Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

26.11.2013

PROJEKT PREZYDENCKI: Powiatowe konferencje rozwoju gospodarczego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Prezydencki projekt ustawy samorządowej zakłada wprowadzenie instytucji mającej na celu wspieranie rozwoju gospodarczego.

Jedną z ciekawszych propozycji ze strony projektodawców ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw [dalej również: projekt ustawy samorządowej] jest wprowadzenie „powiatowych konferencji rozwoju gospodarczego”. Wprowadzenie tego typu instytucji ma być oparte na mechanizmach analogicznych do istniejących obecnie w przypadku kontaktów z organizacjami pozarządowymi w postaci „rad pożytku publicznego”.

Aby usunąć istniejące braki w tym zakresie, proponuje się wprowadzenie instytucji „powiatowych konferencji rozwoju gospodarczego” w ustawie o izbach gospodarczych. Jak wskazują projektodawcy, zadaniem tych konferencji ma być stworzenie płaszczyzny współpracy między lokalną administracją samorządową a podmiotami gospodarczymi mającej na celu wspieranie rozwoju gospodarczego.

Proponuje się, aby uprawnionymi do udziału w „powiatowej konferencji rozwoju gospodarczego” były następujące podmioty (z zastrzeżeniem, że musi być ich co najmniej pięć):

1)      przedstawiciel każdej izby gospodarczej zrzeszającej co najmniej 30 przedsiębiorców mających siedzibę na terenie danego powiatu;

2)      przedstawiciel każdej izby rzemieślniczej zrzeszającej co najmniej 30 rzemieślników prowadzących działalność na terenie danego powiatu;

3)      przedstawiciel właściwej powiatowej rady izby rolniczej;

4)      przedstawiciel każdego przedsiębiorcy zlokalizowanego na terenie powiatu i zatrudniającego co najmniej 250 pracowników;

5)      dwóch przedstawicieli podmiotów gospodarczych niezrzeszonych w podmiotach wymienionych w pkt 1-3 i niespełniających warunków określonych w pkt 4 – jeżeli zostali wybrani na otwartym zebraniu tych podmiotów, a informacja o zebraniu była publicznie dostępna co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem spotkania.

Głównym uprawnieniem „powiatowych konferencji rozwoju gospodarczego” ma być opiniowanie następujących aktów:

1)      projekty uchwał budżetowych powiatu i gmin wchodzących w jego skład – z wyłączeniem projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie;

2)      projekty uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych opracowywane przez gminy wchodzące w skład powiatu;

3)      projekty studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywane przez gminy wchodzące w skład powiatu;

4)      projekty strategii rozwoju powiatu i gmin wchodzących w jego skład.

Proponuje się przyjęcie, iż brak wyrażenia przez konferencję opinii w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania projektu uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.

Niniejszy artykuł jest kolejnym z serii omawiających zapisy znajdującego się obecnie w Sejmie, przedłożonego przez Prezydenta RP projektu ustawy samorządowej. Projektu tego dotyczą także artykuły:

1)      z dnia 7 września 2013 r.: „Nowa jakość w gminie, czyli prezydencki projekt ustawy samorządowej już w Sejmie”,

2)      z dnia 18 października 2013 r.: „PROJEKT PREZYDENCKI: Zmiana ważności referendum”,

3)      z dnia 21 października 2013 r.: „PROJEKT PREZYDENCKI: Zaostrzenie procedury odwołania organu JST”,

4)      z dnia 23 października 2013 r.: „PROJEKT PREZYDENCKI: Stowarzyszenia i komitety aktywności lokalnej”,

5)      z dnia 30 października 2013 r.: „PROJEKT PREZYDENCKI: Zmiany w procedurze głosowania nad uchwałami JST”,

6)      z dnia 31 października 2013 r.: „PROJEKT PREZYDENCKI: Referenda tematyczne (merytoryczne)”,

7)      z dnia 8 listopada 2013 r.: „PROJEKT PREZYDENCKI: Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza”,

8)      z dnia 13 listopada 2013 r.: „PROJEKT PREZYDENCKI: Pozycja JST w post. administracyjnym i sądowoadministracyjnym”,

9)      z dnia 25 listopada 2013 r.: „PROJEKT PREZYDENCKI: wysłuchanie publiczne”.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj