Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

18.10.2013

PROJEKT PREZYDENCKI: Zmiana ważności referendum

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Referendum będzie co do zasady ważne niezależnie od liczby osób uczestniczących w głosowaniu.

W związku z postępującym zaawansowaniem prac legislacyjnych nad projektem ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw warto poddać analizie proponowane w jej ramach rozwiązania prawne, które być może niebawem zmienią samorządową rzeczywistość.

W artykule z dnia 7 września 2013 r. pt. „Nowa jakość w gminie, czyli prezydencki projekt ustawy samorządowej już w Sejmie” wskazaliśmy, że 30 sierpnia br. do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego oraz o zmianie niektórych ustaw [dalej również: projekt ustawy samorządowej]. Wśród licznych zmian proponowanych nowelizacją znalazły się m.in. nowe rozwiązania prawne dotyczące ważności referendum lokalnego.

Obecnie referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział, co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. W przypadku referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich wymagany jest udział 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Projekt ustawy samorządowej przewiduje zmiany ww. progów frekwencji. W odniesieniu do większości spraw objętych materią referendalną przewiduje się zniesienie dotychczas wymaganego progu frekwencji. W uzasadnieniu projektu podkreślono, iż obecna regulacja sprawia, że referenda w sprawach innych niż odwoływanie organów jednostek samorządu terytorialnego są rzadkością, a jeszcze rzadziej są one ważne. Tymczasem zgodnie z zapisami art. 170 Konstytucji RP powinny być formą rozstrzygania bieżących problemów stojących przed jednostkami samorządu terytorialnego.

Według proponowanych rozwiązań, referendum będzie ważne niezależnie od liczby osób, które będą w nim uczestniczyły. Progi frekwencji zostaną jednak zachowane w dwóch przypadkach. Po pierwsze, referendum w sprawie samoopodatkowania będzie ważne w przypadku, gdy weźmie w nim udział co najmniej 30% mieszkańców, po drugie, referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział nie mniej osób, niż wzięło udział w wyborze tego organu. W przypadku referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego dojdzie zatem do obostrzenia obecnego progu frekwencji.

W projekcie zaproponowano także zmiany mające na celu doprecyzowanie sposobu wykonania rozstrzygającego wyniku referendum. Proponuje się, by działania organów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności wydawanie odpowiednich aktów normatywnych, następowało nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników referendum. Ponadto przyjmuje się, że organy te nie mogą podejmować działań sprzecznych z rozstrzygającym wynikiem referendum w terminie 2 lat od dnia ogłoszenia wyników referendum, jednak nie dłużej niż do dnia nowych wyborów.

Projekt przewiduje także wprowadzenie mechanizmów chroniących finanse publiczne na etapie podejmowania decyzji w referendum. Jednym z nich ma być obowiązek sporządzania analizy skutków finansowych realizacji ewentualnego rozstrzygającego wyniku referendum, które jest przeprowadzane na wniosek mieszkańców. W sytuacji, gdy okaże się, że realizacja takiego wyniku mogłaby spowodować znaczne straty finansowe lub ze względu na brak środków będzie niemożliwa lub znacznie utrudniona – na żądanie organu wykonawczego równocześnie z referendum na wniosek mieszkańców będzie przeprowadzane referendum w sprawie samoopodatkowania mieszkańców.

Proponowane zmiany w zakresie ważności referendum mają w założeniu wzmocnić udział obywateli w decydowaniu o sprawach istotnych dla wspólnoty samorządowej. Zniesienie progu frekwencji i wprowadzenie mechanizmów gwarantujących wdrożenie wyniku referendalnego w życie, choć mogą przyczynić się do spopularyzowania  instytucji demokracji bezpośredniej, nie są jednak rozwiązaniami doskonałymi –wątpliwości rodzi m.in. ryzyko forsowania niekorzystnych dla samorządów rozwiązań niską liczbą głosów. Warto zatem postulować, by w toku prac legislacyjnych, zwrócono uwagę na szerokie spectrum konsekwencji proponowanych zmian przepisów referendalnych. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Anna Kudra-Ostrowska

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego i jemu pokrewnych (prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska, prawna ochrona krajobrazu, prawne uwarunkowania korzystania z dróg publicznych).

Marta Bokiej

aplikant radcowski, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj