Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

28.10.2013

Sąd Najwyższy o odszkodowaniu za niedostarczenie lokalu socjalnego po wyroku nakazującym jego opróżnienie

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zrzeszenie właścicieli nieruchomości zarządzające nieruchomością bez tytułu prawnego nie jest uprawnione do dochodzenia od gminy odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego. Odszkodowania może żądać tylko właściciel lokalu.

Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości we Włocławku dochodziło zasądzenia od Gminy Miasta Włocławek odszkodowania w wysokości ponad 53,6 tys. zł za niedostarczenie eksmitowanym lokatorom lokali socjalnych.

Zrzeszenie nie było właścicielem lokali, a jedynie nimi zarządzało. Pomimo że nie dysponowało żadnym tytułem prawnym do wykonywania czynności zarządczych, we własnym imieniu zawierało umowy najmu lokali mieszkalnych, których właściciele pozostawali nieznani. Co więcej, Zrzeszenie uzyskało przeciwko niektórym lokatorom wyroki eksmisyjne, w których sąd orzekł o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego. W związku z zaniechaniem ze strony gminy, Zrzeszenie na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: u.o.p.l.) wystąpiło przeciwko gminie z roszczeniem odszkodowawczym.

Sąd Rejonowy we Włocławku oddalił jednak powództwo. Zrzeszenie zaskarżyło więc wyrok sądu pierwszej instancji. Sąd Okręgowy w związku z wątpliwościami, które pojawiły się w toku sprawy, przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne, czy w przedmiotowej sprawie Zrzeszenie posiada legitymację do dochodzenia od gminy odszkodowania na podstawie art. 417 Kodeksy cywilnego w zw. z art. 18 ust. 5 u.o.p.l.

W uchwale z dnia 15 maja 2013 r. (sygn. III CZP 23/13) Sąd Najwyższy orzekł, że Zrzeszenie nie może dochodzić od gminy takiego odszkodowania. Uprawnienie nie przysługuje mu bowiem z uwagi na fakt, że nie mieści się ono w kręgu uprawnionych podmiotów.

Ponadto w uzasadnieniu zauważono, iż Zrzeszenie nie posiada w stosunku do lokali tytułu prawnego do podejmowania czynności zarządczych. Mógłby on wynikać z prawa współwłasności albo istnieć na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomości. W przedmiotowej sprawie Zrzeszenie nie było jednak współwłaścicielem nieruchomości. Nie doszło również do ważnego zawarcie umowy o zarządzanie. W konsekwencji nie można go uznać za faktycznego zarządcę nieruchomości.

Nawet wyrok eksmisyjny, pomimo że nakazywał wydanie lokalu Zrzeszeniu, a nie właścicielowi lokalu, nie stanowi samodzielnego źródła prawa podmiotowego uprawniającego Zrzeszenie do żądania na podstawie art. 18 ust. 5 u.o.p.l. odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Piotr Kołodziejczak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, sporach sądowych, opracowywania i opiniowania umów

Ewa Skrzypczyńska

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj