Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.12.2013

Ciąg dalszy sporu o obowiązki spółdzielni mieszkaniowych w związku z ustawą „śmieciową”

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Minister Środowiska, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko, wskazuje spółdzielnie mieszkaniowe jako zobowiązane do składania deklaracji i odprowadzania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Minister Środowiska, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko, wskazuje spółdzielnie mieszkaniowe jako zobowiązane do składania deklaracji
i odprowadzania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Pomimo wydania interpretacji zamieszonej na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz wielu odpowiedzi na interpelacje i wystąpienia poselskie, nie gaśnie spór dotyczący tego, czy spółdzielnie mieszkaniowe są zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wnoszenia opłat za odpady komunalne do jednostki samorządu terytorialnego.

Ministerstwo Środowiska stoi na stanowisku, iż spółdzielnie są podmiotami zobowiązanymi do składania deklaracji, natomiast Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych [dalej: GIODO] twierdzi, iż w ustawie brak jest przepisu, który nakładałby taki obowiązek na spółdzielnie mieszkaniowe. Jego zdaniem spółdzielnie mieszkaniowe mogą służyć pomocą przy rozprowadzaniu deklaracji, ale samo jej złożenie obciąża osoby, których dane osobowe są przetwarzane w deklaracji.

W związku z dwiema rozbieżnymi interpretacjami, do Ministra Środowiska wpłynęła kolejna interpelacja poselska z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości i wskazanie, która interpretacja przepisów jest właściwa przy wnoszeniu opłat.

W odpowiedzi na interpelacją, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska podkreślił, że próby uchylania się przez spółdzielnie mieszkaniowe od obowiązku składania deklaracji i odprowadzania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych są niezgodne z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [dalej: u.c.p.g.].

Zgodnie z art. 6m ust. 1 u.c.p.g. właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Jak już wielokrotnie podkreślano w interpretacjach, właściciel nieruchomości, w rozumieniu u.c.p.g. to nie tylko podmiot, któremu służy własność nieruchomości, ale także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu. W przypadku nieruchomości zabudowanymi budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby, które sprawują zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Powyższy przepis ma zastosowanie do spółdzielni mieszkaniowych, w przypadku, gdy w jej zasobach własność niektórych lokali została wyodrębniona. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w takim wypadku spółdzielnia mieszkaniowa sprawuje zarząd nieruchomością wspólną.

Zdaniem Ministerstwa, u.c.p.g. wskazując obowiązki właściciela nieruchomości odwołuje się do pojęcia nieruchomości „gruntowej”, która jest jedna nie zaś do nieruchomości „lokalowej”, których w budynku wielolokalowym, jak sama nazwa wskazuje, jest wiele. W takim przypadku należy więc złożyć jedną deklarację i w ramach niej uiścić jedną (łączną za wszystkie lokale) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ocenie Ministerstwa Środowiska obowiązujące przepisy są jednoznaczne i nakładają szereg obowiązków na właściciela nieruchomości, natomiast nie regulują stosunków między właścicielem a mieszkańcem nieruchomości. W praktyce oznacza to, że mieszkańców budynków wielolokalowych obowiązują, jak do tej pory, ustalenia zarządu wspólnoty bądź spółdzielni mieszkaniowej. Sytuacja jest zatem analogiczna do tej, gdy mieszkaniec wspólnoty bądź spółdzielni uiszczał opłatę za odbiór odpadów komunalnych na rzecz tej wspólnoty lub spółdzielni, natomiast właściciel nieruchomości – zarząd wspólnoty, bądź spółdzielni uiszczał opłatę na rzecz podmiotu, z którym zawierał umowę na odbieranie odpadów komunalnych.

Podsumowując, spółdzielnia mieszkaniowa lub osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną składa jedną deklarację, a nie dla poszczególnych lokali oddzielnie) i uiszcza jedną opłatę i taką interpretację przepisów należy uznać za właściwą.

Odnosząc się do interpretacji GIODO, Minister wskazał, że interpretowanie pojęć występujących w u.c.p.g. wykracza poza zakres właściwości GIODO, a kwestie postępowania z odpadami komunalnymi nie należą do problematyki ochrony danych osobowych.

W związku z powyższym podtrzymane zostało stanowisko Ministerstwa Środowiska, wyrażane wielokrotnie m.in. w odpowiedziach na interpelację poselskie, iż spółdzielnie mieszkaniowe nie mają podstaw by uchylać się od obowiązków nałożonych na nie przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na zarządzanych przez nie nieruchomościach oraz uiszczania opłaty.

Należy mieć nadzieję, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2013 r. (sygn. K 17/12) zakończy powyższy spór (patrz: artykuł z dnia 29 listopada 2013 r. „Trybunał Konstytucyjny zakwestionował część ustawy śmieciowej”). Nie znając szczegółowego uzasadnienia wyroku, odnosząc się tylko do treści komunikatu prasowego, należy zaaprobować stanowisko wyrażone przez Trybunał Konstytucyjny. Stwierdził on, iż „zakwestionowane przepisy (u.c.p.g. - przyp. red.) w związku z przepisami innych ustaw, a w szczególności o własności lokali oraz o spółdzielniach mieszkaniowych, pozwalają a casu ad casum ustalić kto jest zobowiązany do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz złożenia deklaracji o wysokości tejże opłaty w wypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi lub w wypadku krzyżowania się praw rzeczowych i obligacyjnych na nieruchomości”1. Trybunał nie dopatrzył się, więc kwalifikowanej niejasności w zakwestionowanych przepisach.

Problematyka dotycząca obowiązków spółdzielni mieszkaniowych w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została szeroko omówiona w artykułach:

 1. z dnia 24 czerwca 2013 r. „Spółdzielnia mieszkaniowa a rewolucja śmieciowa”,
 2. z dnia 8 sierpnia 2013 r. „Kto ma rację w sporze spółdzielni mieszkaniowych z gminami?”.

 


1 Komunikat prasowy dostępny jest na stronie internetowej TK

Jeśli interesuje Cię ta tematyka i potrzebujesz wsparcia merytorycznego, czytaj dalej

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Marta Bokiej

aplikant radcowski, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj