Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

12.12.2013

PROJEKT PREZYDENCKI: zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W związku z wprowadzeniem do projektu ustawy prezydenckiej instytucji zespołu współpracy terytorialnej, przewiduje się także wprowadzenie zmian do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Propozycja ustawy stwarza możliwość tworzenia zespołów współpracy terytorialnej. Zespoły będą mogły powstawać w wyniku oddolnej inicjatywy organów jednostek samorządu lokalnego. Decyzję o utworzeniu zespołu będą mogły podjąć odpowiednio organy gminy oraz powiatów pozostających w „ciągłym przestrzennie układzie osadniczym”. Powiaty również mogą być członkiem zespołu współpracy terytorialnej, jednak tylko w sytuacji, gdy przynajmniej jedna gmina wchodząca w skład tego powiatu jest członkiem zespołu.

Projektodawca przewidział, że zespoły współpracy terytorialnej będą realizowały zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego. Zyskają one kompetencje do uchwalania ramowych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego [dalej: ramowe studium]. Z brzmienia projektu wynika, iż jest to nowa kategoria aktów planistycznych. Wprost wskazuje się jednak, iż akty te nie będą miały charakteru aktu prawa miejscowego.

W związku z powyższym planuje się wprowadzenie istotnych zmian do ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przede wszystkim ramowe studium miałoby obowiązywać na całym obszarze zespołu i wiązałoby organy gminy w procesie sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Z brzmienia projektu wynika, iż ustalenia ramowego studium miałyby obejmować jedynie sprawy, co do których dokonanie przesądzeń w skali całego obszaru zespołu jest niezbędne dla właściwego ukierunkowania polityki przestrzennej gmin należących do tego zespołu, ze względu na spójność przestrzenną i społeczno – gospodarczą tego obszaru.

W przypadku ustania członkostwa jednostki samorządu terytorialnego w zespole, studium ramowe zachowywałoby moc na jej obszarze do czasu uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tej jednostki.

Do projektowanych zmian sceptycznie odnosi się Krajowa Izba Urbanistów. Z przedłożonych przez nią uwag do projektu prezydenckiego wynika, iż wątpliwości Izby budzi konieczność powoływania nowych struktur administracyjnych jako warunku współdziałania w samorządzie terytorialnym. Zdaniem Izby, współdziałanie w sferze planowania przestrzennego nie jest uwarunkowane tworzeniem takich struktur. Wprowadzenie natomiast ramowych studiów może istotnie wpłynąć na komplikację procedur planistycznych oraz znacznie wydłużyć czas poprzedzający realizację inwestycji. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Nieruchomości

Autorzy artykułu

Agata Legat

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz planowania przestrzennego.

Marta Bokiej

aplikant radcowski, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj