Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

25.11.2013

PROJEKT PREZYDENCKI: wysłuchanie publiczne

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Projekt prezydencki zakłada wprowadzenie nowej formuły konsultacji społecznych - wysłuchanie publiczne.

W prezydenckim projekcie ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw, pojawiła się propozycja znaczącej rozbudowy regulacji dotyczących konsultacji społecznych. Projekt zakłada stworzenie nowej, szczególnej formuły konsultacji społecznych w postaci wysłuchania publicznego.

Wysłuchanie publiczne staje się coraz bardziej popularnym instrumentem wykorzystywanym do partycypacji społeczeństwa w życiu publicznym. Od 2005 roku ma ono swoje zastosowanie na szczeblu krajowym tj. w Sejmie, a począwszy od dnia 8 października bieżącego roku również w Senacie.

Obecnie znajdujemy się w przełomowym momencie związanym z propozycją Prezydenta RP, by wprowadzić tę regulację również na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt prezydencki zawiera propozycję dodania do ustawy o samorządzie gminnym artykułu 5ab, zgodnie z którym wysłuchanie publiczne ma być szczególnym przypadkiem konsultacji społecznych. Ma być ono jednym ze sposobów uzyskania opinii mieszkańców gminy w sprawach projektów uchwał. Analogiczne zmiany proponuje się wprowadzić do ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa.

Zgodnie z projektem, wysłuchanie publiczne ma polegać na umożliwieniu zapoznania się zainteresowanym z projektem uchwały oraz złożenia swojej opinii. Dodatkowo zgodnie z art. 5 ab ust. 6 punkt 2) strona zainteresowana po zaopiniowaniu uchwały może wziąć udział w dyskusji publicznej. Powyższy artykuł przewiduje przeprowadzenie przynajmniej jednej dyskusji publicznej na sesji rady gminy lub właściwej merytorycznie komisji rady w obecności wójta lub upoważnionego przez niego przedstawiciela.

Szczegółowy sposób oraz tryb przeprowadzenia takiego wysłuchania, określać mają odrębne uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

Według projektu, obowiązkowemu wysłuchaniu publicznemu mają podlegać najważniejsze dla gmin projekty uchwał. Katalog uchwał jest otwarty i obejmuje między innymi: projekt statutu gminy i zmian w statucie, projekt uchwały budżetowej na kolejny rok budżetowy, a także projekty uchwał w sprawie planowania rozwoju.

Wysłuchanie publiczne może również mieć zastosowanie do innych istotnych z punktu widzenia wspólnoty samorządowej uchwał. By mogło ono dojść do skutku rada gminy musi podjąć decyzję w formie uchwały. Wszystkie formy współdecydowania przez mieszkańców w zakresie spraw publicznych są co do zasady uregulowane w ustawie o samorządzie gminnym.

Należy zauważyć, że wysłuchanie publiczne nie ma mieć zastosowania, gdy treść uchwały będzie dotyczyć wykonania przez radę gminy określonego obowiązku. Może to być obowiązek wynikający w szczególności z orzeczenia sądu lub związany z wydaniem rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Mając na uwadze obecne przepisy, które w niewielkim stopniu pozwalają mieszkańcom społeczności lokalnych na udział w życiu publicznym, należy mieć nadzieję, że propozycja wysłuchania społecznego może znacznie przyczynić się do wzmocnienia mechanizmów współdecydowania społeczeństwa.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Martyna Kabacińska

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, wspiera KN Ad Rem, uczestniczy w inicjatywach związanych z prawem administracyjnym.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj