Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.10.2013

Raporty dotyczące budowy dróg publicznych są informacją publiczną

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Naczelny Sąd Administracyjny wydał kolejne dwa wyroki, w których wskazuje, jakie dokumenty również stanowią informację publiczną.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokami z dnia 30 lipca 2013 r., sygn. I OSK 907/13 oraz I OSK 1004/13 oddalił skargi kasacyjne Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad [dalej: GDDKiA] na wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2012 r., sygn. II SAB/Wa 386/12 oraz II SAB/Wa 397/12 zobowiązujące GDDKiA do rozpatrzenia wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Stan faktyczny i prawny

Skarżąca Spółka wnioskami o udostępnienie informacji publicznej zażądała od GDDiK udostępnienia materiałów dotyczących budowy drogi ekspresowej wraz z raportami i ekspertyzami dotyczącymi budowy tej drogi, powołując się zarówno na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak również na przepis art. 139 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych stanowiący, że umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

W odpowiedzi na te pisma GDDiK poinformował Spółkę, że żądane przez nią materiały nie są informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W związku z powyższym Spółka złożyła skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnosząc o zobowiązanie organu do udzielenia informacji publicznej podnosząc, że żądane informacje posiadają walor informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wyrokami z dnia z 13 grudnia 2012 r., sygn. II SAB/Wa 386/12 oraz II SAB/Wa 397/12 WSA w Warszawie uwzględnił skargi Spółki i zobowiązał GDDiK do rozpoznania wniosków Spółki. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że GDDiK, jako centralny organ administracji rządowej jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia będącej w jego posiadaniu informacji, mającej walor informacji publicznej. Ponadto żądane przez Spółkę informacje w postaci m.in. raportów i ekspertyz dotyczących budowy drogi ekspresowej zostały sporządzone na zlecenie GDDiK ze środków publicznych i których organ używa do zrealizowania powierzonych mu prawem zadań ze środków publicznych.

Na powyższe rozstrzygnięcia WSA w Warszawie GDDiK złożył skargi kasacyjne w dalszym ciągu podnosząc, że żądane przez Spółkę materiały nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż stanowią dokumenty prywatne i nawet to, że zostało one zrealizowane w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych, nie pozbawia ich charakteru dokumentu prywatnego.

Rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrokami z dnia 30 lipca 2013 r., sygn. I OSK 907/13 oraz I OSK 1004/13 NSA oddalił skargi kasacyjne GDDKiA.

W uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny przywołał definicję informacji publicznej zawartą w art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowiącą, że informacja publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 tej ustawy. Jednakże wyliczenie z art. 6 ustawy ma wyłącznie charakter przykładowy, w związku z czym należy przyjąć, że – co do zasady – wszystko, co wiąże się bezpośrednio z działalnością podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stanowi informację publiczną.

Takimi informacjami, zdaniem NSA, które tym samym podzieliło poglądy WSA w Warszawie, są wnioskowane przez Spółkę materiały w postaci m.in. raportów i ekspertyz dotyczących budowy drogi ekspresowej, a tym bardziej, że zostały one wytworzone w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Jednakże NSA wskazał na to, że wnioskowane przez Spółkę materiały składają się z wielu części, z których nie wszystkie mogą stanowić informacje publiczną. Nie będzie więc stanowić informacji publicznej materia dotycząca kwestii ocennych, postulatywnych czy też takich, które mogą w przyszłości służyć do ewentualnych postępowań sądowych (o ile w ogóle takie postępowania między stronami będą miały miejsce).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj