojowego zgromadzenia.

W przypadku, gdy organ gminy nie dostrzeże związku pomiędzy niemożnością identyfikacji osób uczestniczących w zgromadzeniu z jego celem, będzie on zobowiązany do niezwłocznego wezwania organizatora do odstąpienia od zastosowania sposobów ukrycia tożsamości uczestników zgromadzenia. Odmowa odstąpienia ma stanowić przesłankę do wydania decyzji zakazującej zgromadzenia publicznego.

Ponadto proponuje się wprowadzenie zapisu zobowiązującego przewodniczącego zgromadzenia do żądania opuszczenia zgromadzenia przez osobę (osoby), która uniemożliwia swoją identyfikację poprzez użycie ubioru, zakrycie twarzy lub poprzez zmianę swojego wyglądu. W razie niepodporządkowania się żądaniu, przewodniczący będzie miał obowiązek zwrócenia się o pomoc policji lub straży miejskiej.

Jak wskazują projektodawcy proponowana nowelizacja przepisów ustawy – Prawo o zgromadzeniach powinna wzmocnić gwarancje dla wolności pokojowych zgromadzeń poprzez eliminację realnych zagrożeń ze strony osób, których nie można zidentyfikować i dla których cel zgromadzenia jest obojętny lub wrogi, a ponadto które uniemożliwiają odbycie zgromadzenia albo zmierzają do zakłócenia jego przebiegu.

Przedstawione przez Prezydenta RP regulacje stanowią godną do rozważenia propozycję rozwiązania istotnego problemu zakłócania przebiegu legalnie organizowanych zgromadzeń. Obecnie projekt ustawy znajduje się na etapie opiniowania przez organizacje samorządowe i czeka na nadanie mu dalszego biegu (nadania numeru druku sejmowego) i skierowanie do I czytania.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj