Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

22.10.2013

Nie każde spotkanie w urzędzie jest jawne

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zasada jawności i dostępności nie obejmuje wszystkich spotkań organizowanych w urzędzie gminy.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Zasada jawności i dostępności nie obejmuje wszystkich spotkań organizowanych w urzędzie gminy.

Wielość regulacji prawnych

Dostęp do informacji publicznej gwarantowany jest konstytucyjnie. Zgodnie bowiem z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Jednocześnie ustęp drugi stanowi, iż prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

Rozwinięcie powyższych zasad znajduje się zarówno w ustawie o dostępie do informacji publicznej, jak i w ustrojowych ustawach samorządowych (u.s.g., u.s.p., u.s.w.).

Ustawa o dostępie do informacji publicznej stanowi wprost, iż prawo do informacji publicznej obejmuje m.in. uprawnienia do dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Jednocześnie ustawa ta gwarantuje, iż posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (np. rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa) są jawne i powszechnie dostępne (art. 18 ust. 1). Zasada jawności i dostępności dotyczy także posiedzeń kolegialnych organów pomocniczych ww. organów, o których mowa, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub, gdy organ pomocniczy tak postanowi.

Wskazane powyżej organy są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie ww. uprawnień. W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów kolegialnych władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Zasada ta nie obejmuje natomiast wymienionych powyżej organów pomocniczych.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje także, iż ograniczenie dostępu do posiedzeń ww. organów z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom.

Ustrojowe ustawy samorządowe nawiązują do wskazanych powyżej regulacji stanowiąc, iż działalność organów jednostek samorządu terytorialnego jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów jednostek samorządu terytorialnego obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy / rady powiatu / sejmiku województwa i posiedzenia ich komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów jednostek samorządu terytorialnego i komisji organów uchwałodawczo-kontrolnych poszczególnych jednostek.

Wskazać przy tym należy, iż ustrojowe ustawy samorządowe zawierają delegację do uregulowania w statucie danej jednostki samorządu terytorialnego zasad dostępu do dokumentów i korzystania z nich. Warto w tym miejscu odnotować, iż w ocenie Trybunału Konstytucyjnego (por. wyrok TK z dnia 16 września 2002r., sygn. K 38/01) statut danej jednostki może w analizowanym zakresie regulować wyłącznie aspekty organizacyjno-technicznych o charakterze lokalnym, właściwym dla danej jednostki samorządu terytorialnego, a związane z dostępem do dokumentów i korzystaniem z nich. Jak wskazuje TK „Dyrektywy takie dotyczyć mogą tylko kwestii o stricte techniczno-porządkowym charakterze, jak - przykładowo - określenie czasu urzędowania, w którym dany dokument będzie udostępniany, wskazanie jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za udostępnianie określonych dokumentów, sprecyzowanie zasad, w oparciu o które odbywać się będzie ich kopiowanie itd.”. Statuty jednostek samorządu terytorialnego nie mogą natomiast w ocenie Trybunału Konstytucyjnego regulować takich kwestii jakkonkretyzacja form dostępu do informacji poprzez rozstrzygnięcie, czy informacja taka ma być udostępniana przez jej ogłoszenie w publikatorze, czy też w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, zapewnienie możliwości kopiowania takich informacji lub uzyskania odpowiedniego wydruku, przesłania takiej informacji, albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji, ustalenie, czy dana informacja udostępniana ma być z urzędu, czy też na wniosek wraz ze związaniem organu powołanego do jej udostępnienia określonym terminem, określenie formy, w jakiej nastąpić ma ewentualna odmowa udzielenia informacji wraz ze sprecyzowaniem środków zaskarżenia w tej mierze, itd.”.

Nie każde posiedzenie jest jawne

Powyższe uwagi o charakterze ogólnym odnieść należy do konkretnych sytuacji mających miejsce w praktyce samorządowej.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż omówiona powyżej zasada jawności i dostępności dotyczy wyłącznie kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Odnosi się ona zatem wyłącznie do organów uchwałodawczo-kontrolnych, tj. rady gminy (rady miasta), rady powiatu czy sejmiku województwa. Zasada jawności i dostępności dotyczy także posiedzeń komisji organów uchwałodawczo-kontrolnych, tj. komisji poszczególnych rad czy sejmików. Zasadę tę należy stosować zarówno do komisji stałych jak i doraźnych.

Zasada ta nie znajduje natomiast zastosowania do kolegialnych organów wykonawczych, a więc zarządu powiatu czy województwa. Co oczywiste trudno mówić o jej zastosowaniu w przypadku organu monokratycznego gminy, którym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Powyższej zasady nie sposób także odnieść do innych spotkań, w których uczestniczą przedstawiciele organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego (np. spotkanie wójtów z terenu danego powiatu czy województwa, spotkanie wójta z potencjalnym inwestorem, spotkanie wójta z pracownikami urzędu gminy itp.).

Podkreślić należy, iż analizowana zasada jawności i dostępności dotyczy wyłącznie „oficjalnych” spotkań ww. organów administracji samorządowej. Nie znajdzie ona zatem zastosowania do spotkania radnych, które nie są ani sesją ani posiedzeniem komisji. Zasada ta nie znajdzie m.in. zastosowania do spotkań klubów radnych czy nieformalnych spotkań części bądź wszystkich radnych, nawet gdyby odbywały się one z udziałem przedstawicieli organu wykonawczego. Powyższa teza znajdzie zastosowanie nawet wówczas, gdy tego typu spotkanie odbywać się będzie bezpośrednio przed oficjalnym posiedzeniem rady (sesją) lub komisji. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj