Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

30.10.2013

PROJEKT PREZYDENCKI: Zmiany w procedurze głosowania nad uchwałami JST

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Prezydencki projekt ustawy samorządowej proponuje wprowadzenie zasady głosowania imiennego w organach stanowiących JST.

Znajdujący się obecnie w Sejmie prezydencki projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw [dalej również: projekt ustawy samorządowej] przewiduje wprowadzenie zmiany w procedurze głosowania nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego (więcej na temat całego projektu w artykule z dnia 7 września 2013 r.: „Nowa jakość w gminie, czyli prezydencki projekt ustawy samorządowej już w Sejmie”).

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że uchwały podejmowane przez organy uchwałodawcze JST (rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa) podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (sejmiku) w głosowaniu jawnym, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej (patrz np. art. 14 ustawy o samorządzie gminnym).

W projekcie ustawy proponuje się, aby głosowanie radnych nad uchwałami było nie tylko jawne, ale obowiązkowo również imienne. Obecnie nie ma żadnego zakazu, aby poszczególne gminy udostępniały publicznie imienne wykazy głosowań, co wiele z nich czyni, jednakże nie ma również ustawowego obowiązku takiego działania.

Projekt prezydencki zakłada także wprowadzenie obowiązku podawania do publicznej wiadomości imiennego wykazu głosowań radnych wraz ze wskazaniem przedmiotu głosowania w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż w ciągu 7 dni od dnia głosowania.

Niezależnie od propozycji dotyczącej wprowadzenia imiennego głosowania przez organy uchwałodawcze JST ma zostać wprowadzony obowiązek podawania do publicznej wiadomości projektów uchwał rady (sejmiku) poprzez ich publikację co najmniej w BIP-ie (możliwe są również inne sposoby ich udostępniania) nie później niż w dniu ich przekazania radnym. Kolejną nowością, bezpośrednio związaną z upublicznianiem projektów uchwał, ma być możliwość składania do nich uwag przez każdego – nie tylko przez mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego.

W ocenie projektodawców, brak przepisów nakładających obowiązek podawania do publicznej wiadomości projektów uchwał ogranicza przejrzystość funkcjonowania samorządu terytorialnego. Z kolei propozycja wprowadzenia głosowania imiennego sprzyja kształtowaniu się poczucia odpowiedzialności radnych za podejmowane decyzje.

Ponadto projekt ustawy samorządowej proponuje doprecyzowanie przepisów wskazujących sytuację, kiedy radny nie może brać udział w głosowaniu (patrz np. art. 25a ustawy o samorządzie gminnym). I tak, radny nie będzie mógł brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczyć ma ono jego indywidualnego, cywilnoprawnego, majątkowego interesu prawnego.

Wprowadzony ma zostać również obowiązek uczestniczenia w obradach rady (sejmiku) organu wykonawczego (bądź jego przewodniczącego) danej jednostki samorządu terytorialnego.

Pomimo tego, że proponowane przez prezydencki projekt ustawy samorządowej zmiany w procedurze głosowania nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego w wielu samorządach już obowiązują (jak również wiele innych, na co wskazywaliśmy już np. w artykule z dnia 7 października 2013 r.: „Przemówienie radnego, czas - start!”) należy je ocenić jako krok w dobrym kierunku, chociażby z uwagi na ciągle pozostającą liczną grupę samorządów, które takich praktyk nie wprowadziły.

Kolejną propozycją przedstawioną przez projektodawców, występującą już w statutach poszczególnych JST z uwagi na jej fakultatywność, jest obowiązek zapewnienia mieszkańcom prawa do obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wraz z obowiązkiem rad gmin, powiatów i sejmików województwa określenia trybu i zasad zgłaszania takich inicjatyw – ta tematyka jednakże będzie przedmiotem odrębnego artykułu.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj