Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

13.12.2013

Minister Finansów: gmina i jednostki budżetowe w VAT - do wyroku TSUE osobno

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie jednostek budżetowych i ich statusu w VAT jest jednoznaczny. Samorządy są zmuszone do centralizacji rozliczenia i objęcia nim całej sfery swojej działalności. To ogromne wyzwanie, w którym możemy Państwu pomóc!

"

Dowiedz się więcej:

Centralizacja rozliczeń VAT

Niespełna trzy dni temu informowaliśmy na łamach naszego portalu o tym, iż Naczelny Sąd Administracyjny [dalej: NSA] postanowił zwrócić się z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [dalej: TSUE] w sprawie statusu jednostek organizacyjnych gminy na gruncie VAT.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Niespełna trzy dni temu informowaliśmy na łamach naszego portalu o tym, iż Naczelny Sąd Administracyjny [dalej: NSA] postanowił zwrócić się z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [dalej: TSUE] w sprawie statusu jednostek organizacyjnych gminy na gruncie VAT.

Postanowienie NSA zainspirowało Ministra Finansów do wydania bardzo ważnego komunikatu.

W krótkiej notce zamieszczonej 12 grudnia 2013 r. na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów, resort poinformował, że podziela wątpliwości istniejące w sprawie rozliczeń VAT w gminie, które znalazły wyraz w pytaniu prejudycjalnym z dnia 10 grudnia 2013 r.

Przypomnijmy, w sprawie Miasta Wrocław, która była już rozpoznawana przez powiększony siedmiosoobowy skład NSA, i w której zapadła głośna uchwała z dnia 24 czerwca 2013 r., I FPS 1/13, zwykły skład NSA, wbrew oczekiwaniom nie rozstrzygnął sprawy, lecz zawiesił postępowanie w sprawie i zadał pytanie unijnemu Trybunałowi.

Ministerialny komunikat przytacza je w całości: „Czy w świetle art. 4 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 83 z dnia 30 marca 2010 r., s. 13 i nast.) jednostka organizacyjna gminy (lokalnego organu władzyw Polsce) może być uznana za podatnika VAT w sytuacji, gdy wykonuje czynności w charakterze innym niż organ władzy publicznej w rozumieniu art. 13 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE z dnia 11 grudnia 2006 r. Nr L 347, s. 1 i nast. ze zm.), pomimo, że nie spełnia warunku samodzielności (niezależności) przewidzianego w art. 9 ust. 1 tej dyrektywy?".

Jak ocenia Ministerstwo, stanowisko NSA wyrażone w uchwale 7 sędziów, nie odnosi się do kwestii stanowiącej przedmiot zadanego do TSUE pytania prejudycjalnego, wobec czego zasadne było skierowanie pytania do TSUE.

Najbardziej istotnym elementem przedstawionego przez Ministra Finansów komunikatu
jest jednak wskazanie na sposób postępowania JST w sprawie rozliczeń VAT do czasu wydania rozstrzygnięcia przez TSUE. Resort wskazał, że „Mając na uwadze utrwaloną praktykę interpretacyjną, znaczenie przedmiotowej kwestii dla wszystkich jednostek samorządowych oraz konieczność zapewnienia pewności stosowania prawa, do momentu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE pozostaje aktualne dotychczasowe stanowisko Ministra Finansów, wyrażone w wydawanych interpretacjach indywidualnych, uznające samorządowe jednostki budżetowe za odrębnych podatników podatku od towarów i usług”.

Nie da się ukryć, że zadane przez NSA pytanie, w sytuacji, gdy część gmin zamierzała już od nowego roku przejść na wspólny system rozliczeń VAT, jeszcze bardziej potęguje wątpliwości, które i tak, jak dotąd budziły poważne obawy. Najbardziej rozsądnym posunięciem w celu uzyskania jakiejkolwiek gwarancji bezpieczeństwa nadal pozostaje wnioskowanie przez gminy o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa. Tym bardziej, że omawiany komunikat MF podkreśla znaczenie interpretacji wydawanych w tej kwestii.

Ponadto, jedynie urzędowe potwierdzenie prawidłowości wspólnego rozliczenia, w znacznym stopniu ogranicza ryzyko i powoduje poczucie względnej stabilności, w obliczu niekorzystnych dla gmin ciągle zmieniających się stanowisk Ministra i sądów administracyjnych.

Uzyskanie interpretacji indywidualnej pozwoli JST spokojnie oczekiwać na rozstrzygnięcie Trybunału, które spodziewane jest za ok. 2 lata. Istotne jest w tym zakresie także to, że wyrok TSUE, jeżeli będzie sprzeczny z interpretacją nie spowoduje, że automatycznie utraci ona moc.

Nastąpi to dopiero wówczas, jeżeli zmiany interpretacji z urzędu dokona Minister Finansów. Nawet jednak w takim wypadku ochronne działanie interpretacji rozciągać się będzie do końca okresu rozliczeniowego, w którym gminie zostanie doręczona interpretacja zmieniająca.

Czytaj więcej w innych naszych artykułach dotyczących rozliczeń gminy i jednostek budżetowych w VAT:
1)    „Jednostki budżetowe a VAT- niepewność dalej będzie trwać...”,
2)    „Jednostki budżetowe nie będą już podatnikami VAT? I FPS 1/13”,
3)    „MF: Jednostki budżetowe są podatnikami VAT”,
4)    „Jednostki budżetowe a VAT – uzasadnienie uchwały NSA”.

 

"

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie jednostek budżetowych i ich statusu w VAT jest jednoznaczny. Samorządy są zmuszone do centralizacji rozliczenia i objęcia nim całej sfery swojej działalności. To ogromne wyzwanie, w którym możemy Państwu pomóc!

"

Dowiedz się więcej:

Centralizacja rozliczeń VAT
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Paweł Kaźmierczak

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania jest podatkiem od towarów i usług oraz procedury podatkowej.

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie jednostek budżetowych i ich statusu w VAT jest jednoznaczny. Samorządy są zmuszone do centralizacji rozliczenia i objęcia nim całej sfery swojej działalności. To ogromne wyzwanie, w którym możemy Państwu pomóc!

"

Dowiedz się więcej:

Centralizacja rozliczeń VAT