Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

11.10.2013

Rady Seniorów w Senacie

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Dnia 3 października została przekazana do Senatu ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym zakładająca powołanie Rad Seniorów.

W artykule z dnia 20 sierpnia b.r. pt.: Seniorzy też chcą mieć swoje rady omówiony został poselski projekt zmiany ustawy o samorządzie gminnym [dalej: u.s.g.] dotyczący możliwości powołania w gminach Rad Seniorów. Projekt zmiany ustawy wpłynął do Sejmu 20 maja b.r.

Projekt ten jest wynikiem debaty publicznej prowadzonej w 2012 roku jak również wynikiem opracowań Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obie te inicjatywy sygnalizują potrzebę tworzenia takich Rad. Jak wynika z opracowań Zespołu Parlamentarnego, odsetek ludzi starszych w Polsce wzrasta, jednak nie mają oni podstawy prawnej w oparciu o którą, mogliby podejmować określone działania. W Polsce istnieje kilkanaście takich Rad, jednak napotykają one opór w środowiskach samorządowych ze względu na brak umocowania prawnego w ustawie. Nie mają one więc możliwości podejmowania inicjatyw, oraz realnego wpływu na życie wspólnoty samorządowej. W tej sytuacji Sejm wyraził poparcie dla aktywizacji wyżej wspominanej grupy społecznej.

Podczas III czytania na posiedzeniu Sejmu odrzucono poprawkę, w której proponowano usunięcie zapisu dotyczącego możliwości upoważnienia przez radę gminy jednostki pomocniczej do utworzenia rady seniorów.

Senat uchwałą z dnia 3 października b.r. w sprawie zmiany ustawy o samorządzie gminnym wprowadził jednak niewielkie poprawki. W odniesieniu do charakteru Rad Seniorów, Senat usunął zapis mówiący o tym, że Rady Seniorów mają mieć charakter inicjatywny, argumentując, że wyrażenie to ma charakter niedookreślony.

Wprowadził również zapis otwierający katalog podmiotów reprezentowanych w gminnej radzie seniorów. Innymi słowy każdy podmiot, który reprezentuje interesy osób starszych powinien mieć możliwość zasiadania w Radzie Seniorów.

Z kolei art. 5c ust. 5 stanowiący o możliwości utworzenia Rad Seniorów z upoważnienia rady gminy przez sołectwa został ujednolicony z analogicznym przepisem dotyczącym gminnej rady młodzieży.

W dniu 9 października projekt zmiany ustawy został przekazana do Sejmu.

Więcej na ten temat jak również sam projekt zmiany ustawy samorządowej znajduje się TUTAJ

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
TAGI:
NIKSenat
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Martyna Kabacińska

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, wspiera KN Ad Rem, uczestniczy w inicjatywach związanych z prawem administracyjnym.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj