Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

25.10.2013

Czy organ może uzgadniać decyzje „sam ze sobą”?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę, będący jednocześnie zarządcą drogi, nie może uzgadniać decyzji „sam ze sobą”- orzekł NSA.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym.

Organ I instancji odmówił udzielenia Inwestorowi pozwolenia na budowę dwóch biurowców. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że Inwestor nie przedstawił uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu z Zarządem Dróg i Zieleni. Powołał się na art. 35 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z którego wynika, że zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w szczególności polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą.

Spółka odwołała się od powyższej decyzji wskazując, że projekt zagospodarowania terenu został już uzgodniony z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji, którego stałym członkiem jest Zarząd Dróg i Zieleni. Zdaniem Spółki uzgodnienia te były dokonywane na etapie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wojewoda nie uwzględnił odwołania i utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Inwestor złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W skardze podkreślił, że Zarząd Dróg i Zieleni jest jednostką organizacyjną Prezydenta Miasta, który z kolei jest organem uprawnionym do wydania pozwolenia na budowę. Nie może więc uzgadniać decyzji „sam ze sobą”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku [dalej: WSA] zgodził się z argumentacją skarżącego i wyrokiem z dnia 19 października 2011 r. (sygn. akt II SA/Gd 950/10) uchylił zaskarżone decyzje.

W uzasadnieniu wyroku stwierdził, że w mieście na prawach powiatu zarządcą dróg jest prezydent miasta. Nawet w przypadku powierzenia innej jednostce organizacyjnej obowiązków zarządcy drogi, w myśl ustawy o drogach publicznych, zarzadcą pozostaje prezydent miasta.                       

Zdaniem Sądu I instancji w sytuacji, w której prezydent miasta jest właściwy zarówno do wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, jak i do jej uzgodnienia, nie powstaje obowiązek uzgodnienia decyzji przez inny organ. Domaganie się takiego uzgodnienia jest prawnie nieuzasadnione.

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego została złożona skarga kasacyjna. Wyrokiem z dnia 9 lipca 2013 roku, (sygn. akt II OSK 609/12) Naczelny Sąd Administracyjny skargę oddalił uznając, iż nie zawierała ona usprawiedliwionych podstaw.

NSA wyjaśnił, że prezydent miasta, który jest jednocześnie organem administracji architektoniczno – budowlanej i zarzadcą drogi nie może nakładać obowiązku uzgodnienia decyzji przez samego siebie.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Nieruchomości

Autorzy artykułu

Agata Legat

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz planowania przestrzennego.

Marta Bokiej

aplikant radcowski, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj