Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.11.2013

Rewolucja śmieciowa przed Trybunałem Konstytucyjnym

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

28 listopada 2013 roku Trybunał Konstytucyjny zajmie się oceną zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy śmieciowej.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

28 listopada 2013 roku Trybunał Konstytucyjny zajmie się oceną zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy śmieciowej.

Już za niecały miesiąc rozpocznie się ostatnie starcie batalii prawnej zmierzającej do zakwestionowania niektórych przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z uwagi na zarzucaną im niezgodność z Konstytucją RP. W dniu 28 listopada 2013 roku odbędzie się bowiem rozprawa podczas, której rozpatrzone zostaną łącznie trzy wnioski o zbadanie zgodności z Konstytucją RP niektórych ustawy, która zapoczątkowała tzw. „rewolucję śmieciową”.

Pierwszy z wniosków (sygn. K 17/12) został złożony 5 października 2011 roku przez Radę Miasta Świdnik, która wniosła o zbadanie zgodności z Konstytucją RP art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897), w zakresie, w jakim dodaje ona do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

a) art. 6k (wybór metody i stawki) oraz art. 6l (określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – zarzut niezgodności z art. 2 (zasada demokratycznego państwa prawnego), art. 84 (obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych określonych w ustawie) i art. 217 Konstytucji RP (wyłączność ustawy w zakresie prawa daninowego);

b) art. 6h (obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, na terenie której są położone nieruchomości) - zarzut niezgodności z art. 2 (zasada demokratycznego państwa prawnego) i art. 217 Konstytucji RP (wyłączność ustawy w zakresie prawa daninowego);

c) art. 6p (wydawanie decyzji określających wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - zarzut niezgodności z art. 2 (zasada demokratycznego państwa prawnego) oraz art. 84 (obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych określonych w ustawie).

Trybunał Konstytucyjny postanowieniem z dnia 14 lutego 2012 roku (sygn. Tw 24/11) postanowił odmówić nadania dalszego biegu przedmiotowemu wnioskowi w zakresie badania drugiego i trzeciego zarzutu. Tym samym dalszemu rozpatrzeniu zostanie poddany wyłącznie pierwszy z ww. zarzutów.

Wnioskodawcy akcentują w tym zakresie, iż „przepisy w obecnym kształcie pozwalają (…) na przeniesienie istotnych, podstawowych elementów konstrukcyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do aktu o randze podustawowej”, jakim jest akt prawa miejscowego podejmowany przez radę gminy czy zgromadzenie związku międzygminnego.

Drugi z wniosków (sygn. K 8/13) złożony został w dniu 18 marca 2013 roku przez grupę posłów Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ich wniosek dotyczył zbadania zgodności z Konstytucją RP:

a) art. 6d ust. 1 (obowiązek organizacji przetargu na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) i 6e (obowiązek startu w przetargach spółek komunalnych) – zarzut niezgodności z art. 2 Konstytucji RP (zasada demokratycznego państwa prawnego), art. 9 Konstytucji RP (zasada przychylność polskiego systemu prawnego wobec prawa międzynarodowego), art. 16 ust. 2 Konstytucji RP (zasada samodzielności samorządu), art. 165 RP Konstytucji (zasada sądowej ochrony samodzielności jednostek samorządu terytorialnego), art. 166 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego (zasada samodzielnego podejmowania i na własną odpowiedzialność prowadzenia przez samorząd terytorialny działań); 

b) art. 6h (obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, na terenie której są położone nieruchomości) - zarzut niezgodności z art. 2 Konstytucja RP (zasada ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa) i art. 217 Konstytucji RP (zasada władztwa podatkowego); 

c) art. 6k (wybór metody i stawki) oraz art. 6l (określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – zarzut niezgodności z art. 168 Konstytucji RP (zasada ograniczonego władztwa podatkowego samorządu terytorialnego) w związku z jej art. 84 (zasada sprawiedliwości podatkowej) i art. 217 Konstytucji RP (zasada władztwa podatkowego) oraz art. 2 Konstytucji RP (zasada ochrony zaufania jednostki do państwa i do prawa w sferze danin publicznych); 

d) art. 6m (obowiązek złożenia deklaracji) - zarzut niezgodności z art. 2 Konstytucji RP (zasada dostatecznej określoności i jasności przepisów prawa) i z art. 84 Konstytucji RP (zasad sprawiedliwości podatkowej).

Trzeci z rozpatrywanych wniosków (sygn. K 18/13) został złożony w dniu 8 maja 2013 roku przez grupę posłów  Klubu Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie wnioskują o zbadanie zgodności z Konstytucją:

a) art. 6j ust. 2a (możliwość różnicowania stawek opłat) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 (wybór metody) wraz z ust. 4 (możliwość różnicowania stawek, wprowadzania zwolnień przedmiotowych i dopłat) – zarzut naruszenia art. 2 (zasada demokratycznego państwa prawnego), art. 84 (obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych określonych w ustawie) i art. 168 (zasada ograniczonego władztwa podatkowego samorządu terytorialnego)w zw. z art. 217 (wyłączność ustawy w zakresie prawa daninowego) Konstytucji RP; 

b) art. 6j ust. 2a (możliwość różnicowania stawek opłat) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 (wybór metody) wraz z ust. 4 (możliwość różnicowania stawek, wprowadzania zwolnień przedmiotowych i dopłat) – zarzut naruszenia art. 2 (zasada demokratycznego państwa prawnego) oraz art. 20 (zasada społecznej gospodarki rynkowej) Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny nie podjął decyzji o połączeniu z ww. sprawami czwartego wniosku (sygn. K 52/12), który w dniu 27 września 2012 roku został złożony przez Radę Miejską Inowrocławia. Ten wniosek z kolei dotyczył zbadania zgodności art. 6d (obowiązek organizacji przetargu na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) w zakresie, w jakim nakłada na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów, oraz art. 6e (obowiązek startu w przetargach spółek komunalnych) z art. 2, art. 9, art. 16 ust. 2, art. 91 ust. 3, art. 165 i art. 166 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku.

W przypadku wniosku Rady Miejskiej Inowrocławia na dzień dzisiejszy nie został wyznaczony termin rozprawy.

Połączone skargi rozpatrzy pięcioosobowy skład sędziów Trybunału Konstytucyjnego, któremu przewodniczyć będzie Sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Sprawozdawcą w sprawie będzie Sędzia TK Stanisław Rymar (były Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej). Prócz nich sprawę rozstrzygać będą: Sędzia TK Piotr Tuleja (profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego), Sędzia TK Andrzej Wróbel (profesor Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk) oraz Sędzia TK Marek Zubik (profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego).

Nie należy się spodziewać, aby w dniu 28 listopada 2013 roku Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie kończące sprawę. W obliczu wielości zarzutów oraz udziału aż trzech Wnioskodawców należy liczyć się z wyznaczeniem kolejnych terminów rozpraw lub odroczeniem ogłoszenia wyroku.

Skutki ewentualnego uwzględnienia którejkolwiek ze skarg trudne są do przewidzenia. Szkoda, że Trybunał Konstytucyjny nie zdążył pochylić się nad złożonymi wnioskami przed 1 lipca 2013 roku. Mogłoby to uchronić mieszkańców wszystkich polskich gmin przed licznymi perturbacjami prawnymi, które mogą ich czekać w obliczu możliwego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Jeśli interesuje Cię ta tematyka i potrzebujesz wsparcia merytorycznego, czytaj dalej

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj